Remissvar till Justitiedepartementet

Ekonomisk brottslighet och sekretess (SOU 1999:53)

* Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Ekosekretessutredningens betänkande Ekonomisk brottslighet och sekretess (SOU 1999:53). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker utredningen, och delar uppfattningen att åtgärder införs i syfte att bekämpa ekonomisk brottslighet genom att möjliggöra för myndigheter att i ökad utsträckning lämna information om omständigheter som har betydelse för att förebygga, upptäcka och utreda ekonomisk brottslighet.

Yttrandet har avgivits av FARs Regelkommitté

Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2000:8

Fråga om det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att ett offentligt erbjudande om aktieförvärv återkallas sedan det stått klart att alla villkor för erbjudandet inte kan uppfyllas (Columna Fastigheter

AB, Drax Holding AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 6 maj 2000 en framställning från Columna Fastigheter AB (”Columna”).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur Columnas framställning till nämnden.

Aktierna i Columna är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista. Företagets inriktning är förvärv, utveckling och avyttring av fastigheter och fastighetsbolag. Drax Holding AB (”Drax”) är ett på SBI-listan noterat bolag med internetrelaterad verksamhet.

Den 15 mars 2000 offentliggjorde huvudägarna i Drax och Columna en överenskommelse, innebärande att huvudägarna i Drax förvärvade Columnas huvudägares A-aktier motsvarande 6,2 procent av kapitalet och 35,2 procent av rösterna. Vidare offentliggjordes att de nya huvudägarna i Columna avsåg att på Columnas ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2000 föreslå att tre ledamöter ur Drax styrelse skulle väljas in i Columnas styrelse, samt att, under förutsättning att bolagsstämman antog förslaget till ny styrelse, styrelsen för Columna avsåg att snarast därefter rikta ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Drax.

Vid ordinarie bolagsstämma i Columna den 31 mars 2000 invaldes i Columnas styrelse Krister Hanner, Göran Westling och Jan C Johansson, vilka samtliga även är ledamöter i Drax styrelse.

Styrelsen för Columna beslutade den 3 april 2000 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Drax. Erbjudandet innebar att aktieägarna i Drax för varje aktie i Drax skulle erhålla 17 nyemitterade B-aktier i Columna. Budvärdet motsvarade 14,45 kr för varje aktie i Drax dagen före erbjudandets offentliggörande. Senaste betalkurs för B-aktien i Columna och aktien i Drax den 3 april 2000 var 0,79 kr respektive 9 kr.

I samband med erbjudandets offentliggörande förvärvade Columna 13,6 miljoner aktier i Drax, motsvarande 5,2 procent av det totala antalet aktier, från ett av huvudägarna i Drax kontrollerat bolag för en köpeskilling till ett pris av 10,85 kr per aktie.

Som ett led i den föreslagna affären avser Columna att avyttra samtliga fastighetsrelaterade tillgångar och ändra verksamhetsinriktning. Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma den 17 maj och föreslagit att Columnas bolagsordning skall få nytt verksamhetsföremål, att kapitalgränserna i bolagsordningen ändras och att beslut fattas om erforderlig nyemission. Erbjudandet är villkorat bl.a. av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och nyemission.

Mot bakgrund av att huvudägarna i Drax kontrollerade 35 procent av rösterna i Columna inhämtade styrelsen i Columna en skälighetsbedömning från Carta Corporate Finance. Carta lämnade sin bedömning i slutet av april och förklarade att man ej kunde styrka skäligheten i budet. En tolkning av skälighetsutlåtandet är enligt framställningen till nämnden att en relation om 12 aktier i Columna för varje aktie i Drax ryms inom skäligheten. Denna relation styrks enligt framställningen av rådande kursförhållanden för Columna resp. Drax och innebär en premie om knappt 10 procent till aktieägarna i Drax.

Sedan erbjudandet till aktieägarna i Drax offentliggjordes den 3 april har aktier inom IT-sektorn varit föremål för en mycket kraftig nedgång på Stockholmsbörsen. Ett motsvarande kursfall har inträffat på såväl Nasdaq som på Neuer Markt. Aktien i Drax betalades senast med 5 kr den 5 maj. Även kursen på Columnas B-aktie har sjunkit kraftigt med senaste betalkurs 0,44 kr den 5 maj 2000.

Mot bakgrund av den osäkerhet som idag råder på marknaden avseende erbjudandet och att skälighetsbedömningen inte styrker den erbjudna utbytesrelationen har huvudägarna i Columna med 35 procent av rösterna till styrelsen i Columna deklarerat sin avsikt att ej rösta för styrelsens förslag på den extra bolagsstämman. Då erbjudandet är villkorat av bolagsordningsändringar för Columna krävs att 67 procent av på stämman företrädda röster och aktier godkänner styrelsens förslag. Styrelsen överväger därför att återkalla erbjudandet. Enligt vad som slutligt har uppgivits i ärendet planerar Columna inte att lämna något nytt erbjudande.

Columna har hemställt att Aktiemarknadsnämnden uttalar att ett återkallande av det tidigare lämnade erbjudandet inte står i strid med god sed på aktiemarknaden.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés (NBK) rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv skall tillämpas vid erbjudande till aktieägare i ett svenskt bolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats. Aktierna i Drax är noterade på SBI som har ansökt om men ännu inte erhållit auktorisation som marknadsplats. Rekommendationen är alltså inte efter orden tillämplig i förevarande fall. Med hänsyn till att Columna har begärt ett uttalande av nämnden med hänvisning till rekommendationen anser sig nämnden emellertid böra besvara frågan med utgångspunkt i rekommendationen.

Av rekommendationen följer att den som genom ett pressmeddelande har tillkännagivit ett offentligt erbjudande normalt är skyldig att fortsätta genomförandet av erbjudandet genom att skyndsamt upprätta prospekt och tillse att erforderliga förslag läggs fram för beslut på bolagsstämma. Av kommentaren till rekommendationens nya lydelse från 1999 framgår (punkt II.1) att skyldigheten att fortsätta genomförandet av erbjudandet bortfaller om köparen i pressmeddelandet uppställt villkor för erbjudandet och det står klart att detta villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt rekommendationen ge besked om hur denna skall tolkas.

Aktiemarknadsnämnden har i uttalandet 1994:4 prövat frågan om det strider mot god sed på aktiemarknaden att styrelsen för ett budgivande bolag under vissa förutsättningar beslutar ändra ett offentligt erbjudande till en för målbolagets aktieägare mindre förmånlig utbytesrelation mellan budgivarens och målbolagets aktier. Under den tid som hade förflutit sedan ett pressmeddelande lämnats om budet hade kursen på det budgivande bolagets aktier stigit väsentligt. Erbjudandet var villkorat bland annat av att budgivarens aktieägare vid en bolagsstämma beslutade om emission av aktier.

Nämnden konstaterade i uttalandet att marknaden av allt att döma hade bedömt det som mycket sannolikt, att styrelsen för det budgivande bolaget skulle hålla fast vid budet i alla dess delar och presentera emissionsförslaget för bolagsstämman på det sätt som hade angivits i pressmeddelandet. Till detta torde ha bidragit flera uttalanden av ledande befattningshavare i det budgivande bolaget om att budet låg fast. Aktiemarknadsnämnden gjorde den samlade bedömningen att god sed på aktiemarknaden påkallade att styrelsen snarast underställde budet bolagsstämman för beslut utan någon ändring till nackdel för målbolagets aktieägare.

I det nyss refererade fallet torde bolagsstyrelsen ha saknat uppgifter om hur budgivarbolagets aktieägare skulle komma att ställa sig till budet. I förevarande fall har budgivarbolaget Columnas huvudägare meddelat att de inte avser att rösta för styrelsens förslag på extra bolagsstämma den 17 maj. Om huvudägarna röstar emot förslagen, kommer förslagen inte att nå erforderlig majoritet.

Enligt nämndens mening måste det anses godtagbart att Columnas styrelse återkallar ett offentligt erbjudande i ett läge där förutsättningar saknas för budets fullföljande. Aktiemarknadsnämnden finner således att ett beslut av Columnas styrelse att återkalla erbjudandet inte strider mot god sed på aktiemarknaden under förutsättning att det står helt klart att huvudägarna kommer att rösta mot förslaget och att alla villkor för erbjudandet således inte kan uppfyllas. Frågan om huvudägarnas agerande har därvid inte prövats av nämnden.

– – –

I behandlingen av detta ärende har deltagit: Johan Munck (ordförande), Lars Bredin (vice ordförande), Carl Johan Åberg (vice ordförande), Ulf Aspenberg och Göran Nyström.