Vi kallar det inte ett temanummer, så sammanhållet är det inte. Men detta vårt första nummer i ny kostym domineras ändå av artiklar som behandlar ekobrott, revisorns anmälningsplikt, revisorsregler och etik.

Här redovisar Ekobrottsmyndigheten första året med den nya anmälningsplikten för revisorer. Och vi sammanfattar en uppsats där revisorernas problem med den nya lagen redovisas. Vad är skälig misstanke?

Vidare skriver hovrättsrådet Göran Rosenberg om advokaters och revisorers etikregler, en uppföljning av en uppmärksammad uppsats i en skrift från BRÅ. Och Bo Svensson, skattejurist och lärare, diskuterar etiken i revisorers skatteplanering.

Vi har bett Ulf Gometz, professor emeritus och f.d. auktoriserad revisor att kommentera.

Han har ju i många år debatterat revisorns roll i dessa sammanhang – och han har kritiska synpunkter både på artiklarna och på hur den framtida debatten borde föras inom kåren.