Innehåll

Balans nr 1 2001>

Debatt: Tystnads-, upplysnings- och anmälningsplikten och god revisorssed

FARs regelkommitté har bedömt frågan om en revisor kan åta sig uppdrag som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204). Se uttalande från FARs regelkommitté i Balans nr 11/2000.

FAR anser att det normalt inte föreligger hinder mot att samtidigt vara personuppgiftsombud och vald revisor i ett bolag. FARs slutsats grundar sig på en analys av de olika regelverken. Uttalandet blir därmed gällande rätt som vägledning för FAR-ledamöterna om god revisorssed.

I ett avseende är FARs analys av regelverken uppseendeväckande och kräver ett förtydligande. Enligt personuppgiftslagen är det styrelsen som med skadestånds- och straffansvar svarar för att lagen följs. Personuppgiftsombudet tar enligt lagen över detta ansvar och om styrelsen bryter mot lagen är det ombudet som enligt 38 § är anmälningsskyldig till datainspektionen. Jag kan inte förstå det på annat sätt än att det då är oförenligt för en vald revisor att för samma bolag samtidigt åta sig uppdraget som personuppgiftsombud. Tystnads- och anmälningsplikten kommer i uppenbar konflikt med varandra. Vilken plikt som har ett företräde är ett omöjligt val för revisorn.

Revisorns tystnadsplikt är absolut i den meningen att undantagen för plikten måste vara behöriga, vilket de i lag reglerade upplysnings- och anmälningsplikterna är. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet revisorn som personuppgiftsombud är anmälningspliktig till. Datainspektionen är enligt min mening obehörig att motta anmälan från revisorn i hans egenskap av vald revisor. Inte ens bolagsstämman kan ge revisorn legitimitet att bryta tystnadsplikten.

Revisorns integritet och självständighet i sitt uppdrag som vald revisor kommer i uppenbar fara om han även åtar sig uppdraget som personuppgiftsombud. Den valde revisorn bör därför i det enskilda fallet noga pröva och överväga uppdragsrollerna.

Auktor revisor Sven Santesson , Ernst & Young, Helsingborg. Medverkades senast i Balans nr 3/1996.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...