Innehåll

Balans nr 1 2001>

Bokföringsskyldighet och krav att upprätta årsredovisning och årsbokslut enligt bokföringslagen

I samband med att den nya bokföringslagen (1999:1078) trädde i kraft, tillkom att jordbrukare, ideella föreningar, registrerade trossamfund och registrerade delar därav, samfällighetsföreningar, jaktvårdsområdesföreningar, fiskevårdsområdesföreningar och stiftelser blev bokföringsskyldiga enligt den lagen. Dock blir en del av de nytillkomna bokföringsskyldiga endast skyldiga att föra böcker när vissa kriterier är uppfyllda.

Bokföringslagen föreskriver också att vissa bokföringsskyldiga alltid är skyldiga att upprätta årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen medan andra kan nöja sig med att upprätta årsbokslut enligt bokföringslagen.

Det är inte alldeles lätt att av lagen utläsa vad som gäller för ifrågakommande företag och tabellen nedan har därför sammanställts för att snabbt kunna fastställa vad som gäller beträffande olika företag.

Skyldigheten trädde i kraft fr.o.m. den 1 januari 2000. För de företagsformer som är markerade med 1) gäller skyldigheten fr.o.m. den 1 januari 2001.

Gäller även kommanditbolag.

Gäller även kommanditbolag.

Lagen skall för dessa kategorier tillämpas fr.o.m. 2001-01-01. Från samma datum skall benämning Jaktvårdsområdesföreningar bytas ut mot Viltvårdsområdesföreningar.

Lagen skall för dessa kategorier tillämpas fr.o.m. 2001-01-01. Från samma datum skall benämning Jaktvårdsområdesföreningar bytas ut mot Viltvårdsområdesföreningar.

För det registrerade trossamfundet Svenska Kyrkan liksom för alla organisatoriska delar av denna (församlingar, stift etc.) gäller dock att, även om tillgångarna understiger 30 prisbasbelopp eller om trossamfundet inte bedriver näring ska BFL:s respektive ÅRL:s bestämmelser följas. Detta följer av Svenska Kyrkans interna beslut i den s.k. kyrkoordningen.

Lagen skall för dessa kategorier tillämpas fr.o.m. 2001-01-01. Från samma datum skall benämning Jaktvårdsområdesföreningar bytas ut mot Viltvårdsområdesföreningar.

Lagen skall för dessa kategorier tillämpas fr.o.m. 2001-01-01. Från samma datum skall benämning Jaktvårdsområdesföreningar bytas ut mot Viltvårdsområdesföreningar.

Lagen skall för dessa kategorier tillämpas fr.o.m. 2001-01-01. Från samma datum skall benämning Jaktvårdsområdesföreningar bytas ut mot Viltvårdsområdesföreningar.

Stiftelser som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen skall föra räkenskaper enligt stiftelselagens bestämmelser (SL 3 kap. 2 §).

Om föreningens stadgar eller stiftelseförordnandet stadgar att bokföring ska upprättas enligt bokföringslagen och/eller att årsredovisning ska upprättas, ska dock en sådan föreskrift följas, oavsett om lagen inte kräver det.

Om föreningens stadgar eller stiftelseförordnandet stadgar att bokföring ska upprättas enligt bokföringslagen och/eller att årsredovisning ska upprättas, ska dock en sådan föreskrift följas, oavsett om lagen inte kräver det.

Företagsform

Skyldighet att föra böcker?

Skyldighet att upprätta årsredovisning (ÅR)?

Skyldighet att upprätta årsbokslut men inte ÅR?

Aktiebolag

Alltid

Alltid

Ekonomisk förening

Alltid

Alltid

Handelsbolag som ägs av en eller flera juridiska personer1

Alltid

Alltid

Företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Alltid

Alltid

Handelsbolag som ägs enbart av fysiska personer och som inte är ett värdepappersbolag enligt lagen (1991:981).1

Alltid

Ja, om nettoomsättningen överstiger 20 prisbasbelopp och antalet anställda är mer än 10, eller om nettoomsättningen överstiger 20 prisbasbelopp och tillgångarna överstiger 24 Mkr eller om företaget är moderföretag och antalet anställda är mer än 10 hos koncernföretagen, eller om företaget är moderföretag och tillgångarna överstiger 24 Mkr i koncernföretagen.

Ja, om nettoomsättningen överstiger 20 prisbasbelopp och om företaget inte är skyldigt att upprätta ÅR

Fysisk person som bedriver näringsverksamhet (inkl. jordbrukare3).

Alltid

Samma som rutan ovan

Samma som rutan ovan

Dödsbo som driver näringverksamhet

Alltid

Samma som rutan ovan

Samma som rutan ovan

Ideell förening

Ja, om tillgångarna överstiger 30 prisbasbelopp, eller om föreningen driver näring, eller om föreningen är moderföretag.

Samma som rutan ovan givet att föreningen är bokföringsskyldig.

Samma som rutan ovan givet att föreningen är bokföringsskyldig.

Registrerade trossamfund och registrerade delar därav3 och 5 Samfällighetsföreningar3 Fiskevårdsområdesföreningar3 Jaktvårdsområdesföreningar3

Stiftelse

Ja, om tillgångarna överstiger 10 prisbasbelopp, eller om stiftelsen driver näring, eller om stiftelsen är moderstiftelse, eller om stiftelsen är insamlingsstiftelse, eller om stiftelsen är kollektivavtalsstiftelse, eller om stiftelsen har stat, kommun eller landsting som stiftare, eller om stiftelsen är en pensionsstiftelse, eller om stiftelsen är en personalstiftelse.

Ja, om stiftelsen är bokföringsskyldig.

För ej bokföringsskyldiga stiftelser ska räkenskaperna avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår, enligt stiftelselagen 3 kap. 2 §.

Nej, om stiftelsen har tillgångar som endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer9.

Nej, om stiftelsen får använda tillgångarna uteslutande till förmån för vissa släkter och om stiftelsen är bokföringsskyldig endast därför att tillgångarna överstiger 10 prisbasbelopp.

Se även 10

Se även 10

Connie Ljung, KPMG

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...