Innehåll

Balans nr 1 2001>

Bokföringsskyldighet och krav att upprätta årsredovisning och årsbokslut enligt bokföringslagen

I samband med att den nya bokföringslagen (1999:1078) trädde i kraft, tillkom att jordbrukare, ideella föreningar, registrerade trossamfund och registrerade delar därav, samfällighetsföreningar, jaktvårdsområdesföreningar, fiskevårdsområdesföreningar och stiftelser blev bokföringsskyldiga enligt den lagen. Dock blir en del av de nytillkomna bokföringsskyldiga endast skyldiga att föra böcker när vissa kriterier är uppfyllda.

Bokföringslagen föreskriver också att vissa bokföringsskyldiga alltid är skyldiga att upprätta årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen medan andra kan nöja sig med att upprätta årsbokslut enligt bokföringslagen.

Det är inte alldeles lätt att av lagen utläsa vad som gäller för ifrågakommande företag och tabellen nedan har därför sammanställts för att snabbt kunna fastställa vad som gäller beträffande olika företag.

Skyldigheten trädde i kraft fr.o.m. den 1 januari 2000. För de företagsformer som är markerade med 1) gäller skyldigheten fr.o.m. den 1 januari 2001.

Gäller även kommanditbolag.

Gäller även kommanditbolag.

Lagen skall för dessa kategorier tillämpas fr.o.m. 2001-01-01. Från samma datum skall benämning Jaktvårdsområdesföreningar bytas ut mot Viltvårdsområdesföreningar.

Lagen skall för dessa kategorier tillämpas fr.o.m. 2001-01-01. Från samma datum skall benämning Jaktvårdsområdesföreningar bytas ut mot Viltvårdsområdesföreningar.

För det registrerade trossamfundet Svenska Kyrkan liksom för alla organisatoriska delar av denna (församlingar, stift etc.) gäller dock att, även om tillgångarna understiger 30 prisbasbelopp eller om trossamfundet inte bedriver näring ska BFL:s respektive ÅRL:s bestämmelser följas. Detta följer av Svenska Kyrkans interna beslut i den s.k. kyrkoordningen.

Lagen skall för dessa kategorier tillämpas fr.o.m. 2001-01-01. Från samma datum skall benämning Jaktvårdsområdesföreningar bytas ut mot Viltvårdsområdesföreningar.

Lagen skall för dessa kategorier tillämpas fr.o.m. 2001-01-01. Från samma datum skall benämning Jaktvårdsområdesföreningar bytas ut mot Viltvårdsområdesföreningar.

Lagen skall för dessa kategorier tillämpas fr.o.m. 2001-01-01. Från samma datum skall benämning Jaktvårdsområdesföreningar bytas ut mot Viltvårdsområdesföreningar.

Stiftelser som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen skall föra räkenskaper enligt stiftelselagens bestämmelser (SL 3 kap. 2 §).

Om föreningens stadgar eller stiftelseförordnandet stadgar att bokföring ska upprättas enligt bokföringslagen och/eller att årsredovisning ska upprättas, ska dock en sådan föreskrift följas, oavsett om lagen inte kräver det.

Om föreningens stadgar eller stiftelseförordnandet stadgar att bokföring ska upprättas enligt bokföringslagen och/eller att årsredovisning ska upprättas, ska dock en sådan föreskrift följas, oavsett om lagen inte kräver det.

Företagsform

Skyldighet att föra böcker?

Skyldighet att upprätta årsredovisning (ÅR)?

Skyldighet att upprätta årsbokslut men inte ÅR?

Aktiebolag

Alltid

Alltid

Ekonomisk förening

Alltid

Alltid

Handelsbolag som ägs av en eller flera juridiska personer1

Alltid

Alltid

Företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Alltid

Alltid

Handelsbolag som ägs enbart av fysiska personer och som inte är ett värdepappersbolag enligt lagen (1991:981).1

Alltid

Ja, om nettoomsättningen överstiger 20 prisbasbelopp och antalet anställda är mer än 10, eller om nettoomsättningen överstiger 20 prisbasbelopp och tillgångarna överstiger 24 Mkr eller om företaget är moderföretag och antalet anställda är mer än 10 hos koncernföretagen, eller om företaget är moderföretag och tillgångarna överstiger 24 Mkr i koncernföretagen.

Ja, om nettoomsättningen överstiger 20 prisbasbelopp och om företaget inte är skyldigt att upprätta ÅR

Fysisk person som bedriver näringsverksamhet (inkl. jordbrukare3).

Alltid

Samma som rutan ovan

Samma som rutan ovan

Dödsbo som driver näringverksamhet

Alltid

Samma som rutan ovan

Samma som rutan ovan

Ideell förening

Ja, om tillgångarna överstiger 30 prisbasbelopp, eller om föreningen driver näring, eller om föreningen är moderföretag.

Samma som rutan ovan givet att föreningen är bokföringsskyldig.

Samma som rutan ovan givet att föreningen är bokföringsskyldig.

Registrerade trossamfund och registrerade delar därav3 och 5 Samfällighetsföreningar3 Fiskevårdsområdesföreningar3 Jaktvårdsområdesföreningar3

Stiftelse

Ja, om tillgångarna överstiger 10 prisbasbelopp, eller om stiftelsen driver näring, eller om stiftelsen är moderstiftelse, eller om stiftelsen är insamlingsstiftelse, eller om stiftelsen är kollektivavtalsstiftelse, eller om stiftelsen har stat, kommun eller landsting som stiftare, eller om stiftelsen är en pensionsstiftelse, eller om stiftelsen är en personalstiftelse.

Ja, om stiftelsen är bokföringsskyldig.

För ej bokföringsskyldiga stiftelser ska räkenskaperna avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår, enligt stiftelselagen 3 kap. 2 §.

Nej, om stiftelsen har tillgångar som endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer9.

Nej, om stiftelsen får använda tillgångarna uteslutande till förmån för vissa släkter och om stiftelsen är bokföringsskyldig endast därför att tillgångarna överstiger 10 prisbasbelopp.

Se även 10

Se även 10

Connie Ljung, KPMG