Innehåll

Balans nr 10 2001

Debatt: Lennart Axelman svarar Sven-Arne Nilsson – Ett koncernbidrags skatteeffekter påverkar inte resultaträkningen

Sven-Arne Nilsson kommenterar i nr 8–9/2001 av Balans ett uttalande från Redovisningsrådet Akutgrupp – Redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott. Han noterar bl.a. att uttalandet vållat huvudbry och säger att det är angeläget med ett klarläggande av hur uttalandet skall förstås vad gäller ”var motposten till skatteminskningen resp. – ökningen skall redovisas”.

Jag skall här försöka efterkomma Sven-Arnes begäran. (Jag tar upp endast den del av uttalandet som behandlar frågor som har koppling till ett typiskt koncernbidrag dvs. ett sådant koncernbidrag som syftar till att minska koncernens aktuella skatt. Med aktuell skatt avses den skatt som är hänförlig till det aktuella årets taxering.)

Den frågeställning som Sven-Arne Nilsson tar upp har sin bakgrund i följande text i uttalandet:

Enligt Redovisningsrådets utkast till rekommendation om redovisning av inkomstskatter skall skatt redovisas direkt mot eget kapital när skatten är hänförlig till poster som redovisas direkt mot eget kapital. Ett företag som lämnar koncerndrag skall alltså, enligt utkastet, redovisa den skatteminskning som bidraget ger upphov till som ökning i eget kapital. På motsvarande sätt skall det företag som mottagit ett koncernbidrag redovisa den tillkommande skatten som en minskning av det egna kapitalet. Som en följd av denna redovisning kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen.

Uttalandet är skrivet mot bakgrund av den redovisning av inkomstskatter som anges i RR 9, Inkomstskatter. Av RR 9 framgår bl.a. att när ett företag redovisar en förlust – som också utgör ett skattemässigt underskott – skall företaget redovisa det framtida skattemässiga värdet av underskottet som en tillgång under förutsättning att företagets bedömning är att rätten till underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas. Av RR 9 framgår också att tillgångens ”motpost” redovisas i resultaträkningen som en intäkt, skatteintäkt. Uttalandet utgår från synsättet att ett koncernbidrag är en kapitaltransaktion mellan företaget och dess ägare. Sådana transaktioner redovisas direkt mot eget kapital och påverkar följaktligen inte resultaträkningen. Enligt RR 9 skall skatteeffekten av sådana poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas på samma sätt, dvs. direkt mot eget kapital. Resultaträkningen är alltså opåverkad av såväl koncernbidrag som dess skatteeffekter.

Företag som erhåller koncernbidrag

Resultaträkningen

Resultat före skatt

− 1 000

Skatt

    280

Årets resultat

−   720

Balansräkningen

Fordran hos koncernbolag

Erhållet koncernbidrag

500

Skattefordran

Skatt avseende intäkter och kostnader som redovisas i resultaträkningen

280

Skatteeffekt av erhållet koncernbidrag

−   140

140

Eget kapital

Erhållet koncernbidrag

500

Skatteeffekt av erhållet koncernbidrag

−   140

Årets resultat

−   720

−   360

Företag som lämnar koncernbidrag

Resultaträkningen

Resultat före skatt

− 1 000

Skatt

−   280

Årets resultat

720

Balansräkningen

Skulder till koncernbolag

Lämnat koncernbidrag

500

Skatteskuld

Skatt avseende intäkter och kostnader som redovisas i resultaträkningen

280

Skatteefekt av lämnat koncernbidrag

−   140

140

Eget kapital

Lämnat koncernbidrag

−   500

Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag

140

Årets resultat

    720

360

Det innebär att ett företag som redovisar ett resultat före skatt (och före koncernbidrag) som uppgår till – 1 000, dvs. en förlust, redovisar en skatteintäkt på 280 och en uppskjuten skattefordran på 280. (Den uppskjutna skattefordran motsvaras enligt RR 9 av den minskning av framtida skattebetalningen som följer av att underskottsavdraget på 1 000 utnyttjas i en framtida taxering.) Antag att företaget erhåller ett koncernbidrag på 500. Koncernbidraget skall enligt uttalandet redovisas direkt mot eget kapital. Där skall även skatteeffekten av det erhållna koncernbidraget redovisas. Skatteeffekten av koncernbidraget är att det skattemässiga underskottet vid årets taxering minskar med 500 från 1 000 till 500. Det innebär att minskningen av de framtida skattebetalningarna reduceras från 280 till 140. Redovisningen av koncernbidraget enligt uttalandet leder till följande bokföringsåtgärder: Ökning av Eget kapital med 500 där motposten är Fordran hos koncernbolag. Minskning av Eget kapital med skatteeffekten 140 där motposten är Skattefordran. Den i resultaträkningen redovisade skatteintäkten på 280 påverkas inte av det erhållna koncernbidraget.

Redovisningen i det företag som lämnar koncernbidraget sker på motsvarande sätt. Antag att företaget redovisar en vinst före skatt på 1 000 som också är skattemässig vinst före koncernbidrag. I resultaträkningen redovisas således en skattekostnad på 280. Skattekostnaden antas motsvaras av en skatteskuld avseende aktuell skatt på 280. Redovisningen av koncernbidraget leder till följande bokföringsåtgärder: Minskning av Eget kapital med 500 där motposten är Skuld till koncernbolag. Ökning av Eget kapital med skatteeffekten 140 där motposten är Skatteskuld. Den i resultaträkningen redovisade skattekostnaden på 280 påverkas inte av det erhållna koncernbidraget.

Pol. mag. Lennart Axelman är ansvarig för Redovisningsrådets sekretariat. Han medverkade senast i nr 1/2001.

Balans tar gärna emot signerade debattinlägg. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna bidrag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...