Innehåll

Balans nr 11 2001

Revisionsnyheter: Revision av verkliga värden

Utkast till ny standard – remiss från IFAC/IAPC

Antalet komplicerade redovisningsstandarder som innefattar värdering till och upplysningar om verkliga värden ökar. För att revisionsmässigt hantera det har den internationella revisionskommittén IAPC publicerat ett utkast till en ny internationell standard för revisionen av tillgångar och skulder som är redovisade till verkligt värde.

Utkastet behandlar de revisionsmässiga övervägandena rörande den värdering, mätning och presentation av samt upplysning om väsentliga tillgångar och skulder som tas upp till verkliga värden.

Utkastet ger bl.a. vägledning om hur

  • riktigheten i värderingen till och upplysningarna om verkligt värde bedöms,

  • bedömningen av företagsledningens rutiner för att komma fram till verkligt värde görs samt hur

  • uttalanden från företagsledningen används.

Diskussion förs också om när och hur revisorn använder en specialist i uppdrag av detta slag.

Läs mer om dokumenten och remissförfarandet på IFAC:s hemsida http://www.ifac.org

Lars-Gunnar Larsson