Frågan om MDP bör angripas från rätt sida, säger FARs generalsekreterare Björn Markland. I revisionsbolagsutredningen sas det från visst håll: ”Varför ska det vara tillåtet att göra så?” Jag sa envist att frågan var fel ställd.

Varför ska det vara förbjudet?” är kanske en bättre fråga. Och Björn Marklands svar utgår från näringsfriheten. Ska vi inte ha näringsfrihet på ett visst område måste det finnas starkt allmänintresse eller starkt skyddsvärt tredjemansintresse som skulle kränkas av obegränsad näringsfrihet.

En inskränkning i näringsfriheten är till exempel att bara auktoriserade och godkända revisorer får revidera aktiebolag. Här finns bland annat ett tredjemansintresse: företagens redovisning ska vara trovärdig.

Kan ett liknande intresse hindra advokater och revisorer att samarbeta?

– Ställer advokaten upp hårt som partsombud för en klient kan en revisor i samma verksamhet inte anses oberoende och bli revisor hos klienten. Då finns ett partsställningshot enligt den nya analysmodellen för revisorns oberoende.

Allt är inte svart eller vitt

Gäller det hela revisionsföretaget, till exempel varje revisor i Sveriges största revisionsbyrå?

– Detta är svårt, säger Björn Markland. För advokater gäller en sådan regel. Men ingen ska inbilla mig att den alltid efterlevs. Anta att advokaten på en stor firma är förvaltare i en konkurs med bortåt 20 000 fordringsägare (vilket har hänt). Det är alltid någon av dessa som tidigare anlitat advokatbyrån ifråga.

Men en enda av 20 000 företagare kan inte få jäva ut advokaten. Då skulle en stor advokatbyrå aldrig kunna ta en stor konkurs.

– Allt är inte svart eller vitt. Det måste bli en avvägning. Någonstans tippar vågskålen över till det förbjudna, någonstans väger de praktiska fördelarna med att kombinera resurser upp hoten mot revisorns objektivitet. Så ser man det i analysmodellen enligt propositionen till ändrad revisorslag.

Hoten mot oberoendet ska analyseras: hur allvarliga är de? Finns motåtgärder?

Värde för näringslivet

Björn Markland har respekt för synsättet att MDP:er kan medföra ökad risk för jäv:

– Jag kan tänka mig ökade risker på mindre orter. Man kan också tänka sig problem om en mycket stor revisionsbyrå går ihop med en mycket stor advokatbyrå. Men den som blir så stor kan ha en uppdelning på avdelningar kombinerad med ett effektivt bevakningssystem. Å andra sidan kan man säga att risken för kollisioner ökar.

Ja, den blir knappast mindre av att MDP:er leder till ett ökat antal affärsrelationer, eller hur?

– Lagstiftaren menar att revisionsföretagens konsultarbete de facto innebär ett så stort värde för näringslivet att man accepterar att det kan uppstå risker för icke önskvärda situationer.

Då ska alltså analysmodellen lösa problemet.

En pragmatisk inställning

FAR har inte gjort något principiellt uttalande om MDP:er.

– FAR har en pragmatisk inställning, säger Björn Markland. Ska jag tolka styrelsens uppfattning är den förmodligen att man med hjälp av det moderna analytiska sättet att se på oberoendet kan genomföra olika MDP-lösningar.

De första specialistledamöterna för vilka inträdeskraven i nya FAR fastställts blev affärsjurister och skattekonsulter. En händelse som ser ut som en tanke.

Förutsågs MDP:erna i diskussionerna inför nya FAR?

– Ja, i och för sig. MDP:er har diskuterats länge i branschen. Utanför Sverige har fenomenet funnits i 10–15 år. Jag minns kongressen med den internationella revisorsorganisationen IFAC 1987. Australiska representanter berättade om sina nya erfarenheter av MDP:er. De var väldigt positiva.

Och Björn Markland satt och tittade på dem med stora ögon.

Den aktiva debatten i Sverige startade dock inte förrän MDP:erna för tre–fyra år sedan började breda ut sig på allvar i världen. Arthur Andersen var tidigt ute. Sedan fick vi här i Sverige försöket med KPMG Wahlin.

Branschglidning

– Men det var inte i första hand MDP:er vi förutsåg i diskussionerna inför nya FAR utan snarare fenomenet branschglidning, säger Björn Markland.

Branschglidning pågår på diverse håll. Banker säljer försäkringar, matbutiker distribuerar postpaket etc.

– Så varför skulle något sådant inte ske också i vår bransch? Det började i själva verket för länge sedan. Under sjuttiotalet stärkte de svenska revisionsbyråerna sin skatterådgivning kraftigt och erövrade mark från bankerna som tidigare varit de stora skatterådgivarna. En hel del av revisionsbranschens kvalificerade skatterådgivare rekryterades från bankvärlden.

– Kan branschglidningar ses som produkter av skicklig kommersiell ledning har nog revisionsbyråerna varit duktiga – med internationalisering, nätverksbyggen, expansion av tjänster och rekrytering av specialister, säger Björn Markland.

Hur upplever du advokatsamfundets negativa inställning till MDP:er?

– Jag har respekt för den. Jag har alltid haft respekt för advokaters sätt att behandla etikfrågor. Här tycks dock de i och för sig sunda ryggmärgsreflexerna inte riktigt ha passerat hjärnbarken för att dämpas. Men advokatkåren är ingalunda enig här. Och utomlands varierar inställningen.

Inge Wennberg