Balans nr 11 2001

Flerkompetensbyråer: Nya specialister i nya FAR

Nyligen fastställdes inträdeskraven i nya FAR för redovisnings- och corporate finance-specialister. Sedan tidigare är kraven för affärsjurister och skattekonsulter fastställda. (Se faktaruta på nästa sida.)

Specialistledamöterna ska vara kvalitetskontrollerade – personligen eller genom kontroll av en revisionsbyrå de tillhör eller har tillhört.

Det var inte så svårt att fastställa kraven på affärsjurister och skattekonsulter. De specialister som var enklast att definiera fick börja.

– Ja, det kan man lugnt säga, säger FARs generalsekreterare Björn Markland. En hel del av affärsjuristerna är före detta advokater. Om examensrådet hade velat provocera hade det kunnat säga att den som varit advokat är välkommen i FAR. Nu valde examensrådet att hänvisa till krav på akademisk utbildning och praktik.

Redovisning och corporate finance

Kraven för redovisningsspecialister och experter på corporate finance är också klara. De sistnämnda, en ganska heterogen grupp, var en svår nöt.

– Corporate finance inbjuder till jävsproblem, säger Björn Markland. Dessa experter blir väldigt involverade i klienternas finansiella värld. Många byråer håller styvt på att inte ta CF-uppdrag där det finns ett revisionsuppdrag i närheten av klienten ifråga. Men det blir ändå svårt. Säg att du har hjälpt en kommun med att privatisera energiverket. Så ska det väljas revisor i det nya bolaget. Det kan falla sig naturligt att bolaget väljer de revisorer som man redan känner. Jag kan se en gräns för expansionsmöjligheterna på området.

IT- och miljöspecialister

Det blir fler specialistgrupper i FAR än de fyra ovan nämnda. Bland annat behövs nog en allmän grupp för ovanligare specialister som till exempel tullexperter.

– Miljöspecialister och miljörevisorer är en självklar grupp. De är ännu inte så många som specialistgrupp men de kommer. IT-specialister kommer också helt klart in i bilden. Sedan har vi de lite svårdefinierade managementkonsulterna.

Alla specialisterna svarar inte inför en revisor som är ansvarig inför Revisorsnämnden. Därför har FAR återinrättat sin disciplinnämnd. Nämnden får inte ta upp ärenden som faller under Revisorsnämndens tillsyn.

Ännu har disciplinnämnden inte haft några ärenden. Men vid årsskiftet snävas Revisorsnämndens tillsynsområde in. Bland annat gäller bedömning av kvaliteten på utfört arbete bara rent revisionsarbete för Revisorsnämndens vidkommande. Dåliga skatteråd torde inte gå till Revisorsnämnden. Däremot brottsliga eller oetiska råd eller råd som försätter revisorn i en granskningssituation på revisionssidan. Tolkningen är något osäker.

Justeringar av kraven

När det gäller kraven på revisorsledamöter i nya FAR har det mesta nu klarnat. Justeringar har behövts.

För godkända revisorer enligt den gamla ordningen som inte har akademisk examen finns en övergångsregel till utgången av nästa år. Styrelsen får göra en allmän bedömning av utbildning, praktisk erfarenhet och duglighet i övrigt.

Frågor har ställts kring att kraven kan vara så olika. Av en auktoriserad revisor enligt den gamla ordningen krävs att ha klarat ”Prov III” medan det för en godkänd revisor räcker med viss vidareutbildning. Den prövas inte. Den deklarerar man själv. Somliga har undrat varför en auktoriserad revisor med bevisligen högre utbildning utsätts för tuffare krav än den som har en lägre utbildning.

– Svaret torde var att ”AR FAR” är något annat än ”GR FAR”. Vi har trots allt två revisorskategorier. Kallar man sig AR ska man hålla en viss högre standard. Kallar man sig GR är det i sin ordning att inte ha det där fina koncernredovisningskunnandet eller vad nu skillnaden kan vara.

Det är samma sak med kraven på specialister – 160 poäng för affärsjurister och 120 poäng för skattekonsulter. Ingen ska kunna säga att affärsjuristerna är ”turistklassadvokater” som inte skulle ha kommit in i samfundet och därför gått till FAR. Det har de själva varit noga med. Av den som kallar sig ”Affärsjurist FAR” ska man förvänta sig att den kan göra samma saker som en advokat.

Ett oförutsett fall var en godkänd revisor som sökte inträde i FAR. Han hade samtidigt lämnat in en ansökan om auktorisation enligt äldre ordningen till Revisorsnämnden. Om FARs styrelse hann avgöra ärendet innan mannen fick sin auktorisation så skulle han få komma in. Om Revisorsnämnden skyndat sig med auktorisationen hade han inte kommit in i FAR utan att först klara ”Prov iii”.

Invitationer till nya ledamöter

De nya invalsreglerna är färska. Följaktligen har det inte kommit in så många nya ledamöter. Men ett dussintal godkända revisorer har kommit in i FAR och ett antal specialistansökningar har kommit in.

Nyligen har en inbjudan gått ut till alla godkända revisorer i Sverige.

Vad säger Svenska Revisorsamfundet, de godkända revisorernas gamla organisation som FAR tills ganska nyligen hade samgåendeplaner med?

– Det har inte varit något ”gnissel” alls, säger Björn Markland. Vårt samarbete har fungerat bra även under den senaste tiden. Vi gjorde ju ett ambitiöst försök till fusion. Varför det inte gick? Svaret blir väl olika beroende på vem man frågar. Jag tror inte att det finns några ”dolkstötslegender” i svang. Vi hade olika ambitioner. De gick inte att få ihop på slutet. Vi drog slutsatsen att vi skulle gå vidare på egen hand. Det sa vi ifrån om ganska tidigt. Det tror jag att SRS accepterade. Men jag tror inte att SRS sitter stilla och tittar på vad vi gör.

Sedan finns det en framtid också:

– Det är förstås en konstig värld med två yrkesföreningar som berör revisionsbranschen med olika inriktning men som delvis täcker varandra. Jag tror inte att det ser ut så om tio år. Men vi har inga planer. Vi arbetar vidare var för sig i så långt möjligt gott samarbete. Det finns personfrågor, det finns sår som behöver läkas. Men gräset gror och snart kan det vara dags igen. Det vill jag inte spekulera i. Sånt får komma av sig själv.

Inge Wennberg

Flerkompetensbyråer: Inträdeskrav för specialister i nya FAR

Examensrådet har hittills (oktober 2001) fastställt följande särskilda inträdeskrav för specialistledamöter i nya FAR.

Alla

Inte vara i konkurs, underkastad näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller vara förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall m.m eller vara underkastad någon motsvarande rådighetsinskränkning i annan stat (jfr 4 § 3 revisorslagen).

Generell kravnivå

Ha akademisk examen, dvs. minst 120 poäng, eller utländsk examen av motsvarande omfattning, med ett innehåll som är relevant för revisorsyrket eller den specialistkategori som ansökan avser och

ha fem års yrkesverksamhet med ett innehåll som är relevant för revisorsyrket eller den specialistkategori som ansökan avser och

vara kvalitetskontrollerad.*

Affärsjurister

Ha jur.kand.-examen eller affärsjuridisk utbildning på akademisk nivå om minst 160 poäng och

ha fem års praktik* inom det juridiska området, varav minst tre år som extern rådgivare inom det affärsjuridiska området och

vara kvalitetskontrollerad.*

Skattekonsulter

Ha akademisk examen med juridisk eller företagsekonomisk inriktning om minst 120 poäng och

ha fem års praktik* inom skatteområdet, varav minst tre år som extern rådgivare, och

vara kvalitetskontrollerad.*

Redovisningsspecialister

Ha akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 120 poäng och

ha fem års praktik inom kvalificerad redovisning, varav minst tre år som extern rådgivare och

vara kvalitetskontrollerad.*

Corporate Finance-specialister

Ha akademisk examen om minst 120 poäng och

ha fem års praktik inom Corporate Finance-området, varav minst tre år som extern rådgivare och

vara kvalitetskontrollerad.*

För Examensrådet återstår att behandla frågan om inträdeskraven för övriga specialistkategorier, t ex IT- och miljökonsulter.

Definitioner

Kvalitetskontrollerad

Tillhöra eller under en avsevärd del av de fem år som föregår ansökan ha tillhört en byrå som under den gångna femårsperioden genomgått kvalitetskontroll som uppfyller kraven i 49 § första stycket stadgarna eller

tillhöra eller under en avsevärd del av de fem år som närmast föregår ansökan ha tillhört en byrå som under den gångna femårsperioden med godkänt resultat genomgått kvalitetskontroll som uppfyller jämförbara krav genom annan svensk eller utländsk revisorsorganisation eller

själv under de fem år som närmast föregår ansökan med godkänt resultat genomgått kvalitetskontroll som uppfyller jämförbara krav genom annan svensk eller utländsk revisorsorganisation.

Praktik

Med ett års praktik skall förstås minst 1.600 timmar

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...