Skattekonsulter är en av de nya kategorier av specialister som kan gå med i FAR. De är en stor och väl etablerad grupp i revisionsbranschen. Flertalet är jurister men det finns också många ekonomer bland dem.

Clas Silfverhielm, skattejurist på KPMG, har varit länge i branschen – redan från starten av skatteavdelningen på dåvarande Bohlins Revisionsbyrå 1978.

– Utvecklingen kom igång då på sjuttiotalet, berättar han. Sedan gammalt hade revisorerna skött skatterådgivningen till sina revisionsklienter. I och med att både skattelagstiftningen och verkligheten blev alltmer komplicerad upplevdes ett behov av specialister.

Från fyra till 120 personer

Något så när samtidigt startade alla de större revisionsbyråerna sina skatteavdelningar.

Till Bohlins rekryterades bankdirektören Nils-Georg Hornhammar från SE-Banken som specialist och med uppdrag att bygga upp en skatteavdelning.

Silfverhielm och Hornhammar hade haft med varann att göra i Skatterättsnämnden (som handlägger förhandsbesked i skattefrågor). Hornhammar var ledamot och Silfverhielm föredragande där.

Clas Silfverhielm blev tillfrågad om han ville följa med till Bohlins. Skatteavdelningen där började med fyra personer. De andra var två skatteintresserade revisorer. I dag har enheten KPMG Tax expanderat till cirka 120 personer.

Revisionsbyråerna blev ledande på skatteområdet medan advokatbyråerna inte följde med på samma sätt. Till och från under sina tjugotre år på KPMG har Clas Silfverhielm hört talas om advokatbyråer som planerat att öppna skatteavdelningar. Några har också gjort slag i saken. Men de har aldrig till numerären blivit så stora som på revisionssidan.

Konkurrenter

– Såvitt jag förstår håller de hög kvalitet, säger Clas Silfverhielm. Det gör advokatbyråerna till våra konkurrenter – kanske än mer än skattekonsulterna på andra revisionsbyråer. Ty till största delen är vi rådgivare åt våra egna revisionsklienter. I princip blir det inte tal om att stjäla jobb från Ernst & Young och PwC. Men advokatbyråerna har ju inte samma koppling till klienten. De kommer ofta in vid stora förvärv och försäljningar.

Clas Silfverhielm är med i FARs examensråd som fastställer kraven för att bli ledamot i FAR:

– Vi har resonerat som så att kraven ska vara högt ställda. Kompetensen hos skattekonsulter och andra icke-revisorer som kan vara med i FAR ska inte kunna ifrågasättas. Medlemskap i FAR ska vara en kvalitetsstämpel.

Auktoriserade skattekonsulter

Tankar på medlemskap i någon form av yrkesförening är inte nya för Clas Silfverhielm. I början av åttiotalet var han med om att försöka starta en förening för auktoriserade skattekonsulter:

– Vi i ”branschen” – ja, vi var ju ganska få – upplevde att marknaden kanske inte riktigt visste vad vi var för figurer. Advokater och auktoriserade revisorer hade sina titlar och kvalitetsstämplar.

Så Lars Hemmingsson – i många år skattechef på Öhrlings – och Clas Silfverhielm startade Auktoriserade skattekonsulters förening.

Föreningen hade ett antal möten, dels för att få till stånd en auktorisation, dels för att ha ett forum för att diskutera skattefrågor. Initiativtagarna besökte alla möjliga myndigheter för att hitta någon som ville svara för en offentlig auktorisation. Det var bara en som ville – riksskatteverket. Men titeln ”av RSV auktoriserad skattekonsult” motsvarade knappast den image man ville ha.

Så det blev inte mer av det.

– Sedan har vi inte upplevt något behov. Detta att gå med i FAR uppfattar jag inte som drivet av skattekonsulter. Hos oss på KPMG har frågan inte diskuterats allmänt. Men jag antar att ett skäl till eller en konsekvens av ledamotskap i FAR är att få en kvalitetsstämpel.

Traditionellt område

I de mångåriga diskussionerna om revisionsbyråernas konsultverksamhet och oberoendet har nog skattekonsulterna varit det minsta problemet:

– Skatter har traditionellt, och internationellt, ansetts höra till revisionsbyråns kärnområde – i synnerhet de skattefrågor som uppkommer som ett led i revisionen. Visst har det utvecklats en mer allmän skatterådgivning. Men vi har ändå inte upplevt att just skattekonsulterna har ifrågasatts.

Några före detta advokater som blivit skattejurister hos KPMG finns inte.

– Det kan bero på det är så få advokater som bara sysslar med skattejuridik, säger Clas Silfverhielm, som för övrigt inte har något emot multidisciplinary practices:

– Vi ägnar oss åt det vi är bra på. Sedan ser vi gärna att de andra kompetenserna finns i huset.

Inge Wennberg