I rådande konjunkturläge med fallande börskurser aktualiseras frågor kring värdering av såväl goodwill som moderföretagets redovisade värden på innehaven i dotterbolagen. Även frågor avseende aktivering av underskottsavdrag är aktuella. I de nya rekommendationerna (som gäller fr.o.m. 2001 och 2002) ställs vi inför nya frågeställningar. Vissa frågor är särskilt svåra eftersom de kräver ett ställningstagande till den förväntade framtida utvecklingen i ett bolag. Andra frågor är svåra därför att det krävs tolkningar av rekommendationen.

I Redovisningsrådets rekommendation RR 17 Nedskrivningar beskrivs värderingsmetoder samt när en prövning av en tillgångs värde ska göras. Det uppkommer här ett antal ställningstaganden. Hur ska vi definiera kassagenererande enhet? Vilket kassaflöde kan vi förvänta oss? Vilken diskonteringsränta ska användas och hur stor är riskpremien i denna?

I Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter anges att uppskjutna skattefordringar skall redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Det är i praktiken inte lätt att fastställa hur sannolikt det är att överskott uppkommer. Det kan vara svårt att ta ställning till ett bolags framtida vinstutveckling. Det kan vara praktiska svårigheter att insamla alla grunduppgifter i koncernen för att kunna tillmötesgå de omfattande kraven på tilläggsupplysningar för de noterade bolagen.

I RR 15 Immateriella tillgångar anges att löpande utgifter för att utveckla ett företags affärsverksamhet inte är en tillgång i balansräkningen. Inte heller utgifter för att etablera en verksamhet (”start-up costs”) anses utgöra en tillgång. Hur ska vi dra gränsen till aktiverbara utvecklingsutgifter? Är något internt upparbetat aktiverbart eller är allt en kostnad?

Även övriga nya rekommendationer kan medföra svåra ställningstaganden. Ett sådant exempel är RR 11 Intäkter där vi ska ta ställning till huruvida de ekonomiska riskerna och fördelarna övergått till köparen eller ej, detta är ett kriterium för att redovisa en intäkt. Det finns med alla säkerhet ett stort antal frågeställningar utöver dem som vi nämner ovan som vi kommer att brottas med under de kommande räkenskapsåren.

Carina Edlund och Jorma Kyrö