Innehåll

Balans nr 11 2001

Nyheter inför bokslutet 2001: Svåra ställningstaganden och praktiska svårigheter

I rådande konjunkturläge med fallande börskurser aktualiseras frågor kring värdering av såväl goodwill som moderföretagets redovisade värden på innehaven i dotterbolagen. Även frågor avseende aktivering av underskottsavdrag är aktuella. I de nya rekommendationerna (som gäller fr.o.m. 2001 och 2002) ställs vi inför nya frågeställningar. Vissa frågor är särskilt svåra eftersom de kräver ett ställningstagande till den förväntade framtida utvecklingen i ett bolag. Andra frågor är svåra därför att det krävs tolkningar av rekommendationen.

I Redovisningsrådets rekommendation RR 17 Nedskrivningar beskrivs värderingsmetoder samt när en prövning av en tillgångs värde ska göras. Det uppkommer här ett antal ställningstaganden. Hur ska vi definiera kassagenererande enhet? Vilket kassaflöde kan vi förvänta oss? Vilken diskonteringsränta ska användas och hur stor är riskpremien i denna?

I Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter anges att uppskjutna skattefordringar skall redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Det är i praktiken inte lätt att fastställa hur sannolikt det är att överskott uppkommer. Det kan vara svårt att ta ställning till ett bolags framtida vinstutveckling. Det kan vara praktiska svårigheter att insamla alla grunduppgifter i koncernen för att kunna tillmötesgå de omfattande kraven på tilläggsupplysningar för de noterade bolagen.

I RR 15 Immateriella tillgångar anges att löpande utgifter för att utveckla ett företags affärsverksamhet inte är en tillgång i balansräkningen. Inte heller utgifter för att etablera en verksamhet (”start-up costs”) anses utgöra en tillgång. Hur ska vi dra gränsen till aktiverbara utvecklingsutgifter? Är något internt upparbetat aktiverbart eller är allt en kostnad?

Även övriga nya rekommendationer kan medföra svåra ställningstaganden. Ett sådant exempel är RR 11 Intäkter där vi ska ta ställning till huruvida de ekonomiska riskerna och fördelarna övergått till köparen eller ej, detta är ett kriterium för att redovisa en intäkt. Det finns med alla säkerhet ett stort antal frågeställningar utöver dem som vi nämner ovan som vi kommer att brottas med under de kommande räkenskapsåren.

Carina Edlund och Jorma Kyrö

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...