Innehåll

Balans nr 12 2001

Redovisning & redovisningar: Redovisning av uppskjuten skattefordran i ConNova

I bokslutskommentaren skriver ConNova att: ”Bolaget och koncernen tillämpar från år 2000 Redovisningsrådets rekommendation RR 9 om inkomstskatter. Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med denna rekommendation med 28 procent av outnyttjade underskott vid taxeringen samt andra temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga restvärden”.

Av noten till årets skattekostnad framgår vidare att koncernen redovisar en uppskjuten skatteintäkt på 15,6 miljoner kronor för år 2000 och 7,6 miljoner för år 1999. I balansräkningen redovisas bland finansiella anläggningstillgångar en uppskjuten skattefordran vid utgången av år 2000 på nära 35 miljoner kronor. Beloppet utgör 90 procent av samtliga anläggningstillgångar och 50 procent av det egna kapitalet.

Slutligen kan nämnas att i treårsöversikten anges resultatet före finansnetto till -77, -29 och -28 miljoner kronor för åren 2000, 1999 respektive 1998.

I RR 9, Inkomstskatter, sägs i punkt 26 att: ”En uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag skall redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning”. Vidare sägs i punkt 27 att: ”Om ett företag under senare år redovisat förluster, redovisas uppskjutna skattefordringar endast i den utsträckning det finns faktorer som övertygande talar för att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas. I sådana fall lämnas upplysning om beloppet för den uppskjutna skattefordran samt de faktorer som talar för att den skall redovisas (markerat här)”.

Jag kan inte finna att ConNova lämnat sådana upplysningar som rekommendationen kräver.

I avsaknad av sådana upplysningar och mot bakgrund av dels de senaste tre årens accelererande förluster, dels de negativa branschutsikterna, är det min uppfattning att ConNova inte borde ha redovisat en uppskjuten skattefordran på det sätt som skett.

Docent Rolf Rundfelt publicerade under 13 år boken ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar” tillsammans med Stockholmsbörsen och Bokföringsnämnden. Boken ges inte ut längre, men Rolf Rundfelt, som också är ledamot i Redovisningsrådet, fortsätter att studera börsbolagens årsredovisningar. Balans publicerar (sedan nr 3/2001) några av hans kommentarer.

Docent Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...