Balans nr 12 2001

Kvalitetskontroll: Bråttom på slutet – som väntat

Efter tjugo år av diskussioner bestämdes för snart fem år sedan att alla FAR-ledamöter ska vara kvalitetskontrollerade. Kravet på kontroll är knutet till revisionsbyrån. Ledamöterna ska vart femte år visa att de tillhör eller under lång tillhört en kvalitetskontrollerad byrå.

Den 1 mars nästa år är den första femårsperioden slut. Senast då ska kraven på kvalitetskontroll vara uppfyllda för alla FAR-ledamöter. FAR godtar också Svenska Revisorsamfundets, SRS, system för kvalitetskontroll.

Många är inte klara

Inte oväntat har många byråer väntat i det längsta med att begära kontroll. Kontrollerna klumpar ihop sig på slutet.

Det finns cirka 375 FAR-byråer. En avstämning daterad den 19 oktober visade att då hade bara 150 FAR-byråer kontrollerats, 100 enligt FAR-systemet och 50 enligt SRS-systemet. Många hade ansökt om kontroll men fortfarande hade 70 byråer inte tagit någon kontakt med FAR om kvalitetskontroll. En del av dessa kan dock ha kontroll via SRS utan att FAR ännu vet om det.

Men faktum kvarstår: ett halvår innan tidsfristen löper ut hade cirka tvåhundra byråer ännu inte gått igenom kvalitetskontrollen.

Ingen orimlig uppgift

För att klara anhopningen på slutet utbildade FAR i somras ytterligare ett stort antal kontrollanter. De är nu cirka femtio stycken. Bo Ribers, ordförande i FARs kvalitetsnämnd, ser det inte som någon orimlig uppgift att med den styrkan klara av resten av kontrollerna.

Kvalitetsnämnden har arbetat hårt med att skynda på kontrollerna. I början på 2001 gick nämnden ut med ett meddelande till alla byråer. Budskapet var att bara de som anmälde sig före den sista juni skulle hinna kontrolleras.

– Men självklart gör vi vårt yttersta för att också hinna med dem som kommit in med sin anmälan senare, säger Bo Ribers. Vi har ju allt intresse i världen av att kvalitetskontrollen upplevs positivt. Vi har inget behov av konfrontation.

Medvetna om risken

Var det så lyckat att låta byråerna själva bestämma när under femårsperioden kontrollen skulle äga rum?

– Frivilligheten var bra från ett ”säljperspektiv” – att få byråerna att acceptera kontrollen, säger Bo Ribers. Vi var medvetna om risken för att de flesta skulle vänta till det sista året. Därför har vi jobbat aktivt med att marknadsföra kontrollen.

Kvalitetsnämnden har varit ute i FAR-kretsarna och berättat. FARs kansli har ringt runt till byråerna och påmint. Ledamöter i kvalitetsnämnden tog också på sig att bearbeta en del byråer. Somliga byråföreträdare hade faktiskt glömt kravet på kontroll.

Nya regler på gång

Kvalitetsnämnden vill trots allt ha nya regler för nästa femårsperiod från 1 mars 2002. Kontrollerna bör fördelas jämnt över tiden. Det blir troligen kvalitetsnämnden och inte byråerna som bestämmer när kontrollen ska äga rum.

Exakt hur riktlinjerna ändras är inte klart. Men det är tveksamt om dagens system med frivillig anmälan stämmer med EU-kommissionens rekommendation av den 15 november 2000 om kvalitetssäkring av lagstadgad revision.

Kommentarerna till rekommendationen säger att urvalet av byråer ska göras slumpmässigt eller på grundval av en riskbedömning eller genom en kombination av dessa metoder.

FARs generalsekreterare Björn Markland har granskat FAR-systemet i förhållande till EU-rekommendationen. Han har också funnit vissa andra skillnader.

EU-kommissionen betonar till exempel kontrollanternas objektivitet och vill därför ha en offentlig tillsyn över kontrollen och presentationen av resultaten. Och det är tveksamt om kvalitetsnämnden kan kallas offentlig.

Kommissionen tycker också att det enskilda kontoret, inte byrån, är den bästa enheten att kontrollera.

Mer offentligt

EU-kommissionen gör också skillnad på revisorer med klienter som har ”verksamheter av allmänt intresse” och andra revisorer.

Kommissionen vill som grundregel ha en kontroll av alla revisorer inom en period av högst av sex år. Men revisorer med klienter med verksamheter av allmänt intresse bör kontrolleras tätare. Här förespråkas också ökad offentlig tillsyn av kontrollen och ökade möjligheter för myndigheterna att få läsa kontrollanternas dokumentation.

Kommissionen vill också att hela systemet ställs under offentlig tillsyn av en kontrollstyrelse med en majoritet av icke-revisorer. Dessutom önskas att resultaten av kvalitetssäkringen offentliggörs i tillräcklig utsträckning. Enskilda byråer behöver inte nämnas. Det räcker med de samlade resultaten tillsammans med rekommendationer om åtgärder, uppföljning av tidigare rekommendationer samt påföljder.

Liten byrå bör ta max en dag

Kvalitetskontrollanten kostar byråerna 800 kronor i timmen plus ersättning för kontrollantens omkostnader och högst fyra timmars restid à 400 kronor.

Vad betyder det i praktiken för den enskilda byrån?

– Det är normalt ingen stor kostnad, säger Bo Ribers. Den kan variera. Men en enmansbyrå bör ta maximalt en dag. På min byrå, KPMG, tog det en vecka.

Utgångspunkten för kontrollen är i första hand att enbart bedöma och verifiera byråernas egna interna kvalitetskontrollsystem. Kan kontrollanten få bekräftat att systemet fungerar är kontrollen klar – om uppmärksammande brister rättats till, så att byrån följer god revisionssed och god revisorssed. Ibland behövs substansgranskning (granskning av enskilda uppdrag). Då kan kontrollen ta längre tid.

Missgynnade?

Företrädare för små byråer har sagt att de missgynnas genom att de större byråerna redan har stora interna kvalitetssäkringssystem och därför inte drabbas av så stora kostnader för kontrollen, eller hur?

– Den kritiken har jag inte själv hört men jag har förstått att det finns synpunkter, säger Bo Ribers. Men då måste man betänka att de stora byråernas interna system kostar och har kostat en massa pengar. Det handlar om den totala kostnaden och inte bara om kostnaden för FARs kvalitetskontroll. Då är jag inte säker på att jämförelsen utfaller till nackdel för den lilla byrån. Jag har också erfarit att många mindre byråer upplevt möjligheten att med kvalitetskontrollanten diskutera kvalificerade revisionsfrågor som mycket positiv.

Omkontroll och avbruten kontroll

Om en byrå inte håller den kvalitetsnivå som förutsätts av god revisorssed ska FARs kvalitetsnämnd normalt besluta att byrån ska gå igenom en ny kontroll inom ett år. Det har inom FAR-systemet skett i ett fall enligt sammanställningen i slutet av september.

På fyra byråer har kontrollen avbrutits. Avbruten kontroll beror i regel på att kvalitetskontrollanterna funnit brister i kvaliteten. Då kan byrån begära avbrott och be om ny kontroll när bristerna rättats till. Men avbruten kontroll kan också betyda att bristerna är så svåra att rätta till att revisorerna på byrån avbryter kontrollen och lämnar FAR.

Inge Wennberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...