Innehåll

Balans nr 12 2001

Kvalitetskontroll: Detta är FARs kvalitetskontroll

FARs ledamöter ska vart femte år visa att de tillhör eller under avsevärd tid tillhört en byrå som kvalitetskontrollerats under perioden.

I första hand bedöms byråns interna kvalitetskontrollsystem. Räcker inte det granskas enskilda uppdrag. För båda fallen finns fastställda checklistor.

Kontrollanterna rapporterar till byrån och kvalitetsnämnden. I kontrollrapporten utelämnas uppgifter om enskilda klienter. Om en rapport ger anledning till skälig misstanke om att en FAR-ledamot deltagit i brottslig verksamhet ska den överlämnas till styrelsen.

Om FAR-ledamöter åsidosatt god revisorssed eller revisionssed eller om byråns kvalitetsnivå på något annat sätt inte håller den kvalitetsnivå som god revisorssed kräver beslutar kvalitetsnämnden normalt om ny kontroll inom ett år. Om resultatet inte blir väsentligt bättre vid den nya kontrollen går ärendet till FARs styrelse.

Kvalitetskontrollen omfattar både den lagstadgade revisionen och övriga tjänster som ledamöterna och deras byråer utför. Fokus ligger dock på revisionen och andra uppdrag där tredje man har ett intresse av kvalitet i utförandet.

Kontrollanterna är FAR-ledamöter, utsedda av kvalitetsnämnden. Varje byrå får tre förslag på kontrollanter och får välja en.

Kvalitetskontrollanten får inte, förutom i rapporten till kvalitetsnämnden, berätta för någon annan än byrån om vad som kommit fram vid kontrollen, om inte skyldighet till det finns i lag eller annan författning.

En fastställd arkiverings- och gallringsordning ska säkra att handlingar med konfidentiell information sparas bara om det är nödvändigt, och annars makuleras på betryggande sätt.

Inge Wennberg