Innehåll

Balans nr 12 2001

Kvalitetskontroll: Detta är FARs kvalitetskontroll

FARs ledamöter ska vart femte år visa att de tillhör eller under avsevärd tid tillhört en byrå som kvalitetskontrollerats under perioden.

I första hand bedöms byråns interna kvalitetskontrollsystem. Räcker inte det granskas enskilda uppdrag. För båda fallen finns fastställda checklistor.

Kontrollanterna rapporterar till byrån och kvalitetsnämnden. I kontrollrapporten utelämnas uppgifter om enskilda klienter. Om en rapport ger anledning till skälig misstanke om att en FAR-ledamot deltagit i brottslig verksamhet ska den överlämnas till styrelsen.

Om FAR-ledamöter åsidosatt god revisorssed eller revisionssed eller om byråns kvalitetsnivå på något annat sätt inte håller den kvalitetsnivå som god revisorssed kräver beslutar kvalitetsnämnden normalt om ny kontroll inom ett år. Om resultatet inte blir väsentligt bättre vid den nya kontrollen går ärendet till FARs styrelse.

Kvalitetskontrollen omfattar både den lagstadgade revisionen och övriga tjänster som ledamöterna och deras byråer utför. Fokus ligger dock på revisionen och andra uppdrag där tredje man har ett intresse av kvalitet i utförandet.

Kontrollanterna är FAR-ledamöter, utsedda av kvalitetsnämnden. Varje byrå får tre förslag på kontrollanter och får välja en.

Kvalitetskontrollanten får inte, förutom i rapporten till kvalitetsnämnden, berätta för någon annan än byrån om vad som kommit fram vid kontrollen, om inte skyldighet till det finns i lag eller annan författning.

En fastställd arkiverings- och gallringsordning ska säkra att handlingar med konfidentiell information sparas bara om det är nödvändigt, och annars makuleras på betryggande sätt.

Inge Wennberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...