Den 1 mars ersätts Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR av en ny branschorganisation för kvalificerade revisorer och andra specialister

Från och med den 1 mars år 2001 finns inte längre Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. I dess ställe kommer en ny förening med delvis nya regler, en förening där även godkända revisorer och andra kvalificerade specialister på revisionsbyråerna kan bli ledamöter.

Den nya föreningen ska heta – FAR!

Men det är inte då längre frågan om en förkortning utan om det självständiga namnet på en ny ledamotsorganisation för revisionsbyråbranschen.

Den här nyordningen kan spåras några år tillbaka i tiden, åtminstone till en lunch i Paris hösten 1997 då planerna för det s.k. projekt Z drogs upp av representanter från både FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS. Balans läsare har sedan kunnat följa försöket att bilda en gemensam organisation för branschen, något som dock visade sig ogenomförbart. Då bestämde FAR – på hösten 1999 – att gå vidare på egen hand (Z blev FAR++) och de nya stadgarna antogs sedan enhälligt i en första omgång på årsstämman i november 2000.

Examensråd

På en extra stämma den 5 februari i år stadfästes så nya FAR. Där utsågs en stor del av namnen i det nya examensrådet, som kommer att få bråda dagar med att fastställa invalskriterier för nya grupper, liksom i den nya disciplinnämnden. (Vilka som valts framgår nedan; det kommer senare att tillkomma fler namn, representanter för de nya ledamotskategorierna.) En disciplinnämnd behövs nu återigen eftersom alla nya ledamöter ju inte kommer att omfattas av Revisorsnämndens tillsyn. Vidare kommer FARs regelkommitté att byta namn till etikkommittén och FARs nämnd blir nu en valberedning och kompletteras med representanter för de nya ledamotsgrupperna.

De nya stadgarna och de nya föreningsorganen finns presenterade i en artikel i Balans nr 10/2000 (sidan 10). Den som vill finner också en utförlig information om den utvidgade nya föreningen på FARs hemsida www.far.se.

Allt kommer dock inte att kunna vara klart till den 1 mars.

Moment 22

Delvis handlar det om något som FARs ordförande Mats Fredricson kallat ett ”moment 22”. Representanter för de nya grupperna, t.ex. jurister eller IT-specialister bör naturligtvis vara med och fastställa krav på inträde för dessa. Men det kan de egentligen inte göra förrän de är invalda. Det här får man lösa med att adjungera experter. Den lättaste frågan är förmodligen kraven på godkända revisorer.

– Man hör ibland frågan: varför är ni inte klara? Det beror alltså mycket på att de nya kategorierna bör vara med och bestämma kraven, säger FARs generalsekreterare Björn Markland. Och jurister vi talat med betonar att det är bättre att arbeta fram verkligt goda regler än att försöka få någonting färdigt på ett visst datum.

Det finns en hel del överväganden att göra. Först och främst kanske hur högt ribban ska läggas. Generellt brukar man ju mena att det är bättre att börja för högt – det är lättare att mildra krav än att skärpa dem i efterhand, när en invalsprocedur redan varit i gång ett tag.

Höga krav

– När en yrkeskategori ska auktorisera sig själv har jag en känsla av att man i regel lägger kraven väldigt högt, menar Björn Markland.

Vad gäller juristerna finns det en del intressanta frågor. Vad gör man för dem som kunnat bli advokater (eller kanske redan varit det) men i stället väljer FAR-karriären? Hur ska en sådan ”kvalitetsstämpel” utformas?

Det får inte vara någon tvekan om att det handlar om högt ställda krav, en väl organiserad tillsyn och en fungerande kvalitetskontroll. Och hur stor spännvidd får det vara på kunskap och kompetenser hos ledamöterna i en organisation? Här ska godkända revisorer, auktoriserade revisorer, jurister och ekonomer, t.ex. en del skatteexperter, få plats inom ramarna.

Det nya examensrådet har alltså många viktiga frågor att fundera på den närmaste tiden.

Ett krav på ledamöterna är entydigt: man ska arbeta på revisionsbyrå. FAR ska inte bli en förening för accountants oberoende av anställning, så som det fungerar i t.ex. England.

Pionjärer

– Nej, vi följer inte ett internationellt mönster. Snarare är vi pionjärer nu när vi organiserar oss på det här sättet, framhåller Björn Markland.

Hur är det med omvärldens reaktioner. Vad har t.ex. Revisorsnämnden sagt?

– Hittills har man accepterat att detta bara är en anpassning till den befintliga verksamheten och inte något som syftar till att påverka marknaden. Och varken RN eller tidigare Kommerskollegiet har någonsin lagt sig i branschens organisatoriska frågor.

Dessa har hittills invalts i de nya organen

(representanter för de nya ledamotsgrupperna utses senare)

Examensråd

Bo Engström, Lindebergs Grant Thornton, Stockholm, ordförande Wilhelm Geijer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Stockholm, vice ordförande Svante Forsberg, Deloitte & Touche, Stockholm Christine Stålhammar, STREB, Malmö Björn Sundkvist, Arthur Andersen, Stockholm

Disciplinnämnd

Leif Lindstam, regeringsråd, ordförande Johan Lind, justitieråd, vice ordförande Hans Andersson, Deloitte & Touche, Stockholm Anders Engström, SET Revisionsbyrå, Stockholm Hans Lindén, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Stockholm Christer Ljungsten, Ernst & Young, Malmö

Bengt Holmquist