Balans nr 2 2001

Noteringar: Nu är det dags för nya FAR!

Den 1 mars ersätts Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR av en ny branschorganisation för kvalificerade revisorer och andra specialister

Från och med den 1 mars år 2001 finns inte längre Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. I dess ställe kommer en ny förening med delvis nya regler, en förening där även godkända revisorer och andra kvalificerade specialister på revisionsbyråerna kan bli ledamöter.

Den nya föreningen ska heta – FAR!

Men det är inte då längre frågan om en förkortning utan om det självständiga namnet på en ny ledamotsorganisation för revisionsbyråbranschen.

Den här nyordningen kan spåras några år tillbaka i tiden, åtminstone till en lunch i Paris hösten 1997 då planerna för det s.k. projekt Z drogs upp av representanter från både FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS. Balans läsare har sedan kunnat följa försöket att bilda en gemensam organisation för branschen, något som dock visade sig ogenomförbart. Då bestämde FAR – på hösten 1999 – att gå vidare på egen hand (Z blev FAR++) och de nya stadgarna antogs sedan enhälligt i en första omgång på årsstämman i november 2000.

Examensråd

På en extra stämma den 5 februari i år stadfästes så nya FAR. Där utsågs en stor del av namnen i det nya examensrådet, som kommer att få bråda dagar med att fastställa invalskriterier för nya grupper, liksom i den nya disciplinnämnden. (Vilka som valts framgår nedan; det kommer senare att tillkomma fler namn, representanter för de nya ledamotskategorierna.) En disciplinnämnd behövs nu återigen eftersom alla nya ledamöter ju inte kommer att omfattas av Revisorsnämndens tillsyn. Vidare kommer FARs regelkommitté att byta namn till etikkommittén och FARs nämnd blir nu en valberedning och kompletteras med representanter för de nya ledamotsgrupperna.

De nya stadgarna och de nya föreningsorganen finns presenterade i en artikel i Balans nr 10/2000 (sidan 10). Den som vill finner också en utförlig information om den utvidgade nya föreningen på FARs hemsida www.far.se.

Allt kommer dock inte att kunna vara klart till den 1 mars.

Moment 22

Delvis handlar det om något som FARs ordförande Mats Fredricson kallat ett ”moment 22”. Representanter för de nya grupperna, t.ex. jurister eller IT-specialister bör naturligtvis vara med och fastställa krav på inträde för dessa. Men det kan de egentligen inte göra förrän de är invalda. Det här får man lösa med att adjungera experter. Den lättaste frågan är förmodligen kraven på godkända revisorer.

– Man hör ibland frågan: varför är ni inte klara? Det beror alltså mycket på att de nya kategorierna bör vara med och bestämma kraven, säger FARs generalsekreterare Björn Markland. Och jurister vi talat med betonar att det är bättre att arbeta fram verkligt goda regler än att försöka få någonting färdigt på ett visst datum.

Det finns en hel del överväganden att göra. Först och främst kanske hur högt ribban ska läggas. Generellt brukar man ju mena att det är bättre att börja för högt – det är lättare att mildra krav än att skärpa dem i efterhand, när en invalsprocedur redan varit i gång ett tag.

Höga krav

– När en yrkeskategori ska auktorisera sig själv har jag en känsla av att man i regel lägger kraven väldigt högt, menar Björn Markland.

Vad gäller juristerna finns det en del intressanta frågor. Vad gör man för dem som kunnat bli advokater (eller kanske redan varit det) men i stället väljer FAR-karriären? Hur ska en sådan ”kvalitetsstämpel” utformas?

Det får inte vara någon tvekan om att det handlar om högt ställda krav, en väl organiserad tillsyn och en fungerande kvalitetskontroll. Och hur stor spännvidd får det vara på kunskap och kompetenser hos ledamöterna i en organisation? Här ska godkända revisorer, auktoriserade revisorer, jurister och ekonomer, t.ex. en del skatteexperter, få plats inom ramarna.

Det nya examensrådet har alltså många viktiga frågor att fundera på den närmaste tiden.

Ett krav på ledamöterna är entydigt: man ska arbeta på revisionsbyrå. FAR ska inte bli en förening för accountants oberoende av anställning, så som det fungerar i t.ex. England.

Pionjärer

– Nej, vi följer inte ett internationellt mönster. Snarare är vi pionjärer nu när vi organiserar oss på det här sättet, framhåller Björn Markland.

Hur är det med omvärldens reaktioner. Vad har t.ex. Revisorsnämnden sagt?

– Hittills har man accepterat att detta bara är en anpassning till den befintliga verksamheten och inte något som syftar till att påverka marknaden. Och varken RN eller tidigare Kommerskollegiet har någonsin lagt sig i branschens organisatoriska frågor.

Dessa har hittills invalts i de nya organen

(representanter för de nya ledamotsgrupperna utses senare)

Examensråd

Bo Engström, Lindebergs Grant Thornton, Stockholm, ordförande Wilhelm Geijer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Stockholm, vice ordförande Svante Forsberg, Deloitte & Touche, Stockholm Christine Stålhammar, STREB, Malmö Björn Sundkvist, Arthur Andersen, Stockholm

Disciplinnämnd

Leif Lindstam, regeringsråd, ordförande Johan Lind, justitieråd, vice ordförande Hans Andersson, Deloitte & Touche, Stockholm Anders Engström, SET Revisionsbyrå, Stockholm Hans Lindén, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Stockholm Christer Ljungsten, Ernst & Young, Malmö

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...