Balans nr 2 2001

Redovisningsrådets rekommendationer

Redovisningsrådet (RR), ger ut rekommendationer på redovisningsområdet.

Balans publicerar under rubriken ”Redovisningsrådets rekommendationer” löpande sammanfattningar av nya eller omarbetade rekommendationer. Sammanfattningarna är korta (ej heltäckande) och den som ska tillämpa rekommendationerna kan beställa fullständiga versioner från RR på hemsidan: www.redovisningsradet.se. Rekommendationerna publiceras också årligen i FARs Samlingsvolym.

RR 20 Delårsrapportering

Rekommendationen skall tillämpas på delårsrapporter som upprättas för delårsperioder som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2001. Tidigare tillämpning uppmuntras.

Den tjugonde rekommendationen från Redovisningsrådet, RR 20, handlar om delårsrapportering. Ett område som blir allt viktigare.Rekommendationen överensstämmer i stort sett med IASC:s rekommendation, IAS 34, Interim Financial Reporting. Skillnaden är att rekommendationen är anpassad och refererar till svenska förhållanden och lagar.

Rekommendationens syfte

Syftet med den här rekommendationen är att ange de minimikrav en delårsrapport skall ha för att investerare, kreditgivare och andra skall kunna grunda sina beslut på tillförlitliga uppgifter.

Delårsrapportens betydelse

Det är inte ovanligt att delårsrapporter för börsnoterade bolag redovisas för allmänheten direkt via e-post eller via företagets hemsida på Internet. Delårsrapporteringen sker därför snabbare än presentationen av själva årsredovisningen. Enligt vår uppfattning är delårsrapporteringen ur ett kapitalmarknadsperspektiv viktigare än årsredovisningens presentation. Delårsrapporten uppfyller många gånger mer kapitalmarknadens krav på snabbhet, relevans och tillförlitlighet av finansiell information.

Vad skall med i rapporten?

Delårsrapporten kan utformas som en förkortad balans- och resultaträkning per rapportdagen innehållande motsvarande uppgifter för föregående räkenskapsår. Medan den förkortade versionen av kassaflödesanalysen och förändringen i eget kapital redovisas per rapportdagen jämfört med motsvarande uppgifter per föregående år. Uppgifter om resultat per aktie (före och efter utspädning) skall redovisas i resultaträkningen.

Det framgår bl.a. av punkten 16 i rekommendationen att en redogörelse skall lämnas om hur intäkter och kostnader har estimerats avseende bonus, skatter, pensioner m.m. samt vilken påverkan säsongsrelaterade effekter har på rapportens innehåll. Övriga upplysningar som skall lämnas är:

  • Uttalande om att samma redovisningsprinciper tillämpats i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller information om vilka ändringar som gjorts.

  • Förklaringar om effekter av säsongsvariationer eller liknande poster som påverkar jämförbarheten och effekten härav på bl.a. tillgångar, skulder, nettoresultat och kassaflöden.

  • Effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar.

  • Emissioner och återköp av aktier och liknande.

  • Utbetald utdelning.

  • Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren eller geografisk marknad.

  • Väsentliga händelser som inträffat efter rapportperioden.

  • Effekten av förändringar i företagets struktur.

  • Förändringar i ansvarsförbindelser m.m. jämfört med räkenskapsårets början.

En viktig förändring i informationsplikten

Om en bedömning som skett i en delårsrapport på ett väsentligt sätt förändras under sista perioden på räkenskapsåret och ingen separat delårsrapport lämnas skall företaget lämna upplysning om karaktären av och storleken på förändringen i årsredovisningen.

Ny praxis på väg?

Vi anser även att företagen bör presentera delårsrapporten under den finansiella informationen på respektive hemsidor, vilket kan medföra en början mot en enhetligare finansiell redovisning på företagens Internetsidor.

Jan Nyström och Anders Källström BDO

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...