Redovisningsrådet (RR), ger ut rekommendationer på redovisningsområdet.

Balans publicerar under rubriken ”Redovisningsrådets rekommendationer” löpande sammanfattningar av nya eller omarbetade rekommendationer. Sammanfattningarna är korta (ej heltäckande) och den som ska tillämpa rekommendationerna kan beställa fullständiga versioner från RR på hemsidan: www.redovisningsradet.se. Rekommendationerna publiceras också årligen i FARs Samlingsvolym.

RR 20 Delårsrapportering

Rekommendationen skall tillämpas på delårsrapporter som upprättas för delårsperioder som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2001. Tidigare tillämpning uppmuntras.

Den tjugonde rekommendationen från Redovisningsrådet, RR 20, handlar om delårsrapportering. Ett område som blir allt viktigare.Rekommendationen överensstämmer i stort sett med IASC:s rekommendation, IAS 34, Interim Financial Reporting. Skillnaden är att rekommendationen är anpassad och refererar till svenska förhållanden och lagar.

Rekommendationens syfte

Syftet med den här rekommendationen är att ange de minimikrav en delårsrapport skall ha för att investerare, kreditgivare och andra skall kunna grunda sina beslut på tillförlitliga uppgifter.

Delårsrapportens betydelse

Det är inte ovanligt att delårsrapporter för börsnoterade bolag redovisas för allmänheten direkt via e-post eller via företagets hemsida på Internet. Delårsrapporteringen sker därför snabbare än presentationen av själva årsredovisningen. Enligt vår uppfattning är delårsrapporteringen ur ett kapitalmarknadsperspektiv viktigare än årsredovisningens presentation. Delårsrapporten uppfyller många gånger mer kapitalmarknadens krav på snabbhet, relevans och tillförlitlighet av finansiell information.

Vad skall med i rapporten?

Delårsrapporten kan utformas som en förkortad balans- och resultaträkning per rapportdagen innehållande motsvarande uppgifter för föregående räkenskapsår. Medan den förkortade versionen av kassaflödesanalysen och förändringen i eget kapital redovisas per rapportdagen jämfört med motsvarande uppgifter per föregående år. Uppgifter om resultat per aktie (före och efter utspädning) skall redovisas i resultaträkningen.

Det framgår bl.a. av punkten 16 i rekommendationen att en redogörelse skall lämnas om hur intäkter och kostnader har estimerats avseende bonus, skatter, pensioner m.m. samt vilken påverkan säsongsrelaterade effekter har på rapportens innehåll. Övriga upplysningar som skall lämnas är:

  • Uttalande om att samma redovisningsprinciper tillämpats i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller information om vilka ändringar som gjorts.

  • Förklaringar om effekter av säsongsvariationer eller liknande poster som påverkar jämförbarheten och effekten härav på bl.a. tillgångar, skulder, nettoresultat och kassaflöden.

  • Effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar.

  • Emissioner och återköp av aktier och liknande.

  • Utbetald utdelning.

  • Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren eller geografisk marknad.

  • Väsentliga händelser som inträffat efter rapportperioden.

  • Effekten av förändringar i företagets struktur.

  • Förändringar i ansvarsförbindelser m.m. jämfört med räkenskapsårets början.

En viktig förändring i informationsplikten

Om en bedömning som skett i en delårsrapport på ett väsentligt sätt förändras under sista perioden på räkenskapsåret och ingen separat delårsrapport lämnas skall företaget lämna upplysning om karaktären av och storleken på förändringen i årsredovisningen.

Ny praxis på väg?

Vi anser även att företagen bör presentera delårsrapporten under den finansiella informationen på respektive hemsidor, vilket kan medföra en början mot en enhetligare finansiell redovisning på företagens Internetsidor.

Jan Nyström och Anders Källström BDO