Balans nr 3 2001

Revisorskåren minskar för fjärde året i rad

Under år 2000 beslutades för första gången om straffavgift i kombination med varning i ett disciplinärende. Inger Blomberg presenterar i denna artikel aktuell statistik från Revisorsnämnden.

Revisorskåren har fortsatt att minska. Antalet kvalificerade (auktoriserade och godkända) revisorer uppgick vid utgången av år 2000 till 4112 stycken, vilket var 111 färre än vid årets ingång. Revisorskåren minskade därmed för fjärde året i rad och har sedan den 1 januari 1997 reducerats med 383 personer. Minskningen är till övervägande del hänförlig till antalet godkända revisorer.

Examination

Under november 2000 anordnade Revisorsnämnden (RN) prov för revisorsexamen samt prov för högre revisorsexamen. Provet för revisorsexamen genomfördes av 14 personer, varav 11 godkändes. Provet för högre revisorsexamen genomfördes av två personer, varav en godkändes. Detta innebär, att sedan år 1998 då proven första gången anordnades, sammanlagt 20 personer klarat provet för revisorsexamen och två personer provet för högre revisorsexamen.

Fram till och med år 2002 är det inte obligatoriskt att genomgå revisorsexamen eller högre revisorsexamen. Auktorisation och godkännande kan i stället sökas enligt övergångsbestämmelser, ett alternativ som väljs av det stora flertalet sökande. RN är beredd att anordna prov två gånger om året, på våren respektive hösten. De höga kostnaderna för provkonstruktion m.m. samtidigt som varje prov haft ett litet antal sökande har emellertid föranlett RN att föreskriva, att vårens provtillfälle kan ställas in om färre än 20 sökande uppfyller kraven för att få avlägga provet ifråga. Prov och rättningsmallar publiceras på RNs webbplats (http://revisorsnamnden.se).

Tillsyn

Tillsynsverksamheten är indelad i tre delområden, systematisk och uppsökande tillsyn (SUT), disciplinverksamhet samt prövning av förhandsbesked. Framkommer i en SUT-utredning allvarligare brister i en revisors verksamhet överförs ärendet till ett disciplinärende för prövning av frågan om eventuell disciplinär åtgärd. Disciplinärenden initieras i övrigt genom anmälningar från myndigheter, främst skattemyndigheter, och från klienter m.fl. intressenter eller på RNs eget initiativ på grundval av bl.a. mediauppgifter.

Systematisk och uppsökande tillsyn (SUT)

Enligt det mål regeringen fastställt skall RN vid fullgörandet av sin tillsynsuppgift lägga vikt vid egna initiativ varvid särskild uppmärksamhet skall ägnas åt den systematiska uppsökande tillsynen. RNs SUT-verksamhet påbörjades år 1997 genom en enkät till medelstora revisionsbyråer. Under år 1997 inleddes kvalitetskontroll av 66 revisorer verksamma i små byråer och uttagna genom ett stickprov. Vid utgången av år 2000 återstod ett fåtal av dessa utredningar att slutföra. Under år 1998 påbörjades kvalitetskontroll av de revisorer som enligt prv:s register detta år hade flest ordinarie revisionsuppdrag (fler än ca 250 stycken). Denna undersökning har slutförts. En kvalitetsgenomgång genomfördes under åren 1998–2000 även beträffande godkända revisorer med låg teoretisk utbildning. Ett fåtal av dessa ärenden var fortfarande under utredning vid årets slut. Under år 1999 påbörjades kvalitetskontroll av kvalificerade revisorer som inte är medlemmar i FAR eller SRS och inte heller är anställda på FAR/SRS-byråer. Projektet skall bedrivas fortlöpande. Under år 2000 påbörjade RN granskning av revisorer vars auktorisation eller godkännande RN allvarligt övervägt att upphäva men där RN vid fastställandet av disciplinär åtgärd stannat för varning. Slutligen har RN öppnat SUT-utredningar beträffande några revisorer för vilka tveksamheter konstaterats i samband med ansökan om fortsatt auktorisation/godkännande.

Disciplinärenden

Av de 160 disciplinärenden som öppnades under år 2000 var 51 ärenden egen-initierade. Av dessa härrörde 23 från SUT-utredningar och 8 från ansökningar om fortsatt auktorisation/godkännande. I övrigt föranleddes ärendena i 29 fall av underrättelser från skattemyndigheter och i 47 fall av anmälningar från klienter. Resterande 33 anmälningar gjordes bl.a. av Ekobrottsmyndigheten, kronofogdemyndigheter och andra myndigheter.

Vanligt förekommande brister som uppmärksammats är liksom tidigare år undermålig dokumentation och otillräckliga revisionsinsatser. Ofullständig dokumentation försvårar RNs tillsyn och minskar möjligheterna att kvalitetsbedöma revisorns arbete. Under år 2000 har flera revisorer som enda dokumentation över sin revision översänt datorbaserade program med revisorns signatur maskinellt inskriven efter däri angivna granskningsåtgärder. Ofta uppgår de maskinellt framställda dokumenten till uppemot 50 sidor. Det bör framhållas att ett sådant material inte verifierar att det skett någon egentlig revision. Det visar egentligen endast att revisorn skrivit ut hela det ”smörgåsbord” av revisionsåtgärder som programmet erbjuder.

I många fall har RN också konstaterat allvarliga överträdelser av grundläggande jävsregler. Ofta har den valde revisorn använt sig av samma medarbetare såväl för att upprätta bokslut och årsredovisning som för att genomföra revisionen avseende samma klient. I många fall har den som upprättat bokslut och årsredovisning varit nära släkt med revisorn.

Under år 2000 har RN för första gången, med stöd av 22 § fjärde stycket revisorslagen, beslutat om straffavgift i kombination med varning. Så har skett i fyra ärenden avseende godkända revisorer. Det har i dessa fall varit fråga om så allvarliga brister att RN övervägt att upphäva revisorns godkännande.

Av de totalt 73 besluten om disciplinär påföljd har 15 stycken, dvs. drygt 20 procent överklagats till länsrätt (1999 = 26 procent, 1998 = 32 procent). Andelen överklagade disciplinbeslut har år 2000 minskat något jämfört med tidigare år. I ett fall har kammarrätten beslutat om inhibition av ett upphävande av en auktorisation. Vad gäller RNs beslut under år 2000 går det ännu inte att dra några slutsatser i fråga om andelen ändrade beslut, eftersom det är så få av dessa beslut som hittills prövats av domstol. Tidigare år har ändringsfrekvensen varit förhållandevis låg. Av de sammanlagt 33 överklagade besluten under år 1998 och 1999 har hittills 26 stycken prövats av domstol varvid RNs beslut ändrats i tre fall. Jag vill slutligen informera om att RNs beslut i disciplinärenden fortlöpande redovisas på RNs webbplats http//www.revisorsnamnden.se.

Inger Blomberg är chefsrevisor på Revisorsnämnden.Hon medverkade senast i Balans nr 3/2000.

SUT-projekt 1997–2000

Öppnade utredningar

Avslutade utredningar

Till diciplin­ärende

Procent (B/(A)

Totalt

Genomförda kvalitets­kontroller (A)

(B)

1. Enkät till medelstora byråer

 21

 21

 −

2. Revisorer med många uppdrag

 41

 41

 39

21

54 %

3. Stickprov i förnyelsegrupp 1998

 66

 54

 51

16

31 %

4. Godk. rev som erhöll godk. före 1984

 74

 66

 57*

12

21 %

5. Ej medlemmar FAR/SRS

 28

 25

 11

 7

64 %

6. Tveksamheter vid förnyelse

 10

  6

  4

 1

25 %

7. Allvarlig varning 1995–1997

 10

  3

  2

 1

50 %

SUMMA

246

216

164

58

35 %

* Genomförda kontroller har varit mer översiktliga än i övriga projekt.

I kolumnen Genomförda kvalitetskontroller anges det antal SUT- utredningar som avslutats efter en faktisk kvalitetskontroll. Har utredning avslutats utan att sådan kontroll genomförts beror detta på att revisorn avsagt sig sin auktorisation/sitt godkännande eller meddelat att han inte avser att ansöka om fortsatt auktorisation/godkännande i de fall detta varit nära förestående. I projektet ”Ej medlemmar i FAR/SRS” har dessutom några ärenden avskrivits sedan revisorn meddelat att han avyttrat sin byrå till en FAR/SRS-byrå.

Antal diciplinärenden

2000

1999

1998

Öppnade

160

162

148

Avgjorda

194

149

165

Disciplinär åtgärd

Godkända revisorer

Auktoriserade revisorer

Revisionsbolag

Totalt

2000

Upphävande

 6

 4

10

Varning samt straffavgift

 4

 4

Varning

28

14

 1

43

Erinran

13

 2

 1

16

Totalt

51

20

 2

73

1999

Upphävande

10

 3

13

Varning

16

10

26

Erinran

 6

 6

 1

13

Totalt

32

19

 1

52

1998

Upphävande

 6

 3

 9

Varning

18

16

34

Erinran

 6

 9

 1

16

Totalt

30

28

 1

59