En ny lag om mervärdesskatt trädde i kraft den 1 mars 2000 och började tillämpas den 1 januari i år. Den nya lagen innehåller nya regler för företag som fakturerar i euro. Hur ska ett företag redogöra för momsen om det vill skicka en faktura i euro?

Huvudregeln är att moms alltid ska anges i företagets redovisningsvaluta. Om företaget har sin redovisning i euro och vill skicka en faktura i euro anges fakturabeloppet i euro, liksom momsen. Har företaget sin redovisning i svenska kronor och vill skicka en faktura i euro måste företaget ange momsen i både euro och svenska kronor. Dessutom måste företaget ange vilken omräkningskurs som använts vid konverteringstillfället. Momsbeloppet i svenska kronor tar företaget sedan upp som utgående moms i skattedeklarationen.

Företag som både har sin redovisning och fakturering i euro behöver således inte räkna om momsen till svenska kronor på fakturan. Omräkningen görs först i skattedeklarationen, då Skattemyndigheten endast tar emot uppgifter i svenska kronor.

Nedan ges ett exempel på vad den nya momslagen innebär för svenska företag:

Företag med redovisning i euro

Företag A levererar i januari 2001 varor till företag B och skickar en faktura på 20.000 eur + moms 5.000 eur.

RSV beräknar den genomsnittliga omräkningskursen för januari till 8,90 sek. Denna kurs ska användas i skattedeklarationen i mars 2001. Företag A tar därmed upp 44.500 sek (5.000 × 8,90) som utgående moms i januari. Om företaget har haft flera utgående fakturor i euro under en månad klumpas alla momsposterna ihop och räknas om till sek. Man räknar alltså inte om post för post.

Företag med redovisning i svenska kronor

Företag B, som redovisar i sek, får fakturan från företag A direkt efter leveransen i januari. Vid bokföringen av fakturan räknar företaget om fakturabelopp och moms till sek. Eurokursen på transaktionsdagen var 9,00 sek. 180.000 sek (20.000 × 9,00) tas upp som varuinköp i bokföringen och 45.000 sek (5.000 × 9,00) tas upp som ingående moms. Det sistnämnda beloppet tar företag B upp som avdragsgill ingående moms i sin skattedeklaration i mars 2001. (Källa: Finansdepartementet)

Sammanfattande kommentar

Av exempeln ovan framgår att det kommer att uppkomma differenser mellan in- och utgående moms som rapporteras till skattemyndigheten p.g.a. att olika valutakurser används. Denna skillnad kan bli betydande och kommer slutligen att behöva bäras av staten.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.