Även i vårt företag finns medarbetare som drabbats av vad som skulle kunna vara utbrändhet. De få fall vi har har företrädesvis inträffat i storstadsmiljö. Vi tar naturligtvis detta på allra största allvar.

Det säger Peter Clemedtson, vd för PricewaterhouseCoopers ab, den del av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som arbetar med större internationella företag och organisationer.

Utmattningsdepression, eller utbrändhet, har blivit något av ett samlingsbegrepp, menar Peter Clemedtson. Olika stressjukdomar kan yttra sig i olika former av fysiska och psykiska symtom som hjärtbesvär, magkatarr, huvudvärk eller depression.

När den här typen av sjukdom uppstår är det oftast svårt att avgöra vad i den sjukes livssituation som är den utlösande faktorn. Det kan vara arbetssituationen, familjesituationen eller andra faktorer i omgivningen.

När det är fråga om stressrelaterade sjukdomar är problematiken aldrig svart eller vit, menar Peter Clemedtson. Man kan heller inte dra slutsatsen att det ser likadant ut inom olika branscher. Det finns klara skillnader, tror han:

– Vår bransch är långsiktig till sin karaktär. Revision bygger på långsiktiga relationer med klienter. Det ökar förutsättningarna för en god arbetsplanering, vilket rätt utnyttjat kan förhindra negativ arbetsbelastning.

Det var så sent som i början av 90-talet som revisionsbranschen upplevde en recession. Den hängde i sin tur ihop med finanskrisen. Branschen i sin helhet blev därmed mer konkurrensutsatt. Därefter kom en tillväxtperiod, med snabba förändringar, ökad globalisering och nya spännande utmaningar. Men också med ökade förväntningar hos klienterna, både vad beträffar snabbhet och kompetens:

Tempot har ökat

– Det ökade tempot, i kombination med en ökad konkurrens på medarbetarmarknaden gjorde att vi fick en högre personalomsättning vilket alltid försvårar situationen, berättar Peter Clemedtson. Revisioner av stora företag med krav på allt snabbare finansiell rapportering och rådgivning i samband med t.ex. företagsöverlåtelser, ser vi som särskilt utsatta nischer. Naturligtvis ökar riskerna för stressrelaterade symtom här.

Peter Clemedtson säger att man är väl medvetna om dagens tuffa arbetsklimat. För att försöka förbättra situationen håller man för närvarande på att etablera samarbete med olika stressforskare.

Företagskulturen betyder mycket

– Företagskulturen är av stor betydelse för medarbetarnas välbefinnande, menar Peter Clemedtson vidare. Inom PricewaterhouseCoopers har den en mycket central betydelse. Sedan många år arbetar man mycket långsiktigt med sådana frågor på såväl chefs- som ledarskapsnivå.

Även om företaget har många olika verksamhetsinriktningar inom de flesta marknadssegmenten är det viktigt att företagskulturen är gemensam.

– Företagskultur handlar ytterst om attityder och hur vi alla beter oss mot varandra. Uppträder vi på ett sätt som visar att vi bryr oss om varandra och att vi respekterar varandra i det dagliga arbetet ger det en hävstångseffekt. Vi trivs bättre, mår bättre och orkar dessutom utföra ett bättre arbete.

Teamwork är en viktig ingrediens, säger Peter Clemedtson. Man lär av varandra. Man delar med sig av kunskap och erfarenhet.

– Vårt jobb går ut på att sälja kvalificerad kunskap till klienter som med rätta har höga krav.

– Det är en naturlig förutsättning i vår bransch att man som revisor och konsult ständigt blir bedömd och utvärderad av klienter. Detta är något som man med tiden måste lära sig. Det är en del av de spännande utmaningar som följer med yrket. Det går inte att undvika att arbetsbelastningen tidvis blir hög i vår typ av företag.

För att balansera detta har PricewaterhouseCoopers bl.a. infört en arbetstidsmodell där man kvittar övertid över hela året mot ledighet, berättar Jerry Ralowski som är HR-ansvarig partner inom företaget. Arbetar man mycket under en viss period bör man ta ut den tiden i ledighet under en annan period – gärna i anslutning till den inarbetade övertiden. Den modellen har fungerat väl sedan 1994.

– Dessutom har vi sedan länge informerat chefer om hur de ska agera om de uppfattar tendenser i riktning mot utmattningsdepression, berättar Peter Clemedtson vidare. Vi betonar vikten av att medarbetarna inte bara satsar sitt liv på arbetet, utan även på fritid. Balans måste råda.

– I dag driver vi i konsekvens med detta en kampanj som kallas ”Balans i tillvaron”. Det är ett begrepp som även används internationellt inom PricewaterhouseCoopers. Det pågår också många sociala aktiviteter inom de olika kontoren. Inom företaget poängteras det att det är viktigt med idrott och träning för hälsan. Vi stödjer medarbetares idrottsintresse såväl ekonomiskt som policymässigt.

– Sedan tre år tillbaka har vi också väl utvecklade system för medarbetarsamtal och program för personlig utveckling, berättar Jerry Minst två utvecklingssamtal per år viks för varje medarbetare. Då läggs även en utvecklingsplan upp. Varje medarbetare tilldelas också en handplockad coach.

Tanken är att ingen ska behöva falla mellan stolarna. En effekt av detta blir att varje person inom företaget har någon som bryr sig.

Har du några råd att ge stressade medarbetare?

– Konsten att delegera är väldigt viktig. Man bör undvika fallgropen att försöka klara av allting själv. Den är lömsk, anser jag, för den leder förr eller senare alltid till problem och är inte till gagn för någon.

– Det handlar också om att våga vara lite modig. Det gäller att själv våga ta ansvar för delegeringsproblem/omfördelning. Det ställer i sin tur krav på att vi stimulerar detta aktivt i vår företagskultur, men också att resursutbyggnad, organisationsstruktur och belöningssystem befrämjar detta.

– Slutligen tror jag på att en insiktsfull, öppen och vänlig atmosfär inom företaget är livsviktig för att få behålla friska och motiverade medarbetare, säger Peter Clemedtson.

Christina Berthold