David Cairns, IASC:s förre generalsekreterare, har genomfört en ny undersökning av hur 165 ledande internationella företag tillämpar IAS. Av pressreleasen framgår att mycket återstår innan IAS framstår som ett fullvärdigt alternativ till us gaap. Cairns skriver:

IASC:s strävanden (att ta fram en uppsättning heltäckande rekommendationer som skall möjliggöra en rättvisande redovisning) undergrävs av brister i tillämpningen från dels företagen, dels de revisorer som granskar efterlevnaden.

Av de 165 företag som täcks av undersökningen anger

  • 17 stycken att de på en eller flera punkter avviker från en eller flera IAS

  • 25 stycken att de bara använder IAS som är förenliga med nationell lagstiftning samt

  • minst 20 stycken att de följer IAS trots att det av beskrivningen av redovisningsprinciperna är uppenbart att så inte är fallet.

Cairns slutsats är alltså att åtminstone en tredjedel av företagen tillämpar vad som ofta kallas för ”IAS light”, en praxis som inte minst EU-kommissionen varnat för och starkt tagit avstånd från.

Ansvaret för den bristande efterlevnaden faller främst på företagen. Cairns menar också att revisorerna måste ta sitt ansvar.

Undersökningen kan beställas via www.cairns.co.uk och den kostar GBP 250.

Rolf Rundfelt