Vid sitt senaste sammanträde i mars 2001 beslutade IFAC:s internationella revisionskommitté IAPC om en ny revisionsstandard som behandlar oegentligheter (”fraud”). Den nya ISA:n träder i kraft fr.o.m. revisionen av en räkenskapsperiod som slutar den 30 juni 2002 och senare.

Den nya standarden jämfört med nuvarande standard

  • betonar skillnaden mellan oegentligheter begångna av företagsledningen respektive övriga anställda,

  • utvecklar diskussionen om oegentlig ekonomisk rapportering,

  • innefattar vägledning om behovet av att inhämta företagsledningens bedömning av risken för oegentligheter samt

  • förstärker och klargör beskrivningen av de inneboende begränsningar som finns i en revision när det gäller att upptäcka oegentligheter.

IAPC beslutade också om att gå vidare med fas 2 i projektarbetet med oegentligheter. I huvudsak innebär denna fas att IAPC och den amerikanska standardsättaren ASB i nära samarbete kommer att utvidga den nya standarden med ytterligare grundläggande principer för att tillmötesgå rekommendationerna från amerikanska Public Oversight Board (POB) om särskilda granskningsåtgärder riktade mot oegentligheter. (Om POB och dessa förslag se artikel i Balans nr 10/2000.)

Lars-Gunnar Larsson