Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, http://www.far.se

Till Finansdepartementet

Förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag m.m.

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorior med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag (Fi2001/438) samt i reglerna om beskattning vid underprisöverlåtelser (Fi2001/437). FAR vill med anledning härav anföra följande.

FAR vill fästa uppmärksamhet på komplexiteten i den lagstiftning som reglerar utdelning från och kapitalvinst vid avyttring av fåmansföretag. Den rättstolkning som gjorts av gällande lag har medfört oönskade effekter som de föreslagna ändringarna är avsedda att undanröja. FAR vill understryka behovet av förenklingar för att kunna ge stabilitet och förutsägbarhet.

Läs mer på www.far.se

Till Finansinspektionen

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om värdepapperisering

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om värdepapperisering avsedda att träda i kraft den 1 juni 2001. FAR får med anledning härav anföra följande.

De föreslagna begränsningsreglerna för när en ”ren risköverföring” skall anses ha ägt rum är mera långtgående än de regler för ”derecognition” som anges i den internationella redovisningsrekommendationen IAS 39 (revised 2000), paragraferna 35–56. IAS-reglerna tillåter exempelvis att originatorn behåller viss risk (jfr paragraf 53 ang. viss bibehållen kreditrisk). Ej heller återfinns i IAS 39 den begränsning av återköp till mindre än 10 % som uppställs i de föreslagna föreskrifternas 7 §.

FAR avråder från att införa svenska regler som inte har stöd i IAS. Även IAS 39 torde inom överskådlig framtid införas som svensk standard, och det är EUs uttalade mål att marknadsnoterade europeiska företag senast 2005 skall upprätta koncernredovisning helt i överensstämmelse med IAS. De föreslagna reglerna gäller visserligen formellt kapitaltäckning (inte redovisning) men kapitaltäckningsreglerna utgår å andra sidan normalt från institutets redovisade tillgångar och åtaganden. FAR vill i detta sammanhang även erinra om de redovisningsregler för konsolidering av ”specialföretag” som återfinns i uttalandet SIC-12 från IASCs akutgrupp.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, http://www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2001:09

Fråga om undantag från budplikt (Catella IT AB, InterIkea Finance S.A.)

Uttalande 2001:08

Fråga om åtgärder för att minska antalet aktieägare (Columna Fastigheter AB)

Uttalande 2001:02

Fråga om innehavare av aktier med identiska villkor kan erbjudas olika vederlag i samband med ett offentligt uppköpserbjudande (Artema Medical AB)