Revisionsrisk

I en underkommitté till IFAC:s internationella revisionskommitté IAPC pågår sedan en tid ett utvecklingsarbete för att förändra och anpassa den nuvarande standarden om revisionsrisk (delar av ISA 400). Syftet med detta arbete är att förbättra den nuvarande revisionsriskmodellen så att den återspeglar det bästa av den utveckling på området som skett i den praktiska tillämpningen under senare år.

Underkommittén överväger särskilt hur ”affärsrisk” påverkar revisionen, företagsledningens kontroller och karaktären på revisionsbevis.

I ett näraliggande projekt skall klargöras hur de riskbedömningar som revisorn gjort omvandlas till beslut om den granskning som behöver utföras. IAPC och den amerikanska standardsättaren ASB planerar här att ha nära samarbete för att utveckla ett antal grundläggande principer till grund för kommande standard och vägledning.

Ändrad kategorisering av ISA

En konsekvens av den ansats som projekten om revisionsrisk har är att det finns behov av att se över och ompröva hur ISA är kategoriserade. Arbetet med en ny struktur pågår och skall närmast diskuteras vid IAPC:s sammanträde i mitten av juni 2001.

Lars-Gunnar Larsson