Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Kommittéer & lagstiftning: I sammanlagt 17 år har han varit FARs sakkunnige i statliga kommittéer

Sten Lundvall, auktoriserad revisor vid KPMG i Stockholm, skriver här och på följande sidor om sina skiftande erfarenheter av många år som FAR-representant i ett lagstiftningsarbete som handlat om revision, associationsrätt och redovisning.

Som framgår av FARs rapportering i Balans är FAR ett ofta anlitat remissorgan. I vissa fall, främst när det gällt lagstiftningsarbete med anknytning till revision, associationsrätt och redovisning, har FAR erbjudits att delta med sakkunniga i statliga kommittéer. Under nedan angivna perioder har jag på förslag av FAR varit sakkunnig i tre kommittéer, nämligen:

  • Betalningsansvarskommittén (1985–1987)

  • Redovisningskommittén (1992–1996)

  • Aktiebolagskommittén (1990–2001)

Den förstnämnda kommitténs förslag Ansvarsgenombrott m.m. (SOU 1987:59) överlevde inte hela vägen fram till riksdagens bord, mer om detta längre fram.

De två sistnämnda kommittéernas olika betänkanden har synnerligen väl presenterats av kommittéernas sekreterare, Margit Knutsson för Redovisningskommittén och Rolf Skog för Aktiebolagskommittén. Dessa två kommittéers betänkanden har antingen redan lett till lagstiftning eller befinner sig någonstans i lagstiftningsprocessen.

De tre nämnda kommittéerna har haft till uppgift att ta fram underlag för beslut om ny lagstiftning och detta är en av de viktigaste funktionerna för det svenska kommittéväsendet. Låt oss därför se hur kommittéarbetet kommer in i lagstiftningsprocessen.

Sten Lundvall