Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Årsredovisningar: Många frågor om vilka företag som omfattas av nya reglerna

Sedan den nya bokföringslagen och ändringarna i årsredovisningslagen trädde i kraft har Patent- och registreringsverket (PRV) bolagsavdelningen fått många frågor om lagarnas innehåll m.m. Det har naturligtvis varit frågor från företagen inför upprättandet av årsredovisningen för räkenskapsåret, men vi har också fått många frågor och synpunkter från företagens intressenter, affärspartners, konkurrenter, fackföreningar och anställda.

De vanligaste frågorna under 2000 har gällt när den nya lagen ska börja tillämpas och om vilka företag som omfattas av de nya reglerna. Därför har PRV sammanställt denna information. Den som har synpunkter på innehållet, får gärna kontakta verket.

Vilka företag är skyldiga att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse till PRV?

Aktiebolag ska alltid skicka in sin årsredovisning och revisionsberättelse till PRV. Man tar också emot årsredovisningshandlingarna från utländska företags filialer i Sverige, ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare i de fall de ska skickas in. Se bland annat 8 kap. ÅRL och 6 kap. bokföringslagen.

Den nya bokföringslagen och ändringarna i årsredovisningslagen medför att det blir fler företag som blir skyldiga att upprätta och skicka in årsredovisning samt revisionsberättelse till PRV. Samtliga företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning ska följa årsredovisningslagen (1995:1554), dock med undantag för kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag som ska följa särskilda lagar.

En av de större förändringarna är att handelsbolag och kommanditbolag, där det bland delägarna finns en juridisk person, är skyldiga att upprätta årsredovisning samt skicka in den och revisionsberättelse till PRV.

I en bilaga finns PRV:s sammanställning över de olika slags företag som ska upprätta och skicka in årsredovisning och revisionsberättelse till verket. (Det är den sammanställningen Balans publicerar på nästa uppslag.)

Eftersom adressändringar hos företag och styrelse inte alltid anmäls till PRV är uppgifterna om postadresserna emellanåt felaktiga hos verket. Observera att enligt lagar och förordningar är företaget skyldigt att anmäla ändrad adress. Någon koppling mellan adressändring hos ex. Posten eller skattemyndigheten och vidare till PRV finns inte.

PRV:s lathund återfinns på nästa uppslag!

Källa: PRV Bolag

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...