Sedan den nya bokföringslagen och ändringarna i årsredovisningslagen trädde i kraft har Patent- och registreringsverket (PRV) bolagsavdelningen fått många frågor om lagarnas innehåll m.m. Det har naturligtvis varit frågor från företagen inför upprättandet av årsredovisningen för räkenskapsåret, men vi har också fått många frågor och synpunkter från företagens intressenter, affärspartners, konkurrenter, fackföreningar och anställda.

De vanligaste frågorna under 2000 har gällt när den nya lagen ska börja tillämpas och om vilka företag som omfattas av de nya reglerna. Därför har PRV sammanställt denna information. Den som har synpunkter på innehållet, får gärna kontakta verket.

Vilka företag är skyldiga att skicka in årsredovisning och revisionsberättelse till PRV?

Aktiebolag ska alltid skicka in sin årsredovisning och revisionsberättelse till PRV. Man tar också emot årsredovisningshandlingarna från utländska företags filialer i Sverige, ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare i de fall de ska skickas in. Se bland annat 8 kap. ÅRL och 6 kap. bokföringslagen.

Den nya bokföringslagen och ändringarna i årsredovisningslagen medför att det blir fler företag som blir skyldiga att upprätta och skicka in årsredovisning samt revisionsberättelse till PRV. Samtliga företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning ska följa årsredovisningslagen (1995:1554), dock med undantag för kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag som ska följa särskilda lagar.

En av de större förändringarna är att handelsbolag och kommanditbolag, där det bland delägarna finns en juridisk person, är skyldiga att upprätta årsredovisning samt skicka in den och revisionsberättelse till PRV.

I en bilaga finns PRV:s sammanställning över de olika slags företag som ska upprätta och skicka in årsredovisning och revisionsberättelse till verket. (Det är den sammanställningen Balans publicerar på nästa uppslag.)

Eftersom adressändringar hos företag och styrelse inte alltid anmäls till PRV är uppgifterna om postadresserna emellanåt felaktiga hos verket. Observera att enligt lagar och förordningar är företaget skyldigt att anmäla ändrad adress. Någon koppling mellan adressändring hos ex. Posten eller skattemyndigheten och vidare till PRV finns inte.

PRV:s lathund återfinns på nästa uppslag!

Källa: PRV Bolag