För att anpassa de svenska revisionsrekommendationerna till internationell standard beslutade FARs styrelse i juni 1998 att översätta IFAC:s (International Federation of Accountants) revisionsstandarder (International Standards on Auditing, ISA) till svenska. Den nya revisionsberättelsen är för övrigt baserad på ISA 700.

Syftet är att skapa en svensk revisionsstandard (RevS) som bygger på svensk lag, ISA och svensk tradition. De svenska standarderna kommer därför att bland annat kompletteras med standarder för Förvaltningsrevision.

Den största skillnaden mellan ISA och FARs Revisionsprocessen är att de internationella reglerna är betydligt mer omfattande och tydliggör hur en revisor skall förfara för att följa god revisionssed. Det finns för övrigt en hel del nya begrepp och mer formalia.

Revisionskommittén diskuterar i en artikelserie med utgångspunkt från huvudgrupperna i ISA-serien skillnader i förhållande till Revisionsprocessen och viktiga nyckelbegrepp.

ISA har följande struktur:

100-serien

Övergripande förhållanden

200-serien

Ansvarsförhållanden

300-serien

Planering

400-serien

Intern kontroll

500-serien

Revisionsbevis

600-serien

Användning av andras arbete

700-serien

Revisionens slutsatser och rapportering

800-serien

Speciella områden

900-serien

Närliggande tjänster

IAPS 1005

Uttalande om de särskilda övervägandena vid revision i små företag

De översatta ISA:erna beräknas införas såsom förslag, om FAR så beslutar, under år 2002.

Tidigare artiklar angående FARs ISA-projekt har funnits införda i Balans nummer 3/99, 12/99, 10/2000, 12/2000, 2/2001 och 4/2001.