Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Internationellt: Aktuellt från FASB om koncernredovisning

Den 14 februari skickade FASB ut ett reviderat utkast till rekomendation om koncernredovisning. I utkastet föreslogs dels att poolningsmetoden skulle avskaffas, dels att systematiska avskrivningar på goodwill skulle ersättas av nedskrivningar när det redovisade värdet på goodwillen översteg ett beräknat verkligt värde. Remisstiden utgick i mars.

I maj har FASB diskuterat utformningen av den slutliga rekommendationen. Beslut som tagits är att

 • alla samgående skall redivisas i enlighet med förvärvsmetoden. Poolingsmetoden avskaffas alltså.

 • beslut gäller alla transaktioner som beslutas från och med den 1 juli 2001. Den term som används av FASB är ”transactions initiated” varmed avses att de väsentliga villkoren för samgåendet, inklusive bytesförhållandet, har offentliggjorts.

 • samgåenden som tidigare redovisats enligt poolningsmetoden påverkas ej

 • goodwill skall redovisas somen tillgång

 • goodwill skall inte skrivas av utan avskrivningar skall ersättas med nedskrivningar

 • prövningen av om värdet behöver skrivas ner skall göras minst engång om året

 • de nya goodwillreglerna skall tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter den 15 december 2001, dvs. ett halvt år senare än förbudet mot poolning. Undantag är förvärv som genomförts efter den 30 juni för vilka de nya reglerna skall tillämpas

 • all goodwill skall fördelas på affärsområden. Ett affärsområde är en del av ett företag för vilket det finns finansiell information och som bedriver en verksamhet som skiljer sig från andra affärsområden

 • negativ goodwill skall fördelas proportionellt på de förvärvade icke-finansiella tillgångarna (i motsats till RR 1 tillåter alltså inte USA att företag redovisar negativ goodwill som en avsättning)

 • identifierbara immateriella tillgångar skall redovisas skilda från goodwill och skrivas av över sin nyttjandeperiod utom i de fall nyttjandeperioden bedöms vara obestämnd (indefinite) i vilket fall tillgången redovisas på samma sätt som goodwill

 • förvärvad FoU utgör inte en tillgång som får redovisas i balansräkningen

 • de nya reglerna för goodwill och andra immateriella tillgångar skall tillämpas för alla befintliga tillgångar med effekt framåt. En retroaktiv tillämpning är alltså inte tillåten.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...