Den 14 februari skickade FASB ut ett reviderat utkast till rekomendation om koncernredovisning. I utkastet föreslogs dels att poolningsmetoden skulle avskaffas, dels att systematiska avskrivningar på goodwill skulle ersättas av nedskrivningar när det redovisade värdet på goodwillen översteg ett beräknat verkligt värde. Remisstiden utgick i mars.

I maj har FASB diskuterat utformningen av den slutliga rekommendationen. Beslut som tagits är att

 • alla samgående skall redivisas i enlighet med förvärvsmetoden. Poolingsmetoden avskaffas alltså.

 • beslut gäller alla transaktioner som beslutas från och med den 1 juli 2001. Den term som används av FASB är ”transactions initiated” varmed avses att de väsentliga villkoren för samgåendet, inklusive bytesförhållandet, har offentliggjorts.

 • samgåenden som tidigare redovisats enligt poolningsmetoden påverkas ej

 • goodwill skall redovisas somen tillgång

 • goodwill skall inte skrivas av utan avskrivningar skall ersättas med nedskrivningar

 • prövningen av om värdet behöver skrivas ner skall göras minst engång om året

 • de nya goodwillreglerna skall tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter den 15 december 2001, dvs. ett halvt år senare än förbudet mot poolning. Undantag är förvärv som genomförts efter den 30 juni för vilka de nya reglerna skall tillämpas

 • all goodwill skall fördelas på affärsområden. Ett affärsområde är en del av ett företag för vilket det finns finansiell information och som bedriver en verksamhet som skiljer sig från andra affärsområden

 • negativ goodwill skall fördelas proportionellt på de förvärvade icke-finansiella tillgångarna (i motsats till RR 1 tillåter alltså inte USA att företag redovisar negativ goodwill som en avsättning)

 • identifierbara immateriella tillgångar skall redovisas skilda från goodwill och skrivas av över sin nyttjandeperiod utom i de fall nyttjandeperioden bedöms vara obestämnd (indefinite) i vilket fall tillgången redovisas på samma sätt som goodwill

 • förvärvad FoU utgör inte en tillgång som får redovisas i balansräkningen

 • de nya reglerna för goodwill och andra immateriella tillgångar skall tillämpas för alla befintliga tillgångar med effekt framåt. En retroaktiv tillämpning är alltså inte tillåten.

Rolf Rundfelt