Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Internationellt: Redovisning och rapportering i den nya ekonomin

Wayne Upton, en erfaren medarbetare i den amerikanska FASB, har gett ut en forskningsrapport som behandlar redovisning och rapportering i den nya ekonomin.

Utgångspunkten är ett ofta framfört påstående; den nya ekonomin är fundamentalt annorlunda än den traditionella för vilken nuvarande redovisningsregler är utformade. Därför återspeglar inte redovisningen de drivkrafter som bestämmer värdet på till exempel IT-företag. Ett uttryck för detta är skillnaden mellan marknadsvärden och substansvärden på företag.

Upton förklarar denna skillnad med fem faktorer:

 • skillnad mellan verkligt och redovisat värde på tillgångar som är upptagna i balansräkningen

 • värde på tillgångar som definitionsmässigt är tillgångar men som normalt inte finns medtagna i balansräkningen (exempelvis varumärken)

 • värde på ”tillgångar” som definitionsmässigt inte är tillgångar (exempel kunskap)

 • marknadens värdering av företagets möjligheter och risker samt

 • andra faktorer såsom marknadspsykologi, vilken inte har med finansiell information att göra.

När det gäller den första faktorn är det intressant att notera att IASC:s senaste rekommendationer bygger på verkliga värden. Hur viktig den andra faktorn är, är svårt att bedöma. Här finns dock objektiva värderingsmetoder, till exempel för varumärken, som företag kan informera om. Den fjärde faktorn handlar om hur marknaden bedömer och värderar företagets framtidsutsikter. I ökande utsträckning underlättar företag detta genom att redogöra för sina mål och strategiska överväganden, liksom för risker och möjligheter. Kvar står den tredje faktorn, dvs. värdet av sådana poster som definitionsmässigt inte uppfyller kravet på tillgång.

Vad Upton vill säga med denna inledande genomgång är att påståendet att nuvarande redovisningsregler inte lämpar sig för den nya ekonomins företag är missvisande. Att de förutsätter att tillgångar, för att få redovisas i balansräkningen, uppfyller vissa minimikrav är en nödvändighet för att undvika att balansräkningen blir en plats för drömmar. Att poster som kunskapskapital och kundtillfredsställelse inte får redovisas i balansräkningen är ett medvetet beslut och inte ett uttryck för att traditionell redovisning är oförmögen att spegla utvecklingen i den nya ekonomins företag. Det hindrar inte att det finns ett stort utrymme för mer information.

Vad rapporten framför allt handlar om är olika förslag att underlätta för läsarna att bedöma företagets utsikter genom olika slag av tilläggsinformation. Ett exempel är den rapport som FASB nyligen publicerat (Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Volontary Disclosures). Där rekommenderas företag bland annat att definiera mått som kan användas för att visa utvecklingen av faktorer som är centrala för företagets framgång.

För svenska läsare är det smickrande att stor uppmärksamhet ägnas två svenskar; nämligen Leif Edvinsson i Skandia och Karl-Erik Sveiby, en av författarna bakom den så kallade Konrad-rapporten. Upton beskriver Sverige som ett föregångsland när det gäller rapporteringen av olika icke-finansiella mått.

Samtidigt pekar han på problem. I Skandias årsredovisning för 1998 redovisas ett antal mått för tre affärsområden som kan uppfattas som jämförbara. Trots det skiljer sig måtten åt. Ett redovisar antal anställda uppdelat på kön, två gör det inte. Två redovisar avkastningen på sysselsatt kapital, ett gör det inte osv. Det här leder Upton till funderingar över varför ett mått saknas, vilket i sin tur kan leda till ett ifrågasättande av trovärdighet och därmed nyttan av informationen. Han noterar också att det finns skillnader i vilka mått som redovisas 1998 jämfört med 1997 utan att orsaken framgår.

I en sammanfattning ger Upton följande råd till företag som vill redovisa icke-finansiella nyckeltal:

 • nyckeltal utan kommentarer saknar värde. Helst bör de anges för enskilda affärsområden

 • ovanliga nyckeltal kan vara intressanta. Ofta är mer traditionella nyckeltal både enklare att förstå och mindre kostsamma att ta fram

 • jämförelser med tidigare perioder är viktiga. Eftersträva därför kontinuitet

 • önskvärt är också att nyckeltal kan jämföras med andra företag.

Det avslutande kapitlet behandlar redovisning av immateriella tillgångar. Här diskuteras både definition av tillgångar och de rekommendationer om redovisning av immateriella tillgångar som FASB och IASC gett ut. Upton kritiserar båda, framför allt FASB:s för att den inte tillåter företag att redovisa FoU som tillgång. Han ifrågasätter också om det inte skulle vara möjligt att aktivera FoU redan från starten av ett projekt som ”pågående utvecklingsarbete”, men konstaterar att även om det finns de som skulle stödja ett sådant förslag, finns minst lika många kritiker. Ett remissvar från den inflytelserika organisationen för amerikanska finansanalytiker tar sålunda bestämt avstånd från alla förslag att tillåta företag att redovisa immateriella tillgångar i balansräkningen, med undantag för sådana som förvärvats utifrån.

Rolf Rundfelt

Wayne Upton: Business and Financial Reporting, Challenges from the New Economy. Special report; Financial Accounting Standards Board, april 2001.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...