Balans nr 6–7 2001

Aktuell information

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, http://www.far.se

Till Finansdepartementet

Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över 1998 års företagsskatteutredningsbetänkande angående utdelningar och kapitalbeskattning på företagsägda andelar (SOU 2001:11).

FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR tillstyrker att förslaget om slopad beskattning av kapitalvinster på företagsägda andelar genomförs. Lagstiftningen bör dock omfatta samtliga företagsägda andelar som är eller kan bl föremål för kedjebeskattning, t.ex. portföljandelar och av handelsbolag ägda andelar.

Utredningen föreslår en skärpt CFC-lagstiftning i samband med slopandet av kapitalvinstbeskattningen. FAR delar inte uppfattningen att Sveriges internationella åtaganden idag kräver en så pass skärpt CFC-lagstiftning som nu föreslås. Som anges i utredningen är CFC-reglerna föremål för utredning. FAR anser att Sverige bör avvakta den internationella utvecklingen på detta område innan förändringarna görs i nuvarande

CFC-lagstiftning.

Läs mer på www.far.se

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, http://www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2001:17

Fråga om ett pressmeddelande utgjort ett offentligt erbjudande (Traction – Matteus).

Nämnden konstaterar att Tractions pressmeddelande i flera hänseenden inte uppfyller kraven.