FASB har gett ut FAS 141, Business Combinations och FAS 142, Goodwill and Other Intangible Assets. Som informerats om tidigare i Balans innebär dessa rekommendationer dels att det inte är tillåtet att använda poolningsmetoden för redovisning av samgåenden som tillkännages efter den 30 juni 2001, dels att goodwill inte längre får skrivas av i de räkenskapsår som påbörjas den 15 december 2001 eller senare. Goodwill-rekommendationen får tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter den 15 mars 2001, men endast om företaget inte publicerat någon delårsrapport.

FAS 141 behandlar också frågan om redovisning av immateriella tillgångar när förvärvsmetoden tillämpas. Den regel som införs är att immateriella tillgångar skall redovisas skilda från goodwill om de är separerbara, dvs. om de kan säljas eller disponeras på annat sätt utan att en hel verksamhet säljs. I en bilaga ges ett antal exempel på immateriella tillgångar som kan särredovisas, varumärken, kundlistor, bilder, byggrätter, databaser etc.

I bilagan framhålles särskilt att humankapital, dvs. värdet på övertagen personal inte får redovisas som en tillgång även om den skulle uppfylla förutsättningarna på separerbarhet (apropå den svenska debatten som förts av Turnit med flera). Motiveringen är att värdet på personalen skulle behöva fastställas som en återanskaffningskostnad och att metoder för en sådan värdering saknas. Rekommendationen tillåter inte heller att övertagen FoU får redovisas som tillgång, trots att så krävs enligt den av IASC utgivna Intangible Assets (utgiven i Sverige som RR 15). Detta är uppenbarligen något som stör FASB och det finns ett beslut om att hela frågan om redovisning av FoU skall ses över. Tiden har dock inte medgivit detta för närvarande.

Immateriella tillgångar, andra än goodwill, behöver inte heller skrivas av om de inte har en begränsad ekonomisk livslängd. Varumärken är det enklaste exemplet.

Rekommendationerna får inte tillämpas retroaktivt. Det betyder att man inte behöver riva upp gamla poolningsredovisningar och man får inte eliminerar goodwillavskrivningar för jämförelseår. Trots det kontroversiella innehållet har båda rekommendationerna antagits enhälligt vilket är ovanligt.

Rekommendationerna har väckt stor uppmärksamhet internationellt och man kan vänta sig att de kommer att påverka diskussionen i IASB. Ordföranden i IASB verkar sålunda inställd på att driva frågan om att avskaffa poolning också vid den stundande omarbetningen av IAS 22 trots att det finns ett starkt motstånd både från företag och från normgivare. När det gäller frågan om goodwillavskrivningar har både Tyskland och Frankrike anmält att de önskar att europeiska företag skall få tillämpa US GAAP och inte bara IAS när EU genomför sin stora strategiändring år 2005. Syftet skulle naturligtvis vara att ge också europeiska företag del av den fördel som de här båda länderna anser de amerikanska företagen kommer att kunna åtnjuta.

FASB fortsätter att diskutera också andra frågor som har anknytning till företagsförvärv. En av dessa gäller redovisningen i nybildade jointventures. Det preliminära beslut som fattats är att tillgångarna i ett nybildat joint venture skall värderas till verkliga värden. Det här är en metod som kallas för ”fresh-start” och som sannolikt också kan bli aktuell vid exempelvis avknoppningar. Frågan är viktig eftersom det rör sig om vanliga transaktioner, även i Sverige. Därför kan man nog förutse att det nya IASB blir aktivt involverat.

Redaktör: Rolf Rundfelt