Innehåll

Balans nr 8–9 2001

Internationellt: USA – FAS 141 och 142 – Business combinations, Goodwill and Other Intangible Assets

FASB har gett ut FAS 141, Business Combinations och FAS 142, Goodwill and Other Intangible Assets. Som informerats om tidigare i Balans innebär dessa rekommendationer dels att det inte är tillåtet att använda poolningsmetoden för redovisning av samgåenden som tillkännages efter den 30 juni 2001, dels att goodwill inte längre får skrivas av i de räkenskapsår som påbörjas den 15 december 2001 eller senare. Goodwill-rekommendationen får tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter den 15 mars 2001, men endast om företaget inte publicerat någon delårsrapport.

FAS 141 behandlar också frågan om redovisning av immateriella tillgångar när förvärvsmetoden tillämpas. Den regel som införs är att immateriella tillgångar skall redovisas skilda från goodwill om de är separerbara, dvs. om de kan säljas eller disponeras på annat sätt utan att en hel verksamhet säljs. I en bilaga ges ett antal exempel på immateriella tillgångar som kan särredovisas, varumärken, kundlistor, bilder, byggrätter, databaser etc.

I bilagan framhålles särskilt att humankapital, dvs. värdet på övertagen personal inte får redovisas som en tillgång även om den skulle uppfylla förutsättningarna på separerbarhet (apropå den svenska debatten som förts av Turnit med flera). Motiveringen är att värdet på personalen skulle behöva fastställas som en återanskaffningskostnad och att metoder för en sådan värdering saknas. Rekommendationen tillåter inte heller att övertagen FoU får redovisas som tillgång, trots att så krävs enligt den av IASC utgivna Intangible Assets (utgiven i Sverige som RR 15). Detta är uppenbarligen något som stör FASB och det finns ett beslut om att hela frågan om redovisning av FoU skall ses över. Tiden har dock inte medgivit detta för närvarande.

Immateriella tillgångar, andra än goodwill, behöver inte heller skrivas av om de inte har en begränsad ekonomisk livslängd. Varumärken är det enklaste exemplet.

Rekommendationerna får inte tillämpas retroaktivt. Det betyder att man inte behöver riva upp gamla poolningsredovisningar och man får inte eliminerar goodwillavskrivningar för jämförelseår. Trots det kontroversiella innehållet har båda rekommendationerna antagits enhälligt vilket är ovanligt.

Rekommendationerna har väckt stor uppmärksamhet internationellt och man kan vänta sig att de kommer att påverka diskussionen i IASB. Ordföranden i IASB verkar sålunda inställd på att driva frågan om att avskaffa poolning också vid den stundande omarbetningen av IAS 22 trots att det finns ett starkt motstånd både från företag och från normgivare. När det gäller frågan om goodwillavskrivningar har både Tyskland och Frankrike anmält att de önskar att europeiska företag skall få tillämpa US GAAP och inte bara IAS när EU genomför sin stora strategiändring år 2005. Syftet skulle naturligtvis vara att ge också europeiska företag del av den fördel som de här båda länderna anser de amerikanska företagen kommer att kunna åtnjuta.

FASB fortsätter att diskutera också andra frågor som har anknytning till företagsförvärv. En av dessa gäller redovisningen i nybildade jointventures. Det preliminära beslut som fattats är att tillgångarna i ett nybildat joint venture skall värderas till verkliga värden. Det här är en metod som kallas för ”fresh-start” och som sannolikt också kan bli aktuell vid exempelvis avknoppningar. Frågan är viktig eftersom det rör sig om vanliga transaktioner, även i Sverige. Därför kan man nog förutse att det nya IASB blir aktivt involverat.

Redaktör: Rolf Rundfelt

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...