Vid sitt sammanträde i juli enades IASB, efter samråd med SAC, om sin fortsatta agenda. De flesta projekten har åsatts prioritet 1. De inkluderar försäkringsredovisning, företagsförvärv, mätning och redovisning av ”performance” samt redovisning av personaloptioner. Också högt på prioritetslistan står övergångsbestämmelser för de företag som senast 2005 skall tillämpa IAS för första gången.

Försäkringsredovisning har redan diskuterats i ett par år och detta har resulterat i en pm som tar upp viktigare frågeställningar. Bland de svåraste frågorna står värdering av de försäkringstekniska skulderna. Den princip man önskar slå fast är verkligt värde, vilken, om den genomförs, också får ett direkt genomslag på intäktsredovisningen. Skeptikerna ifrågasätter dock om en värdering till verkligt värde är möjlig. Vad är marknadsvärdet på ett försäkringsföretags skadeportfölj?

När det gäller företagsförvärv förklaras prioriteringen av FASB:s nyligen antagna rekommendationer (se ovan). På mötet kritiserades FASB för att ha gått i förväg men försvarade sig med att deras projekt startat innan IASB var påtänkt. I vart fall verkar det mer och mer sannolikt att också IASB kommer att lägga fram ett förslag om att avskaffa poolning. Om IASB dessutom kommer att föreslå att goodwillavskrivningarna avskaffas är mer osäkert. Här finns en större osäkerhet. Ytterligare frågor som kommer att diskuteras gäller bland annat avsättning för omstrukturering. Detta är en fråga som ordföranden, David Tweedie, känner starkt för. Han har länge argumenterat för att sådana avsättningar inte är förenliga vare sig med IAS 37 eller med Föreställningsramen. I ett senare skede, prioritet 2, kommer IASB att diskutera den så kallade ”fresh-start method” och redovisning av transaktioner mellan parter som står under gemensam kontroll.

Det projekt som behandlar ”performance” är av ett något annat slag. I första hand handlar det om hur resultaträkningen skall struktureras. I och med att det blivit allt vanligare att tillgångar och skulder värderas till verkligt värde, blir det allt viktigare hur värdeförändringar rapporteras. Projektet kan emellertid också komma att behandla vad som menas med ”performance” och möjligheterna att enas kring ett mått på ”ett verkligt rörelseresultat” som kan ligga till grund för värdering.

Att personaloptioner är ett prioriterat område kommer inte som en överraskning. Särskilt analytikerna pressar på för att kostnaden för optionerna skall redovisas som en vanlig lönekostnad. Framför allt USA verkar dock att bromsa. En tidigare ledamot av FASB påpekade att näringslivet hade spenderat mellan 50–70 MUSD för lobbying-insatser mot FASB:s utkast.

IASBs nästa möte hålls i september.

Redaktör: Rolf Rundfelt