Balans nr 8–9 2001

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, http://www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2001:16

Fråga om incitamentsprogram utfärdat av utländskt moderbolag till svenskt börsbolag (Europolitan)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, http://www.far.se

Till Justitiedepartementet

Ny aktiebolagslag (SOU 2001:1)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Aktiebolagskommitténs slutbetänkande Ny aktiebolagslag (SOU 2001:1). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget till ny aktiebolagslag (ABL) och de föreslagna ändringarna i lagen om handel med finansiella instrument (LHF) m.m. med följande undantag:

Aktiebolagslagen

 • Kvotaktiesystemet tillstyrks, men erfarenheterna från länder som redan tillämpar detta system bör utredas närmare. Vid tillskottsemission genom emission av konvertibler i bolag där aktierna saknar nominellt värde bör teckningskursen få understiga konvertibelns nominella belopp, om konverteringskursen bestäms så att bolaget minst tillförs ett vederlag som motsvarar den sammanlagda ökning av det egna kapitalet som enligt emissionsvillkoren skall motsvara de aktier som lämnas i utbyte. (Kap. 2, betänkandet.)

 • Aktieägare i avstämningsbolag som är införd i aktieboken fem arbetsdagar före stämman bör få delta i stämman. (Kap. 4, betänkandet.)

 • Kraven vid poströstning att hålla sig till de tre givna alternativen och att inte lämna särskilda instruktioner till ombudet bör lindras. (Kap. 4, betänkandet.)

 • FAR anser att styrelsens ansvar för fel och brister i erbjudandeprospekt bör begränsas till sådana prospekt som ges ut i samband med emissionsprospekt. Obligatorisk ansvarsförsäkring för styrelser i publika bolag bör införas för att motverka det s.k. deep pocket syndrome. Det bör klargöras huruvida prospektansvaret för bolaget också skall innefatta ansvar för felaktigheter i en underliggande årsredovisning eller delårsrapport. (Kap. 6, betänkandet.)

 • Förslaget om fissionsregler är delvis oklart, och lagtexten strider på någon punkt mot motivtexten. FAR ifrågasätter också om det till vissa delar överensstämmer med EUs fissionsdirektiv. (Kap. 7, betänkandet.)

 • Förslaget att införa ett centralt aktieägarregister för alla bolag avstyrks. (Bilaga, betänkandet.)

 • Alla regler om revisorsjäv bör utmönstras ur ABL, eftersom revisorer i ett bolag numera undantagslöst har att följa oberoendereglerna i revisorslagen. (8 kap. författningsförslaget.)

 • Reglerna om revisorns mandatperiod bör modifieras så att de ger utrymme för flexibilitet vid val av en ytterligare revisor m.m. (8 kap. författningsförslaget.)

 • Till dem som kan avge ett apportintyg i stället för den valda revisorn bör läggas registrerat revisionsbolag. Sådana intyg bör övervägas ytterligare från synpunkten av ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen. (12 kap. författningsförslaget.)

 • Lagtexten bör klarlägga huruvida revisorsuppdraget upphör vid konkurs. (22 kap. författningsförslaget.)

 • Större konkurser bör vara underkastade yrkesrevision. (22 kap. författningsförslaget.)

 • Termen kupongbolag bör inte införas.

Lagen om handel med finansiella instrument

Den lagtekniska utformningen av 2 kap. 1–3 §§ LHF bör ses över såvitt avser de generella prospektkraven.

Miljöbalken

FAR avstyrker den föreslagna regeln i 10 kap. 2 § miljöbalken om ansvarsgenombrott avseende skyldigheten att vidta s.k. återställningsåtgärder. (Kap. 8, betänkandet.)

Allmänt

Systematik, begrepp och sakligt innehåll i den föreslagna lagstiftningen bör jämföras med övrig associationsrättslig lagstiftning och med redovisningslagstiftningen för att i möjligaste mån åstadkomma enhetlighet.

Till Finansdepartementet

Skattetillägg m.m. (SOU 2001:25)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Skattetillägg m.m. (SOU 2001:25) och får anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget till lag om skattetillägg samt åtföljande ändringar i annan berörd lagstiftning.

Skattetilläggskommitténs förslag innebär en ökad förutsägbarhet och rättssäkerhet i jämförelse med dagens sanktionssystem. Det är tillfredsställande att kommittén tydligt har intagit den ställningen att de föreslagna reglerna måste stå i samklang med Europakonventionen.

FAR anser emellertid att inom ramen för skattemyndighetens arbetsordning bör beslut om skattetillägg handhas av ett fåtal personer som har såväl relevant utbildning som stor erfarenhet i hithörande frågor. Vidare anser FAR, liksom kommittén att det strikta ansvaret för oriktig uppgift bör avskaffas och ersättas med ett subjektivt rekvisit, som förutsätter att den skattskyldige har handlat med uppsåt eller av oaktsamhet. FAR kan inte nog understryka vikten av att detta rekvisit skyndsamt införs. FARs uppfattning om nivån på skattetillägget är att antingen bör dagens nivå av skattetillägg på 40 % respektive 20 % stå kvar, eller också bör man välja en enhetlig nivå som ligger under den föreslagna 40-procentsnivån. FAR anser vidare att ett fastställt underskott vid ett års taxering lämpligen bör redovisas på det årets slutskattsedel som en bekräftelse på skattemyndighetens beslut. Ett underskott bör enligt FARs mening formellt sett behandlas på samma sätt som en beskattningsbar inkomst. FAR delar den uppfattning som framförts av experten Peter Nordquist vad avser 11 § andra stycket andra meningen i lagen om skattetillägg i dennes särskilda yttrande. Den av Nordquist föreslagna lokutionen ”ett med hänsyn till omständigheterna obefogat högt belopp” är bättre avvägt för att förhindra ett orimligt eller oskäligt skattetilläggsbelopp. Kommittén har exemplifierat sitt förslag om 10 % skattetillägg vid inkomstskattemässiga periodiseringsfel med en direktavskrivning av en fastighet. En bättre avvägd procentsats är 5 % enligt FARs mening. FAR anser vidare att en komplettering bör ske med en bestämmelse av innebörd att ersättning även skall kunna utgå i ärenden som gäller skattetillägg. En förutsättning härför är att ärendet inte har en oväsentlig betydelse för den skattskyldige. FAR föreslår även att samtliga materiella skattetilläggsregler sammanförs till en och samma lag. I den mån det finns specifika skattetilläggsregler för något rättsområde kan sådana bestämmelser inordnas under särskilda rubriker i lagen om skattetillägg.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Finansdepartementet

Promemorior med förslag om förenklade skatteregler vid försäljning av värdepapper samt statsfinansiella effekter av att avskaffa kapitalvinstbeskattningen av premieobligationer (Fi2001/208)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Promemorior med förslag om förenklade skatteregler vid försäljning av värdepapper samt statsfinansiella effekter av att avskaffa kapitalvinstbeskattningen av premieobligationer (Fi2001/208). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslagen för att de innebär en väsentlig förenkling för både aktieägare och skattemyndigheter.

Förslaget om förenklade skatteregler vid försäljning av värdepapper bör enligt FARs mening dock kompletteras med att innehavare av den avyttrade marknadsnoterade andelen bör kunna välja mellan att redovisa andelsbytet och därmed få uppskov med beskattningen och att inte redovisa andelsbytet. Detta kan innebära att en del praktiska fördelar går förlorade men det bör enligt FARs mening vägas mot att en skattskyldig får möjlighet att i framtiden, efter eget val, kvitta uppskovsbelopp mot framtida förluster.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Finansdepartementet

Förmåner och ökade levnadskostnader (SOU 1999:94)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Förmåner och ökade levnadskostnader (SOU 1999:94).

FAR får med anledning härav anföra följande.

Avgränsning av FARs yttrande

FARs yttrande avser endast förslagets konsekvenser för näringsidkares beskattning.

FARs ställningstagand

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Finansdepartementet

Riksskatteverkets promemoria med förslag till ändringar i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) samt fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) avseende elektronisk dokumenthantering och elektronisk uppgiftslämnande vid fastighetstaxeringen

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Riksskatteverkets promemoria med förslag till ändringar i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) samt fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) avseende elektronisk dokumenthantering och elektroniskt uppgiftslämnande vid fastighetstaxeringen och får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker det framlagda förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Finansdepartementet

Utländska företagares betalning av mervärdesskatt i Sverige

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Utländska företagares betalning av mervärdesskatt i Sverige (Fi2001/2595). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...