Electrolux hade tidigare Ernst & Young som revisionsbyrå. Men för åren 1999–2001 bytte företaget till KPMG efter en offertupphandling med kraftigt pressat pris för revisionen.

När detta skrives står Electrolux mitt uppe i en ny upphandling för de fyra åren 2002–2005. De fem största revisionsbolagen är inbjudna.

Sedan Ernst & Young-tiden har principerna för upphandling ändrats hos Electrolux. Då upphandlade man i stor utsträckning sin revision på lokal basis för varje land. Ernst & Young reviderade koncernen och hade stor tyngd också ute i organisationen. Men globalt sett användes i stort sett alla stora revisionsföretag.

En gemensam revision

Efter epoken med denna något fragmenterade upphandling ville man gå över till en gemensam revision för hela företaget med en eller möjligen två revisionsbyråer.

– Det finns både för- och nackdelar med det, säger Fredrik Rystedt som ingår i Electrolux ledning som chef för controlling, redovisning, skatter, revision och IT. En fördel är samordning och helhetsöverblick. En annan fördel är klara definitioner både för revisionen i största allmänhet och för hard close-procedurer med mera. Det blir lättare att hålla samman revisionen. En nackdel är att revisionsbyråer – som alla andra företag – sammantaget kan vara starka utan att vara lokalt starka över hela världen. Men vår bedömning är att fördelarna överväger.

Lägre pris med bibehållen kvalitet

Men ni hade väl också tankar på billigare revision?

– Jo, definitivt. Vid tiden för vår förra upphandling kunde väldigt många företag i likhet med oss sänka sina revisionskostnader. Men svårigheten är att samtidigt ha kvar en bra kvalitet på revisionen. Kvalitet är grundbulten. Först senare i en utvärdering kommer frågan: vilken byrå är billigast givet den kvalitet vi efterfrågar?

Tyckte ni att Ernst & Young var dyra?

– Låt mig säga så här: det blev en prissänkning 1999 jämfört med vad vi hade förut. Jag kan inte ge någon siffra. Prissänkningen blev möjlig dels genom att revisionsarbetet harmoniserades, dels naturligtvis genom konkurrenssituationen vid upphandlingen. Sättet att jobba inom revision har också förändrats men samtidigt är revision i mycket en fråga om timtid. Möjligheterna att mirakulöst bringa ner tiden är begränsade. Och löne- och kostnadsnivån torde vara snarlik för revisionsbranschen i olika delar av världen.

Stigande konsultkostnader – varför?

Under 1999 och 2000 betalade Electrolux årligen 27–28 miljoner kronor till KPMG för revisionen. Detta var något mer än vad som angavs i offerten. Extraräkningar förekommer således.

Ersättningen till konsulter hos KPMG steg från tolv miljoner kronor 1999 till trettiofem miljoner året därpå. Tar KPMG igen på gungorna vad man förlorar på karusellen? Nej, så är det inte enligt Fredrik Rystedt.

– Frågan är enkel att besvara. Konsulthjälp från revisionsföretag använder vi till stor del vid avyttringar och förvärv, andra ägandestrukturprojekt och skatterelaterade projekt. Kostnaden för konsulterna blir i vårt fall beroende av vilka aktiviteter vi har olika år. Kostnaden ökar när vi har fler due diligence-projekt. Eller när vi exempelvis går igenom frågor kring våra ägarstrukturer i Australien kontra USA. Det har inget med revisionen att göra.

Revisorn har ett försprång

Men den firma som ett företag har som revisor har ett självklart naturligt försprång här.

– Vi vet att det finns väldigt duktiga skatteexperter på vissa firmor och att det finns bra kompetens på due diligence hos andra, säger Fredrik Rystedt. Vi vill gärna ha ut mesta möjliga kvalitet. Men ändå har den byrå man har som revisor en naturlig fördel.

Om detta vittnar de närmast försumbara ersättningarna till andra revisionsbyråer än den sittande revisorns.

– Vi kan spara en hel del tid vid exempelvis en avyttring genom att be våra befintliga revisorer att titta på siffrorna och göra den avstämning som behövs. Man sparar pengar genom att använda folk som redan kan företaget.

– Vi har stor hjälp av revisorerna, säger Fredrik Rystedt. Revisorerna har gått från att vara en lite ”polisiär” inrättning till att i allt väsentligt bli en partner som hjälper oss väldigt mycket. Vi får hjälp av revisorerna till exempel i alla internkontrollprojekt vi driver. (Men det är inte konsultarbete, det hör till revisionen.)

Prisjusteringar kollas i detalj

Hur stora är extraräkningarna för revisionen?

– Jag vill uttrycka mig enkelt om det: jag upplever ingen medveten strategi från revisionsbyråernas sida att ta igen på gungorna vad de eventuellt förlorar på karusellen. Vi kan ha olika uppfattningar i en enskilda fall. Vi går igenom alla prisjusteringar mycket detaljerat. Från fall till fall. Byrån kommer med ett krav och så diskuterar vi det. Vi kommer sedan fram till vilken del av fördyringen som så att säga är byråns problem och vilken del som är vårt.

Fredrik Rystedt ser fördelar med den här diskussionsprocessen:

– Den hjälper oss att identifiera var vi har attitydproblem eller problem med den interna kontrollen.

Resultatet av diskussionen har också en annan effekt: de berörda enheterna belastas var och en med sina extrakostnader för revisionen. Det är ett klart besked till enheterna. De har missat nödvändiga förberedelser inför revisionen – eller vad problemet nu kan vara.

Humankapital och kunskap

Tror du att priset på revisionen kan pressas mer?

– Det vill jag ogärna kommentera mitt inne i upphandlingsprocessen. Vårt primära fokus är bra kvalitet på revisionen.

Electrolux utvärderar offerterna i två omgångar. I den första omgången bedöms priset bara som en av kanske ett fyrtiotal delkomponenter. Målet är att få en helhetssyn. I andra omgången handlar det om priset.

Är det svårt att utvärdera vilken kvalitet en offert egentligen innehåller?

– Ja, det är vanskligt av flera skäl. Bland annat därför att det handlar om humankapital och ren kunskap. Vi ser på den allmänna metodik som offerten innehåller, byråns kunskap om Electrolux-gruppen och de problem vi står inför. Vi ser på byråns tekniska kompetens, IT-förmåga, US GAAP-kompetens – för att ta några exempel. Men det är klart att det vi möter i offerter och presentationer nästan alltid är väl genomtänkt. Hur det blir i praktiken ser vi senare. Så visst är det svårt att utvärdera anbuden.

Vad betyder uppsättningen av personer som byråerna erbjuder?

– Väldigt mycket. Det är hundratals personer som arbetar med revisionen och vi kan givetvis inte utvärdera alla. Det brukar vara något tiotal som nämns i offerterna och dem träffar vi vid presentationer. Byråns lead partner måste vara en exekutiv person som förstår Electrolux och ägarnas behov.

Revisionskommitté – i praktiken

Revisorns uppdragsgivare är ju ägarna och de fattar det slutliga beslutet om vem som blir revisor. Ägarna deltar också i utvärderingen av offerterna till Electrolux.

Rent formellt har Electrolux ingen revisionskommitté. Men i praktiken finns det en sådan när det gäller upphandlingen av revisionen. Två ledamöter i styrelsen är särskilt avdelade att delta i utvärderingen av offerter.

– Vi som arbetar i bolaget uppskattar att de är med, säger Fredrik Rystedt. Ju mer belysning av frågan vi får från ägar- och styrelseperspektivet desto bättre. Det är värdefullt för oss. Vår arbetsmetodik ger en bra koppling till ägarna genom att stora ägare finns med i styrelsen.

Vi hjälper ägarna

Men ändå hamnar en stor del av beredningen av revisorsvalet hos dig själv och dina medarbetare, eller hur?

– Ja, dels den administrativa delen av det, dels en hel del av utvärderingen. Jag ser det så här: vi hjälper ägarna att göra det jobbet. Det avviker egentligen inte från att man på alla möjliga andra områden har anställda som hjälper till – de hjälper ägarna att driva hela företaget. Men det är viktigt att hela tiden ha en medvetenhet om vem som ”äger” beslutet att välja revisor. Och att kvalitet är väsentlig – för ägarna och

Inge Wennberg