Det är möjligt och också allt mera vanligt att aktiebolag utser ett registrerat revisionsbolag till revisor. Bestämmelser om detta finns i 10 kap. 18 § aktiebolagslagen. I dessa situationer skall revisionsbolaget utse en huvudansvarig revisor enligt 12 § lagen om revisorer.

Vid anmälan för registrering tolkar PRV bestämmelserna så att det är den huvudansvarige revisorn som bekräftar att revisionsbolaget tagit på sig uppdraget och att denne utsetts till huvudansvarig revisor. Jämför 10 kap. 18 § aktiebolagslagen.

Efter registreringen i aktiebolagsregistret framgår av registret dels vem som utsetts till revisor (vilket revisionsbolag) och dels vem som är huvudansvarig revisor. Det är dock viktigt att bolaget i anmälan och i bolagsstämmoprotokollet uttrycker sig klart i det här avseendet så att det framgår att man valt en juridisk person, ett registrerat revisionsbolag, som revisor. Annars finns risken att detta missförstås vid registreringen.

Vid byte av huvudansvarig revisor räcker det med en anmälan från bolaget eller den nya huvudansvarige revisorn själv. Den huvudansvarige revisorn skall bekräfta att han/hon tagit på sig uppdraget. Något bolagsstämmoprotokoll behöver inte skickas in eftersom det inte är fråga om byte av revisor (revisionsbolag). Det är viktigt att det i anmälan anges att det är byte av huvudansvarig revisor. Annars finns risken att PRV:s handläggare efterfrågar bolagsstämmoprotokoll.

Per Nordström Chefsjurist, PRV Bolag