Balans nr 1 2002

Statlig redovisning: Internationell harmonisering – ESV vill påverka

Den internationella revisorsorganisationens Public Sector Committee (IFAC-PSC), ger sedan några år ut redovisningsrekommendationer för offentlig verksamhet. Ekonomistyrningsverket (ESV) följer arbetet och verkar för internationell harmonisering av reglerna.

IFAC har sju underkommittéer, varav Public Sector Committee (PSC) är en. PSC utvecklar och verkar för redovisningsprinciper som kan tillämpas inom offentlig förvaltning över hela världen. Man vill överbrygga gapet mellan offentlig och privat redovisning för att uppnå större enhetlighet länder emellan genom att

 • ge ut och verka för acceptans av principer och rekommendationer för redovisning och revision,

 • verka för utbildning och forskning kring offentlig redovisning och

 • uppmuntra och underlätta informationsutbyte.

Arbetet är för närvarande finansierat av bl.a. Världsbanken.

Varken ESV eller ESV:s personal har möjlighet att vara medlemmar i IFAC, då det i Sverige inte finns någon yrkesorganisation för statligt anställda ekonomer. Därför kan vi inte vara med och direkt påverka arbetet inom IFAC-PSC.

IFAC-PSC ger ut redovisningsrekommendationer

IFAC-PSC stödjer den nuvarande trenden mot bokföringsmässiga redovisningsprinciper inom offentlig sektor (se Balans nr 12/2001) och ser positivt på en övergång till dessa. IFAC förespråkar de redovisningsrekommendationer som ges ut av International Accounting Standards Board (IASB) och IFAC-PSC har inledningsvis utgått från dessa och vid behov gjort anpassningar till vissa statliga förhållanden.

Hittills har IFAC-PSC fastställt tolv rekommendationer (standards) och tolv finns som utkast. De fastställda rekommendationerna behandlar:

 1. Presentation of Financial Statements

 2. Cash Flow Statements

 3. Net surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errorsand Changes in Accounting Policies

 4. The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

 5. Borrowing costs

 6. Consolidated Financial statements and Accounting for Controlled Entities

 7. Accounting for Investments in Associates

 8. Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

 9. Revenue from Exchange Transactions

 10. Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

 11. Construction Contracts

 12. Inventories

Man kan säga att IFAC-PSC hittills gjort det lätt för sig genom att i så hög grad utgå från IASBs rekommendationer. Kommitténs arbetsplan är att först nu börja fundera på rekommendationer för hur statligt specifika företeelser ska redovisas, exempelvis skatter, transfereringar, kulturhistoriska tillgångar, försvarsmateriel m.m. Ett problem är också att IASBs rekommendationer utgår från kapitalmarknadens informationsbehov, som ju i hög grad kan skilja sig ifrån de statliga styrnings- och informationsbehoven.

ESV har dialog med IFAC-PSC

Eftersom ESV inte kan påverka IFAC-PSC genom medlemskap, har vi i stället försökt hitta andra vägar att påverka. Först några ord om varför vi vill påverka.

Vårt huvudsyfte är att sprida kunskap om våra erfarenheter efter snart 10 år med bokföringsmässiga redovisningsprinciper. Vi vill påverka IFAC-PSC:s arbete så att rekommendationerna i så hög grad som möjligt blir förenliga med de svenska principerna och verkligen tar sin utgångspunkt i specifika statliga behov. Vi tycker det är viktigt att vi som har erfarenhet av statlig redovisning medverkar vid utformning av rekommendationerna, vid sidan av IFAC:s medlemsorganisationer som ju framför allt består av revisorer som arbetar med privata företags redovisning.

Senaste året har vi deltagit i flera internationella konferenser där representanter från IFAC-PSC medverkat och har kunnat knyta kontakter och informera om de svenska erfarenheterna.

ESV lämnar remissyttranden

Utkast till rekommendationer finns på IFAC:s hemsida www.IFAC.org och alla har möjlighet att lämna synpunkter. ESV har förstås utnyttjat detta. Under 2001 har vi yttrat oss över nio utkast, bl.a. materiella anläggningstillgångar, nedskrivningar, leasing och finansiella instrument.

Vi ser mycket positivt på att IFAC-PSC inlett med att ge ut redovisningsrekommendationer för offentlig verksamhet och det har vi framfört. Men vi har också pekat på vikten av att beakta den statliga särarten och bl. a. framfört att arbetet med redovisningsrekommendationer borde föregås av en analys av vad den statliga särarten innebär och vad det medför att försöka införa redovisningsregler liknande de som tillämpas av privata företag.

Då IFAC-PSC hittills i hög grad har undvikit de svåra frågorna kopplade till statlig redovisning, dvs. den statliga särarten, har ESV hittills endast haft begränsad nytta av deras arbete med redovisningsrekommendationer. Vi har i stället utgått från IASBs rekommendationer vid sidan av svenska regler i årsredovisningslagar m.m.

ESV har höga förväntningar

Arbetet inom IFAC-PSC har som steg ett innefattat en översättning av IASBs rekommendationer och en begränsad anpassning av dessa till statliga förhållanden. Nu är det dags att påbörja steg två.

Enligt IFAC-PSC kommer man nu att ta tag i vissa statligt specifika frågeställningar, inledningsvis bl.a. redovisning av intäkter utan motprestation, sociala åtaganden och kulturtillgångar. Vidare föreslår man att styrgrupper ska tillsättas till de olika projekten och, mycket viktigt, dessa styrgrupper ska kunna bestå av representanter som inte är medlemmar i IFAC-PSC. Det skulle alltså möjliggöra för ESV att aktivt delta i arbetet. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet inom IFAC-PSC och givande diskussioner om intressanta, svåra och viktiga redovisningsfrågor.

Kristina Lundqvist är chef för enheten Redovisning vid ESV. Hon medverkade senast i Balans nr 12/2001.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...