Innehåll

Balans nr 10 2002

Noteringar: Viktig nyhet i ansvarsförsäkringen för revisorer

Revisorer och registrerade revisionsbolag skall som bekant teckna försäkring för den ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet. I de på marknaden hittills allmänt förekommande och av Revisorsnämnden godkända försäkringsvillkoren har med revisionsverksamhet avsetts

 • arbete med revision, redovisning och organisation samt därmed sammanhängande rådgivning,

 • biträde avseende deklarations- samt övriga skatte- och avgiftsärenden samt

 • rådgivning och konsultation inom ramen för en revisors naturliga kompetensområde.

Begreppet revisionsverksamhet har emellertid i den nya revisorslagen (2001:883), som gäller fr.o.m. den 1 januari 2002, getts en definition som begränsar omfattningen av de tjänster som ligger i begreppet. Med revisionsverksamhet avses sålunda enligt 2 § punkt 7 revisorslagen

 1. verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information eller information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt

 2. rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a.

Av definitionen följer motsatsvis att s.k. fristående rådgivning och annat biträde utan nära samband med ett av revisorn utövat granskningsuppdrag inte utgör revisionsverksamhet och således inte täcks av den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Detta utgör en nyhet i förhållande till vad som tidigare gällt med avseende på ansvarsförsäkringens räckvidd.

Som exempel på sådana revisionsverksamheten näraliggande tjänster som numera faller utanför det försäkrade området kan nämnas skatte- och redovisningskonsultation samt rådgivning inom IT-området. För att erhålla ett försäkringsskydd för dessa tjänster krävs att revisorn eller revisionsbolaget tecknar en särskild konsultansvarsförsäkring.

Även om revisorer och registrerade revisionsbolag inte är skyldiga att teckna ansvarsförsäkring för de delar av deras verksamhet som faller utanför området för revisionsverksamheten är det enligt FARs mening angeläget att man ser till att skaffa sig ett fullgott försäkringsskydd även för dessa delar. Intresset härav betingas förutom av det självklara skälet att skydda revisorn och revisionsbolaget från ekonomisk skada också av hänsynen till klienterna och tredje man. Från klienternas och tredje mans skyddssynpunkt finns det sålunda knappast anledning att skilja mellan revisionstjänster och andra tjänster som revisorerna och revisionsbolagen tillhandahåller marknaden.

För de revisionsbyråer med en eller flera FAR-ledamöter som tecknar försäkring genom FAR (gäller byråer med färre än 30 auktoriserade eller godkända revisorer) erbjuder försäkringsbolaget, AIG Europe, särskilda tilläggsförsäkringar för den övriga verksamheten efter prövning i varje enskilt fall. För övriga FAR-byråer bör motsvarande lösningar sökas på annat håll.

Urban Engerstedt Föreningsjurist

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...