Revisorer och registrerade revisionsbolag skall som bekant teckna försäkring för den ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet. I de på marknaden hittills allmänt förekommande och av Revisorsnämnden godkända försäkringsvillkoren har med revisionsverksamhet avsetts

  • arbete med revision, redovisning och organisation samt därmed sammanhängande rådgivning,

  • biträde avseende deklarations- samt övriga skatte- och avgiftsärenden samt

  • rådgivning och konsultation inom ramen för en revisors naturliga kompetensområde.

Begreppet revisionsverksamhet har emellertid i den nya revisorslagen (2001:883), som gäller fr.o.m. den 1 januari 2002, getts en definition som begränsar omfattningen av de tjänster som ligger i begreppet. Med revisionsverksamhet avses sålunda enligt 2 § punkt 7 revisorslagen

  1. verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information eller information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt

  2. rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a.

Av definitionen följer motsatsvis att s.k. fristående rådgivning och annat biträde utan nära samband med ett av revisorn utövat granskningsuppdrag inte utgör revisionsverksamhet och således inte täcks av den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Detta utgör en nyhet i förhållande till vad som tidigare gällt med avseende på ansvarsförsäkringens räckvidd.

Som exempel på sådana revisionsverksamheten näraliggande tjänster som numera faller utanför det försäkrade området kan nämnas skatte- och redovisningskonsultation samt rådgivning inom IT-området. För att erhålla ett försäkringsskydd för dessa tjänster krävs att revisorn eller revisionsbolaget tecknar en särskild konsultansvarsförsäkring.

Även om revisorer och registrerade revisionsbolag inte är skyldiga att teckna ansvarsförsäkring för de delar av deras verksamhet som faller utanför området för revisionsverksamheten är det enligt FARs mening angeläget att man ser till att skaffa sig ett fullgott försäkringsskydd även för dessa delar. Intresset härav betingas förutom av det självklara skälet att skydda revisorn och revisionsbolaget från ekonomisk skada också av hänsynen till klienterna och tredje man. Från klienternas och tredje mans skyddssynpunkt finns det sålunda knappast anledning att skilja mellan revisionstjänster och andra tjänster som revisorerna och revisionsbolagen tillhandahåller marknaden.

För de revisionsbyråer med en eller flera FAR-ledamöter som tecknar försäkring genom FAR (gäller byråer med färre än 30 auktoriserade eller godkända revisorer) erbjuder försäkringsbolaget, AIG Europe, särskilda tilläggsförsäkringar för den övriga verksamheten efter prövning i varje enskilt fall. För övriga FAR-byråer bör motsvarande lösningar sökas på annat håll.

Urban Engerstedt Föreningsjurist