Att revisorer vidareutbildar sig är inte bara för att utveckla kompetensen. Det finns också andra fördelar.

Dan Brännström på Ernst & Young är styrelseordförande i det FAR/SRS-ägda (80/20 procent) tjugoårsjubilerande utbildningsföretaget IREV. Han har varit ledamot i FARs utbildningskommitté och var ordförande i denna en kortare tid strax innan det stod klart att IREV behövde en ny ordförande. Han är också ledamot av FARs styrelse.

Dan Brännström var utbildningsansvarig hos Ernst & Young 1995–2000 och har varit lärare på olika IREV-kurser sedan femton år samtidigt som han undervisar på universitet och högskolor.

Så utbildning har alltid varit en ganska stor del av hans liv som revisor.

Revisorn mer i fokus än någonsin

FAR-ledamöter ska vidareutbilda sig minst nittio timmar varje treårsperiod:

– Det är en miniminivå, säger Dan Brännström. Behovet för en revisor som vill jobba med kvalitet är betydligt större. Jag tror också att de flesta revisorer ägnar mer tid åt någon form av vidareutbildning.

Revisorer fokuserar mycket på redovisning i sin vidareutbildning.

– Ja, vi upplever inom IREV att man ägnar för lite uppmärksamhet åt revision. Fokus borde nu ligga på revision, dels efter de stora internationella skandalerna, dels efter den långa debatt vi haft om revisorns oberoende. Revisorn har aldrig varit mer i fokus än nu. Kraven på både kvalitet i revisionen och oberoende är större än någonsin.

Ökat intresse för vad revisorn tycker

– Revisionen har varit lite i skymundan under en tid. Men nu gäller något annat. Nu är det allvar: redovisning och revision ägnas ökad uppmärksamhet hos företagsledningar och styrelser. Det märker jag i min gärning som revisor. Det finns ett större intresse för revisorns åsikter. Och det ser vi i branschen som en affärsmöjlighet, något annat vore konstigt.

IREV ordnar i höst ett stort seminarium i Köpenhamn med fokus på just redovisning och revision men också bolagsrätt – och som en röd tråd genom seminariet går bl.a. implementeringen av IAS och analysmodellen för revisorns oberoende.

Utbyter erfarenheter

IREVs syfte är att erbjuda all utbildning som revisorer behöver, både bas- och vidareutbildning. Några stora byråer har dock en omfattande egen utbildning. Men på Ernst & Young har man lagt en stor del av utbildningen hos IREV.

– Vi tror att det finns ett mervärde i att få komma ut på kurs och träffa kollegor i branschen, säger Dan Brännström. Utbildning handlar mycket om erfarenhetsutbyte.

IREV har vuxit successivt hela tiden sedan starten 1982.

– Nu har vi många nya produkter och ett brett utbildningsprogram som täcker revisionsbyråbranschens behov, menar Dan Brännström. Vi anpassar oss också till de förändringar som sker inom FAR där nu olika högt kvalificerade specialister på revisionsbyråerna också kan bli medlemmar. Därför försöker vi efter hand att tillgodose specialisternas behov.

Deltagare från näringslivet

IREV är också med och konkurrerar om kursdeltagare från övriga näringslivet. Så i dag kommer drygt 40 procent av deltagarna från andra håll än revisionsbyråbranschen.

Dan Brännström är själv ansvarig för en kurs om varulager och pågående arbeten. Där deltar alltid controllers, ekonomiansvariga och andra som hanterar varulagerfrågor ute i näringslivet.

– Det är berikande. Vi får ofta en givande dialog mellan revisorer och personer som praktiskt hanterar varulagerfrågor.

IREV har också ledarutvecklingsprogram. Är det bara för övriga näringslivet eller också något för revisionsbyråbranschen?

– I revisionsbyråbranschen finns det många som har ledaruppgifter. En duktig revisor måste kunna kommunicera och leda team. Det behövs därför ett forum även för den träningen.

Några bra idéer

– För att lyckas måste vi revisorer hela tiden utbilda och träna oss, säger Dan Brännström.

Det finns en hel del ganska enkla sätt att förkovra sig (med eller utan IREVs medverkan). Dan Brännström ger några exempel.

En bra idé kan t.ex. vara att samla in ett antal orena revisionsberättelser i anonymt skick. Sedan sätter man sig ner och går igenom dem. En mycket bra frågeställning kan då vara om man som läsare förstår vad revisorn vill säga med sin berättelse. Då upptäcks dessvärre ofta brister i sättet att formulera slutsatserna.

– En enkel men effektiv utbildning, säger Dan Brännström. Revisionsberättelsen ska ju vara kortfattad. Men då är det av stor vikt att man på ett tydligt sätt kan uttrycka vad man menar.

Gå om en kurs!

En annan guldgruva för dem som vill förkovra sig är Revisorsnämndens prov. De kan man ladda ner från Internet och diskutera igenom.

– Det är nyttigt även för dem som varit med länge i branschen, säger Dan Brännström. Behovet av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte blir inte mindre utan snarare större ju längre man varit med. Glädjande nog har vi ibland haft kursdeltagare på lagerkursen som kommit tillbaka efter tio år för att gå om kursen. Det är en bra ide: Gå kursen en gång till!

Släpp på prestigen

Dan Brännström har under sina år som revisor och utbildare upptäckt ett problem: det verkar finnas någon sorts prestige som hindrar erfarna revisorer från att anmäla sig till en kurs. Har man jobbat länge som revisor vill man inte inför omgivningen exponera sin okunskap. Varken internt eller mellan byråerna vill man visa upp några brister.

– Ska man lyckas i den egna nödvändiga vidareutbildningen måste man också våga vara prestigelös, säger Dan Brännström. Våga vara ödmjuk! Ingen kan allt!

Kul och bra för affärerna

Han betonar också att man aldrig ska glömma att det är kul att gå på utbildning och träffa kollegor. Och det är alltid en investering, aldrig en kostnad.

– Är man smart under utbildningen sitter man och antecknar vad man kan gå hem och använda på olika uppdrag av de nya kunskaperna.

De nya kunskaperna kan direkt omsättas i nya affärer.

Universiteteten kan inte lära någon att bli revisor

Dan Brännström, som själv undervisar på högskolenivå, hör inte till dem som anser att branschen kan kräva en mer ”revisorsfärdig” utbildning på högskolorna:

– Universitet och högskolor ska ge en bra basutbildning i ämnen som företagsekonomi, it, juridik och beskattning enligt kraven för godkännande och auktorisation som revisor. Men det är revisionsbyråerna som i samverkan med IREV ska utveckla medarbetarna till revisorer, inte minst därför att det också krävs omfattande on-the-job-training.

– Träningen måste pågå hela tiden. Det går inte att efter fem års jobb falla tillbaka på fem år gamla akademiska kunskaper.

Reportage: Inge Wennberg och Åsa Johansson (faktarutor)