Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, http://www.aktiemarknadsnamnden.se >

Uttalande 2002:20

Fråga om budgivares begäran om extrastämma i målbolaget för att välja ny styrelse under pågående budperiod och fråga om närstående. (Aktiespararna)

Uttalande 2002:22

Fråga om undantag från budplikt, nyemission (Mellby-Senea)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänt råd och uttalande om näringsverksamhet i bostadsrättsföreningar

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Bokföringsnämndens Förslag till allmänt råd och uttalande om näringsverksamhet i bostadsrättsföreningar. FAR får med anledning härav anföra följande.

Näringsverksamhet

FAR delar uppfattningen att bostadsrättsföreningar bör omfattas av bestämmelsen i 2 kap. 1 § andra stycket ÅRL vilket medför att större föreningar är skyldiga att upprätta finansieringsanalys.

Däremot ifrågasätter FAR den motivering som framförs. Skattelagstiftaren har uttryckligen undantagit bostadsrättsföreningar från skattskyldighet för näringsverksamhet och i stället infört en schablonbeskattning. Därmed blir kopplingen till vad som skatterättsligt gäller för andra ekonomiska föreningar inte logisk. Begreppet näringsverksamhet bör därför bedömas från civilrättslig synpunkt, vilket dock sannolikt leder till samma slutsats.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Bokföringsnämnden

Utkast till uttalanden i redovisningsfrågor rörande ideella föreningar och registrerade trossamfund

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Bokföringsnämndens Utkast till uttalanden i redovisningsfrågor rörande ideella föreningar och registrerade trossamfund. FAR får med anledning härav anföra följande.

Allmänt

FAR delar uppfattningen att det finns ett behov av att beskriva redovisningsnormeringen på ett enklare sätt genom den planerade broschyren.

De remitterade allmänna råden åtföljs av en omfattande motivtext med en sammanställning av gällande rätt och BFNs bedömning. Det är oklart för FAR om dessa uttalanden är tänkta att publiceras i anslutning till de allmänna råden. Då mycket av vad som beskrivs där gäller även för andra bokföringsskyldiga finns det risk för att det skall uppkomma motsägelser mellan dessa uttalanden och annan normgivning i samma ämne. Eventuella uttalanden i anslutning till de allmänna råden bör därför begränsas till problem som är specifika för de aktuella företagen, medan praktiska tillämpningsråd och exempel som avser generella redovisningsregler endast bör ingå i broschyrmaterialet.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Bokföringsnämnden

Utkast till uttalande om lön och annan ersättning till styrelseledamot och VD (väsentlig ägarandel)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Bokföringsnämndens Utkast till uttalande om lön och annan ersättning till styrelseledamot och VD (väsentlig ägar-andel). FAR får med anledning härav anföra följande.

Det effektivaste tillvägagångssättet i situationer av det aktuella slaget är enligt FARs uppfattning att uppdatera BFN R4 i dess helhet i stället för att ge ut nya allmänna råd. I så fall kunde regeln om 20 % ägarandel tas in i punkt 17 där.

Anses det nödvändigt att utfärda ett nytt uttalande, bör i vart fall punkt 17 i BFN R4 förses med en referens till BFN AR 2002:X.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Bokföringsnämnden

Utkast till vägledning rörande delårsrapportering samt uttalanden om begreppen årsbokslut, årsredovisning och medelantalet anställda

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Bokföringsnämndens Utkast till vägledning rörande delårsrapportering samt uttalanden om begreppen årsbokslut, årsredovisning och medelantalet anställda.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Bokföringsnämnden

Utkast till uttalande om redovisning av automatförsäljning

FAR har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över Bokföringsnämndens (BFN) Utkast till uttalande om redovisning av automatförsäljning. FAR får med anledning härav anföra följande.

Punkten 5c i allmänna råd kräver uppgift om total försäljning och försäljning sedan föregående tömning om automaten har ett räkneverk som kan ge underlag för dessa uppgifter. Grunden för detta krav anges ej i motiveringen. FAR anser att detta krav inte behöver införas med hänvisning till nämndens eget ställningstagande på annat ställe att det inte finns något behov att ge detaljerade regler.

I övrigt har FAR inga kommentarer.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Bokföringsnämnden

Utkast till uttalande om anläggningsregister

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Utkast till uttalande om anläggningsregister. FAR får med anledning härav anföra följande.

  1. Även immateriella anläggningstillgångar bör ingå i anläggningsregistret. En allt större del av anläggningstillgångarna avser egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar vilka redovisas i enlighet med t.ex. RR 15, och i praktiken hanteras och redovisas på samma sätt som materiella anläggningstillgångar.

  2. Varje tillgång bör märkas med ett nummer, och anläggningsregistret bör ange var tillgången placerats, i syfte att förenkla inventeringar, och

  3. Bedömningarna under rubriken ”register för mindre företag” bör modifieras eller t.o.m. strykas. I utkastets paragraf 2 anges att anläggningsregister skall användas utom i de fall företaget har få anläggningstillgångar och den löpande bokföringen är organiserad så att man redan av den kan få en tillfredställande kontroll och överblick över dessa. Arbetsgången med fakturor med manuella noteringar utan sammanställning leder inte till en tillfredsställande kontroll eller överblick över anläggningstillgångarna. I de fall företagets anläggningstillgångar är så få att föreslagen arbetsgång ändå leder till överblick och kontroll är företaget sannolikt inte skyldigt att föra register enligt paragraf 2.

Yttrandet av avgivits av FARs redovisningskommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansdepartementet

Inkomstskatteregler vid leasing av inventarier (Ds 2002:16)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Inkomstskatteregler vid leasing av inventarier (Ds 2002:16). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR avstyrker att det i promemorian framlagda förslaget läggs till grund för lagstiftning. Om lagstiftning på leasingområdet bedöms nödvändig, anser FAR att regelverket skall bygga på det civilrättsliga ägandebegreppet och inriktas på att förhindra avarterna på leasingområdet.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Skrivelse från Föreningen Svenskt Näringsliv med begäran om lagändring beträffande forum vid domstolsprövning av vissa skattemål (Fi 2002/1028)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Skrivelse från Föreningen Svenskt Näringsliv med begäran om lagändring beträffande forum vid domstolsprövning av vissa skattemål (Fi2002/1028). FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemoria (Ds 2002:15) Det nya Riksskatteverket

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Promemoria (Ds 2002:15) Det nya Rikskatteverket. FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen

En ny handelsbolagsbeskattning (SOU 2002:35)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Förenklingsutredningens slutbetänkande Ny handelsbolagsbeskattning (SOU 2002:35). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR avstyrker utredningens förslag att göra handelsbolagen till skattesubjekt.

Utredningen har inte kunnat föreslå några förenklingar av dagens komplicerade system. Dagens komplikationer med räntefördelning och expansionsmedel för fysiska personer skulle enligt förslaget kvarstå, då dessa personer skulle komma att driva sin verksamhet i enskild firma, såvida de inte övergår till aktiebolagsformen. För juridiska personer skulle över huvud taget inga förenklingar uppkomma. Komplexiteten skulle kvarstå, och betydande skatteskärpningar skulle införas. Handelsbolagets fördelar med samverkan och därmed åtföljande delägarbeskattning skulle försvinna. Både i svenskt och i internationellt perspektiv skulle detta vara en stor nackdel.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Miljödepartementet

Naturvårdsverkets rapport Hur kan miljöinformation ställas till den finansiella sektorns förfogande? (M2001/1054/Kn)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Naturvårdsverkets (NV) rapport Hur kan miljöinformation ställas till den finansiella sektorns förfogande? (M2001/1054/Kn). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget med tillägget att även bolag med anmälningspliktig verksamhet bör omfattas av förslaget.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Näringsdepartementet Näringsliv/SimpLex-enheten

Ny organisation för PRV (SOU 2002:57)

FARs ståndpunkt

FAR avstår från att ta ställning till om Patent- & registreringsverket skall delas upp i ett ”Bolagsverk” och ett ”Patentverk”.

Motivering och allmänna synpunkter

Revisionsbyråbranschen berörs i hög grad av bolagsavdelningens arbete och rutiner i samband med att årsredovisningar och revisionsberättelser inges för registrering. Mer eller mindre dagligen finns kontakter mellan enskilda revisorer och bolagsavdelningen.

Ett formaliserat informationsutbyte mellan FAR och bolagsavdelningen finns idag inom ramen för den s.k. kontaktkommittén. Vidare finns en informell grupp med representanter för bolagsavdelningen, Svenska Revisorsamfundet SRS och FAR, som träffas två gånger per år för informationsutbyte och problemlösning i konkreta registreringsfrågor. FAR uppskattar mycket den positiva attityd och inställning som bolagsavdelningens representanter visar vid dessa möten och vid underhandskontakter i övrigt. Huvudintrycket är att samarbetet mellan bolagsavdelningen och revisorerna och deras organisationer fungerar bra.

I utredningen beskrivs misslyckandet med IT-projektet ”Bolit”. Ur FARs perspektiv belyses detta av att den planerade systematiseringen av s.k. orena revisionsberättelser inte kunnat förverkligas. FAR vill gärna understryka den mycket konstruktiva dialog som fördes när bolagsavdelningen planerade för en sådan systematisering.

För FAR är det viktigt att bolagsavdelningens angelägenheter fortsatt organiseras på ett sätt som främjar effektivitet utan onödigt krångel och med korta handläggningstider. Om det bästa medlet för detta är en fortsatt sammanhållen myndighet eller en uppdelning i ett ”Bolagsverk” och ett ”Patentverk” tar FAR inte ställning till.