Den nybildade svenska Revisionsakademin ska stimulera och stödja utbildning, forskning och debatt inom revisionsområdet.

– Det handlar om att stimulera långsiktig kompetensutveckling för alla parter, säger professor Jan-Erik Gröjer vid Uppsala universitet som är dess förste ordförande.

Vice ordförande är auktor revisor Åke Danielsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som också är ordförande i FARs revisionskommitté. Han säger:

– Det är ingen tvekan om att Revisionsakademin är en samhällspolitisk fråga.

Alla arton ledamöter hade inte hunnit utses när man presenterade den nya akademin.

De tretton som då fanns på plats är förutom Gröjer och Danielsson:

Inga-Britt Ahlenius, RRV; Olof Arwidi, Lunds universitet; Bino Catasús, Stockholms universitet; Aasmund Eilifsen, Handelshögskolan i Bergen; Liselott Hjort, SEB; Anne Loft, Handelshögskolan i Köpenhamn; Peter Malmqvist, analytiker; Jan Marton, Göteborgs universitet; Bengt Rydén, f.d. börschef; Karin Tengdelius, Svenska Kommunförbundet och Lars Östman, Handelshögskolan i Stockholm.

De fem övriga ledamöterna räknade man med att huvudsakligen kunna hämta från revisionsbranschen. Namnen var dock inte klara när detta nummer av Balans gick i press.

Bildandet av Akademin har blivit än mer aktuellt mot bakgrund av det senaste årets redovisningsskandaler:

– En korrekt finansiell information är en nödvändig förutsättning för en effektiv finansmarknad och därmed för hela samhällskonomin, påpekade Bengt Rydén.

Och Inga-Britt Ahlenius betonade för sin del vikten av samspelet mellan praktiker och forskare:

– Att vara revisor är ett intellektuellt och analytiskt arbete. Forskning i dessa frågor behövs för att stödja professionens utveckling. Därför är det också angeläget med samarbete och erfarenhetsutbyte.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist