Innehåll

Balans nr 11 2002

Revisionsnyheter: Nya standarder om revisorns riskbedömning på remiss från IAASB

I Balans har tidigare rapporterats om IAASB:s arbete med att modernisera standarderna som berör revisorns riskbedömning (Balans nr 6–7/2001 och 8–9/2002). I slutet av oktober 2002 publicerade IAASB remissutkast till tre nya standarder och tillkommande ny text i ISA 200 (RS 200) på sin hemsida <http.www.iaasb.org>. Remissbehandlingen pågår fram till den 31 mars 2003.

I ett förklarande dokument som hör till remissmaterialet ges bakgrunden till arbetet och beskrivs översiktligt de förändringar som de nya standarderna kommer att innebära jämfört med nuvarande standarder. IAASB kommenterar där också tillämpningen av de nya standarderna vid revisionen av små företag och bland de frågor som IAASB särskilt vill få belysta av remissinstanserna är de särskilda överväganden som revisorn behöver göra när de nya standarderna skall användas vid en småföretagsrevision.

De nya standarderna behandlar revisionens kärna – revisorns bedömning av risken för att årsredovisningen kan vara felaktig och hur revisorn lägger upp resten av revisionen för att effektivt svara revisionellt på de risker som identifierats. Standardernas ansats har revisionsriskmodellen som teoretisk bas. I det väsentliga är revisionsriskmodellen densamma som tidigare men en mer utvecklad förklaring och beskrivning av denna modell får sin nya plats i ISA 200 (RS 200) ”Mål och generella principer för en revision” (nya punkter 12–22, som ingår i remissen).

Standarderna ISA XXX ”Understanding the Entity and Its Environment and Assessing the Risks of Material Misstatement” (”Förståelse av företagets verksamhet och dess miljö och bedömning av risken för väsentliga felaktigheter”) och ISA XXX ”The Auditor’s Procedures in Response to Assessed Risks” (”Revisorns granskningsåtgärder som svar på bedömda risker”) ersätter nuvarande ISA 310 (RS 310) ”Kunskap om verksamheten” samt ISA 400 (RS 400) ”Riskbedömning och intern kontroll” och ISA 401 (RS 401) ”Revision i en datoriserad informationssystemmiljö”. ISA XXX ”Audit Evidence” (”Revisionsbevis”) utvecklar begreppet revisionsbevis och ersätter nuvarande ISA 500 (RS 500) ”Revisionsbevis”.

De övergripande krav som utvecklas i de nya standarderna är att revisorn skall

 • skaffa sig en förståelse av företagets verksamhet och dess miljö, inklusive dess interna kontroll,

 • som är tillräcklig för att kunna

 • bedöma risken för väsentliga felaktigheter (”misstatements”) i årsredovisningen oavsett om de beror på oegentligheter (”fraud”) eller fel (”error”)

och därefter

 • använda denna förståelse och riskbedömning

för att

 • bedöma och besluta specifikt om vilka av de identifierade riskerna som kräver särskilda revisionsåtgärder,

 • utforma och genomföra sådana särskilda revisionsåtgärder, vars karaktär, omfattning och förläggning i tiden är revisorns svar på denna specifika bedömning,

 • bedöma huruvida de revisionsbevis som dessa särskilda och eventuellt ytterligare revisionsåtgärder gett är tillräckliga och ändamålsenliga för att kunna minska revisionsrisken till en nivå som är acceptabelt låg och

 • dra slutsatser om risken för väsentliga fel i årsredovisningen för formuleringen av uttalandena i revisionsberättelsen

samt

 • dokumentera viktiga delar av detta arbete enligt beskrivning i varje standard.

De nya standarderna bedöms av IAASB komma att medföra betydande följdändringar i nuvarande ISA 240 (RS 240) ”Oegentligheter och fel”, ISA 300 (RS 300) ”Planering”, ISA 520 (RS 520) ”Analytisk granskning”, ISA 530 (RS 530) ”Revisionsmässiga urval och andra urvalsmetoder för granskningen” samt ISA 540 (RS 540) ”Revision av uppskattningar i bokföringen”, ett arbete som IAASB kommer att utföra under remissperioden.

Redaktör: Lars-Gunnar Larsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...