Balans nr 12 2002

FARs årsstämma 2002: Ledamöterna debiteras drygt fyra miljoner extra när de nya ledamotsgrupperna uteblev

Förra året kunde FARs årsstämma fastställa en årsredovisning som innebar en återbetalning av 3,9 MKr till ledamöterna. I år tvingades man i stället besluta om en efterdebitering på 4,1 MKr.

Balans har tidigare (nr 8–9/2002) redogjort för problemen med utvidgningen av FAR. I budgeten hade man räknat med sammanlagt 1 200 nya ledamöter under verksamhetsåret 2001/2002 och det blev alltså bara omkring 130 stycken.

– Tanken var inte fel men olyckliga omständigheter utanför FARs kontroll gjorde att utvecklingen blev en helt annan än den vi ansåg oss ha goda grunder att räkna med, sa den avgående ordföranden Mats Fredricson.

Diskussion på nätet

I samband med genomgången av bokslut och budget kommenterades också en del synpunkter som framförts i ledamöternas diskussionsforum på FARs hemsida. Generalsekreteraren Björn Markland meddelade att på några av punkterna skulle förändringar vidtas, som kunde göra redovisningen tydligare, medan han avvisade en del av kritiken. Som en följd av den diskussionen redogjorde han även för sin och biträdande generalsekreteraren (och tillika förlagschefen) Margareta Dambergs lön, pensionsvillkor och övriga förmåner.

Margareta Damberg och IREV-chefen Öistein Nordengen redogjorde sedan traditionsenligt för dotterbolagens ställning och verksamhet.

Därefter fastställde stämman enhälligt årsredovisningen utan vidare debatt.

Även de följande valen till olika föreningsorgan påverkades av problemen kring utvidgningen av föreningen. Det märktes i form av en del vakanser i valberedningens förslag.

Dessutom ställde även i år Ingrid Lindh, Östersund frågor kring urvalet av kandidater med avseende på kön, ålder och hemort. Hon fick svar av Mats Fredricson som bl.a. pekade på att vakanserna i förslaget gav möjligheter.

Den nya styrelsen

Efter årets stämma ser styrelsen ut som följer (årets val i kursiv stil):

Anders Malmeby, Stockholm, ordf.

Dan Brännström, Göteborg, v. ordf.

Gunnar Abrahamson, Stockholm

Tommy Bergendahl, Stockholm (nyval)

Peter Bodin, Stockholm (nyval)

Agneta Brevenhag, Stockholm (nyval)

Christer Cederblad, Kristianstad

Peter Clemedtson, Stockholm (omval)

Anders Ivdal, Göteborg

Göran Kjellén, Göteborg

Gilbert Larsson, Landskrona

Dessutom finns i styrelsen en vakans efter Claes Sjölin, som lämnade FAR under hösten. Valberedningen återkommer här med förslag till fyllnadsval.

Revisorsbyte

Eftersom en av de nya styrelseledamöterna, Peter Bodin, representerar Lindebergs, så kan den byrån inte längre vara föreningens revisorer.

Till revisorer i FAR utsågs nu Hans Zahlander, Stocksund (nyval) och Kerstin Norlin, Stockholm (omval). Suppleanter blev Sven-Inge Karlsson, Göteborg (nyval) och Ebbe Larsson, Stockholm (omval). Samtliga revisorer väljs på ett år.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...