Det finns 289 kommuner, 1 513 ordinarie revisorer, 1 468 ersättare.

Genomsnittligt antal ordinarie revisorer i kommunerna är 5.

Medelåldern är 58 år – jämfört med 50 år för kommunala politiska uppdrag generellt.

23 % är kvinnor – jämfört med 40 % för kommunala politiska uppdrag generellt.

Partifördelningen mellan revisorerna följer i stort sammansättningen i kommunernas fullmäktigeförsamlingar.

Ordföranden i revisionen utses ur oppositionen i 61 % av kommunerna 17,5 % av revisorerna är också fullmäktigeledamöter, vilket är fullt tillåtet – revisorerna granskar inte fullmäktige.

66 % av revisorernas resurser används för anlitande av sakkunniga biträden.

7 kommuner har egna revisionskontor, resten köper tjänster från revisions- och konsultmarknaden.

Revisorernas arbete fördelar sig översiktligt på

– fördjupad verksamhetsrevision 51 %

– redovisningsrevision 30 %

– granskning av intern kontroll i vid bemärkelse 19 %

ur FAKTABAS REVISION

mer information finns på

www.svekom.se/ekonomi/revision