Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2002:1

Incentive programs (Engelsk version av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:1)

Uttalande 2002:28

Undantag från budplikt (Gandalf AB)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Bokföringsnämnden

Utkast till uttalande om tolkningen av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen

FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på Utkast till uttalande om tolkningen av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR har vid genomgång av utkastet inte funnit anledning att invända mot de tolkningar och sammanvägningar av bestämmelserna i BFL och ÅRL som kommer till uttryck i utkastet.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Bokföringsnämnden

Utkast till Bokföringsnämndens vägledning ”Redovisning av fusion”

FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på Utkast till vägledning om redovisning av fusion i andra fall än de som behandlas i BFNAR 1999:1. FAR får med anledning härav anföra följande.

1. Allmänna synpunkter

FAR vill erinra om genomförda och pågående förändringar i redovisningsrekommendationer rörande koncernredovisning. FASB har således redan utmönstrat redovisning av samgåenden (”pooling of interest”) och hävdar att det i transaktioner mellan orelaterade parter i praktiken alltid går att identifiera en ”förvärvare”. Den som följer IASBs arbete med översyn av IAS 22 ”Business Combinations” (Phase II) kan konstatera att det sannolikt är en tidsfråga innan samma utmönstring följer i IAS/IFRS med lika sannolika följdeffekter i de svenska redovisningsnormerna. Skiljelinjen kommer med andra ord att gå mellan transaktioner mellan orelaterade parter och transaktioner som berör företag under gemensam kontroll (”common control”). I den förra situationen förutsätts alltid en förvärvsanalys innebärande att nettotillgångarna åsätts verkligt värde, i den senare situationen bibehålls tidigare redovisade värden.

Begreppet ”fusion” får mot denna bakgrund främst en legal (civilrättslig) innebörd, medan redovisningen följer av huruvida det är fråga om en transaktion mellan orelaterade parter, då förvärvsmetoden tillämpas, eller mellan företag under gemensam kontroll, där ingen omvärdering skall ske (”carry-over”) om de berörda företagen inte tillämpar olika redovisningsprinciper för liknande tillgångar och skulder, i vilket fall en anpassning till det övertagande bolagets redovisningsprinciper ändå kan aktualiseras. Särskild uppmärksamhet måste i dessa fall också ägnas åt ”interna” transaktioner mellan överlåtande och övertagande bolag och elimineringen av sådana transaktioner. Enligt FARs uppfattning borde också dessa frågor tas upp i Vägledningen.

Sammantaget vore det enligt FARs uppfattning önskvärt att Vägledningen tydligare redovisade denna redovisningsteoretiska bakgrund, som skulle tydliggöra diskussionen om transaktionens ekonomiska innebörd och de ställningstaganden som görs i Vägledningen om reell anskaffning kontra fusioner som inte innebär sådan. FAR har ovan pekat på ytterligare ett antal frågeställningar som bör belysas vid fusion mellan företag under gemensam kontroll.

2. Övriga synpunkter

2.1 Värdering

FAR ställer sig tveksam till bestämmelsen i Allmänna Rådets punkt 8. Hur skall man kunna avgöra om tillämpning av punkterna 6 och 7 har en oväsentlig inverkan om man inte gjort analysen, och om den är gjord kan man väl lika gärna använda sig av den?

2.2. Nedströmsfusion (”Omvänd fusion”)

FAR är medveten om att det förekommit att moderbolag har fusionerats in i ett dotterbolag och att detta registrerats av PRV. Enligt FARs uppfattning är det inte tillfredsställande att BFN blott uttalar osäkerhet om förenligheten med aktiebolagslagens regler. Uppenbarligen delar inte PRV denna uppfattning. Utan ett klart ställningstagande från BFN torde dessa transaktioner inte uppfattas som förbjudna.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemoria cfc-regler

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Promemoria cfc-regler (Fi2001/709). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR avstyrker promemorians förslag till ändrade regler för cfc-beskattning. Om promemorian likväl läggs till grund för lagstiftning måste väsentliga ändringar och tillägg göras i förslaget.

Läs yttrandet i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Justitiedepartementet

Redovisning och värdering av finansiella instrument

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Redovisning och värdering av finansiella instrument (DS 2002:42). FAR får med anledning härav anföra följande.

Ändringar i årsredovisningslagen

FAR tillstyrker att den svenska årsredovisningslagen snarast anpassas till EGs direktiv om redovisning och värdering av finansiella instrument, i promemorian benämnd ”ändringsdirektivet” på sätt som anges i promemorian med följande undantag.

FAR anser inte att det är nödvändigt att, som föreslås i 6 kap. 2 §, föreskriva att uppgift skall lämnas om hur stor del av det egna kapitalet som beror på tillämpningen av marknadsvärdering av tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument). Detta förslag har inte sitt ursprung i ändringsdirektivet. FAR erinrar om att inslaget av marknadsvärdering i IASBs redovisningsstandarder ökar alltmer. FAR kan inte instämma i uttalandet i promemorian (sid. 41) att möjligheten att resultatföra värdeförändringar torde komma att tas bort från IAS 39. IASBs remissutkast till förändringar i IAS 32 och IAS 39 (remisstid till 14 oktober 2002) innehåller ingen sådan förändring utan innebär i stället ett ökat inslag av marknadsvärdering av finansiella tillgångar, skulder och derivatinstrument.

FAR tillstyrker den ändring som innebär att det uttryckligen slås fast i årsredovisningslagen att redovisning av s.k. omvända förvärv i enlighet med IAS 22 tillåts.

Ändringar i skattelagstiftningen

FAR tillstyrker föreslagna ändringar i inkomstskattelagen.

Ikraftträdandetidpunkt

Ändringarna såväl i årsredovisningslagen som i inkomstskattelagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2003, dvs. i praktiken fr.o.m. det räkenskapsår som påbörjas närmast efter denna tidpunkt (för kalenderårsföretag den 1 januari 2004). FAR har tidigare i skrivelse till Justitiedepartementet framhållit det önskvärda i att noterade företag snarast möjligt ges möjlighet att tillämpa IAS (IFRS) i koncernredovisningen. Ett tidigare ikraftträdandedatum för de nu föreslagna ändringarna hade varit att föredra.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Rådet för Kommunal Redovisning

Byte av redovisningsprincip

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över utkast september 2002 Byte av redovisningsprincip. FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR biträder Rådets uppfattning att Redovisningsrådets rekommendation

RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip utgör god redovisningssed även för kommuner och landsting.

FAR bedömer att den föreslagna tidpunkten för ikraftträdande (från och med räkenskapsåret 2002) kan bereda svårigheter om rekommendationen fastställs efter remissperiodens utgång den 31 december 2002.

FAR tillstyrker i övrigt införandet av en rekommendation i enlighet med utkastet.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté