Innehåll

Balans nr 2 2002

Noteringar: Invalskraven för kategorin övrig specialist klara

Vid examensrådets sammanträde i december fastställdes kraven för övriga specialistledamöter i FAR. Övriga specialistkategorier är t.ex. IT- och miljökonsulter. Sedan tidigare är invalskraven för affärsjurister, skattekonsulter, redovisningsspecialister och corporate finance-specialister klara (se Balans nr 11/2001 sid. 22).

Information om samtliga kategorier och ansökningsblanketter för inval i FAR finns på www.far.se.

Noteringar: Inträdeskrav för övrig specialist

Grundläggande krav

Inte vara i konkurs, underkastad näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat.

Generella krav

Ha akademisk examen, dvs. minst 120 poäng, eller utländsk examen av motsvarande omfattning, med ett innehåll som är relevant för revisorsyrket eller den specialistkategori som ansökan avser och

ha fem års yrkesverksamhet med ett innehåll som är relevant för revisorsyrket eller den specialistkategori som ansökan avser och

vara kvalitetskontrollerad.*

Övrig specialist

Ha akademisk examen om minst 120 poäng med ett innehåll som är relevant för det specialistområde som vederbörande verkar inom och

ha fem års praktik* med ett innehåll som är relevant för något av revisionsföretagets affärsområden, varav minst tre år som extern rådgivare och

vara kvalitetskontrollerad.*

*) Definitioner

Kvalitetskontrollerad

Tillhöra eller under en avsevärd del av de fem år (riktmärket är minst 3 år och 6 månader) som närmast föregår ansökan ha tillhört en byrå som under den gångna femårsperioden genomgått kvalitetskontroll som uppfyller kraven i 49 § första stycket stadgarna eller

tillhöra eller under en avsevärd del av de fem år (riktmärket är minst 3 år och 6 månader) som närmast föregår ansökan ha tillhört en byrå som under den gångna femårsperioden med godkänt resultat genomgått kvalitetskontroll som uppfyller jämförbara krav genom annan svensk eller utländsk revisorsorganisation eller

själv under de fem år som närmast föregår ansökan med godkänt resultat ha genomgått kvalitetskontroll som uppfyller jämförbara krav genom annan svensk eller utländsk revisorsorganisation.

Praktik

Med ett års praktik skall förstås minst 1 600 timmar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...