Vid examensrådets sammanträde i december fastställdes kraven för övriga specialistledamöter i FAR. Övriga specialistkategorier är t.ex. IT- och miljökonsulter. Sedan tidigare är invalskraven för affärsjurister, skattekonsulter, redovisningsspecialister och corporate finance-specialister klara (se Balans nr 11/2001 sid. 22).

Information om samtliga kategorier och ansökningsblanketter för inval i FAR finns på www.far.se.

Noteringar: Inträdeskrav för övrig specialist

Grundläggande krav

Inte vara i konkurs, underkastad näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat.

Generella krav

Ha akademisk examen, dvs. minst 120 poäng, eller utländsk examen av motsvarande omfattning, med ett innehåll som är relevant för revisorsyrket eller den specialistkategori som ansökan avser och

ha fem års yrkesverksamhet med ett innehåll som är relevant för revisorsyrket eller den specialistkategori som ansökan avser och

vara kvalitetskontrollerad.*

Övrig specialist

Ha akademisk examen om minst 120 poäng med ett innehåll som är relevant för det specialistområde som vederbörande verkar inom och

ha fem års praktik* med ett innehåll som är relevant för något av revisionsföretagets affärsområden, varav minst tre år som extern rådgivare och

vara kvalitetskontrollerad.*

*) Definitioner

Kvalitetskontrollerad

Tillhöra eller under en avsevärd del av de fem år (riktmärket är minst 3 år och 6 månader) som närmast föregår ansökan ha tillhört en byrå som under den gångna femårsperioden genomgått kvalitetskontroll som uppfyller kraven i 49 § första stycket stadgarna eller

tillhöra eller under en avsevärd del av de fem år (riktmärket är minst 3 år och 6 månader) som närmast föregår ansökan ha tillhört en byrå som under den gångna femårsperioden med godkänt resultat genomgått kvalitetskontroll som uppfyller jämförbara krav genom annan svensk eller utländsk revisorsorganisation eller

själv under de fem år som närmast föregår ansökan med godkänt resultat ha genomgått kvalitetskontroll som uppfyller jämförbara krav genom annan svensk eller utländsk revisorsorganisation.

Praktik

Med ett års praktik skall förstås minst 1 600 timmar.