1992 införde FAR en obligatorisk revisorsexamen för inval i föreningen. Dessförinnan hade man sedan 1989 haft en frivillig revisorsexamen med en obligatorisk basutbildning.

– Den svenska revisorsutbildningen stod sig gott internationellt, men det var svårt att förklara för utländska kolleger varför vi inte hade något examenskrav för auktorisation, säger FARs generalsekreterare Björn Markland.

I mitten av 1980-talet blev det betydligt svårare än tidigare för byråerna att rekrytera nyexaminerade studenter till revisorsyrket. Dessutom hade man farhågor beträffande ”kvaliteten” på de sökande – man kunde inte längre välja de ”duktigaste”. 1986 gjordes därför en SIFO-undersökning på uppdrag av FAR. (Undersökningen refererades av Margareta Damberg i Balans nr 2/1987.)

– ”Revisor kan man ju alltid bli”, hette det, säger Björn Markland. Och något låg det tyvärr i det.

1989 tog FARs styrelse ett principbeslut att göra den då endast rekommenderade basutbildningen obligatorisk för inval i FAR och att införa en frivillig revisorsexamen.

Med dessa steg kommer FAR-kåren att ytterligare närma sig den internationella gemenskapen” skrev Anders Holm i Balans nr 8–9/1989. Han var då ordförande i FARs utbildningskommitté.

Proven obligatoriska

1992 blev FAR-proven obligatoriska för inval i FAR. Totalt var det tre prov. Det första efter ungefär ett års praktik, det andra efter ungefär tre år och det tredje efter fem år. Dessutom en frivillig muntlig tentamen.

I början var det ett visst ”motstånd” mot proven. Någon ifrågasatte exempelvis om FAR ville begränsa yrkeskåren till en liten exklusiv elit och om FAR ifrågasatte universitets-/högskoleutbildningen, de auktoriserade kollegornas handledning m.m.

– Men vi insåg helt enkelt att Sverige förr eller senare skulle gå med i EU, säger Björn Markland. Då gällde det att ha ett svenskt system inprovat när det blev obligatoriskt.

Proven för svåra?

FAR-proven har under åren varit diskuterade och statistiken efter tre år visade att det bara var ungefär hälften av de som skrev FAR-prov III som klarade det. Balans hade i nr 2/1995 ett tema om FAR-proven ”Är det för svårt att klara FARs tredje prov?”.

– Det kan inte vara rimligt att så få klarar det tredje provet, menade då Gunnar Widhagen som var ordförande i dåvarande examensrådet.

Björn Markland menade ”En del nya revisorer har stora faktakunskaper men de saknar förmågan att se komplexiteten, var problemet ligger och var man som revisor börjar nysta upp det.

Dessutom hade tentanderna bara tre försök på sig att klara provet. Examensrådet hade därför lämnat in ett förslag till FARs styrelse. Förslaget innebar bl.a. att antalet tentamensförsök skulle vara obegränsat. Och FARs styrelse gick på examensrådets linje.

– Om en byrå kostade på en kandidat ett fjärde försök antog styrelsen att det måste finnas goda skäl för det, säger Björn Markland.

Revisorsnämnden

Den 1 juli 1995 tog Revisorsnämnden över efter Kommerskollegium.

Revisorsnämnden fick bl.a. i uppdrag att anordna revisorsexamen för godkännande och auktorisation som revisor. Tidigare hade Kommerskollegium godkänt och auktoriserat revisorer efter formella krav på teori och praktik. Men nu skulle Revisorsnämnden införa två olika examina, utöver de teoretiska formkraven, revisorsexamen (för godkännande) och högre revisorsexamen (för auktorisation).

Hösten 1998 genomfördes det första provtillfället för revisorsexamen i Revisorsnämndens regi. Och under några år har vi nu haft en övergångsperiod med två olika system. Men den 31 december 2002 är övergångsperioden till sin ända. Den 25–26 november 2002 genomförs det sista FAR-prov III.

– Novemberprovet riktar sig dock primärt till personer som underkänts vid det tidigare höstprovet, säger provkommitténs ordförande Einar Björkander.

Har ni märkt av ett ökat intresse för proven i år?

– Ja, det är ett ökat intresse. Och vi tror att förfrågningarna kommer att bli fler både från byråer och de medarbetare som är intressade av att göra proven, säger Einar Björkander.

Innebär FAR-provens upphörande att de revisorer som är auktoriserade enligt äldre regler (och inte gjort FAR-prov III) inte kan bli ledamöter i FAR?

– Naturligtvis måste FARs examensråd utforma lämpliga invalskrav för sådana ledamöter även i framtiden, säger Björn Markland. Men det kanske inte blir en konventionell examen, och inte två gånger om året.

Åsa Johansson

Tre stycken prov III under 2002

Övergångsbestämmelserna när det gäller auktorisation och godkännande som revisor upphör i och med utgången av 2002. Som en serviceåtgärd och i syfte att göra det möjligt för ett så stort antal medarbetare som möjligt att genomföra FAR-proven 2002, har FARs provkommitté beslutat att genomföra tre stycken prov III under året. Revisorsproven kommer att genomföras enligt följande:

  • Prov I – 2002-06-03

  • Prov II – 2002-06-04

  • Prov III – 2002-06-04/05, 2002-10-01/02, 2002-11-25/26

Notera att proven I och II endast ges en gång under året. Prov III i november riktar sig primärt till medarbetare som underkänts vid det tidigare höstprovet. Tiden för rättning och överklagande av novemberprovet är ju mycket kort. Provkommittén har för avsikt att publicera rättningsresultaten senast den 20 december 2002.