Revisionsbranschens avkastning på eget kapital är högre än i en del andra jämförbara konsultföretag. Det är en av slutsatserna i den genomgång av branschstatistiken som Leif Sundberg presenterar i denna artikel.

Revisionsbranschen utmärks av en mycket hög koncentration, där några få stora aktörer dominerar marknaden. Genom framförallt successiva uppköp har de stora blivit allt större och de mindre byråerna allt färre. Utvecklingen gäller både internationellt och i Sverige.

Den här artikeln syftar till att beskriva branschen utifrån följande faktorer:

  • revisorernas och revisionsuppdragens fördelning på olika storleksklasser av byråer

  • frekvensen av orena revisionsberättelser för olika företagsstorlekar

  • lönsamhet, kapitalstruktur och tillväxt för olika storleksklasser av revisionsbolag

De båda första frågeställningarna avser förhållandet i början av december 2001, medan nyckeltalen gäller boksluten 1999–2000.

Storleksgruppering

En revisionsbyrås storlek kan mätas på ett antal olika sätt – t.ex. nettoomsättning, antal revisionsuppdrag eller antal revisorer. Eftersom artikeln bygger på offentliga uppgifter är nettoomsättning ett relativt trubbigt mått genom att andra intäkter än från revision kan ingå i olika hög grad beroende på vald juridisk/organisatorisk avgränsning av verksamheten. Antal revisionsuppdrag är också trubbigt eftersom storleken på ”revisionsobjekten” skiljer sig i stor utsträckning.

Det som återstår är därmed aktörerna på marknaden – revisorerna. Totalt finns drygt 2300 auktoriserade och nära 1800 godkända revisorer och fördelningen på ”storleksgrupper” framgår av tabell 1.

Tabell 1. Auktoriserade och godkända revisorer i december 2001.

Storleksgrupp

Aukt. rev.

Godk. rev.

Totalt

Totalt antal

2 314

1 791

4 105

Andel %

The Big Three

52,5

26,7

41,3

Next Big Four

14,6

7,3

11,4

Övriga

32,9

66,0

47,3

Den första gruppen – The Big Three – omfattar Ernst & Young, KPMG och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Samtliga byråer har minst 500 revisorer. Nästa grupp – Next Big Four – innehåller Andersen, Deloitte & Touche, Lindebergs Grant Thornton och SET. Antalet revisorer ligger för dessa byråer mellan 40 och knappt 200. Den största byrån inom gruppen är med andra ord mindre än hälften så stor som minsta byrån bland The Big Three.

The Big Three svarar för drygt hälften av de auktoriserade och drygt en fjärdedel av de godkända revisorerna och sysselsätter totalt drygt 40 procent av samtliga revisorer. Next Big Four har samma relation mellan auktoriserade och godkända revisorer och har totalt drygt 10 procent av samtliga revisorer.

De sju största byråerna/koncernerna har tillsammans drygt hälften av samtliga revisorer. Den andra knappa hälften av revisorerna återfinns i gruppen Övriga revisionsbyråer. Den största byrån bland dessa drygt 1 000 byråer, är mindre än hälften så stor som den minsta av Next Big Four. Gruppen övriga revisionsbyråer har omvänd proportion mellan auktoriserade och godkända revisorer jämfört med de stora byråerna – dubbelt så många godkända som auktoriserade revisorer.

The Big Three reviderar vart tredje bolag

Totalt finns ca 258 800 aktiva aktiebolag med enligt PRV kvalificerad revisor. För en del stora företag förekommer det att flera revisionsbyråer är valda till ordinarie revisorer och det totala antalet revisionsuppdrag uppgår till ca 259 300.

I tabell 2 framgår uppdragens fördelning på de ovan definierade grupperingarna av byråer. Aktiebolagen har delats upp på kategorierna 10/24-bolag, 11/25-bolag och A-revbolag. Det sistnämnda begreppet används här för bolag som är skyldiga att ha auktoriserad eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Mellankategorin – 11/25-bolagen – är bolag som inte är 10/24- eller A-revbolag. Uppdelningen är ungefärlig på så sätt att kriterierna endast har tillämpats på det senaste räkenskapsåret.

Tabell 2. Revisionsuppdragens fördelning i december 2001.

Storleksgrupp

10/24-bolag

11/25-bolag

A-revbolag

Totalt

Antal anställda

422 000

432 000

1 247 000

2 101 000

Antal uppdrag

226 800

20 600

11 900

259 300

 Andel %

 The Big Three

29,7

45,8

70,1

32,9

 Next Big Four

10,9

14,1

16,8

11,4

 Övriga

59,4

40,1

13,1

55,7

Totalt avser närmare 90 procent av revisionsuppdragen 10/24-bolag, knappt 8 procent 11/25-bolag och resterande knappa 5 procent A-revbolag. The Big Three svarar för närmare vart tredje revisionsuppdrag. Täckningen är högst bland A-revbolagen med 70 procent, medan marknadsandelen bland 11/25- resp .10/24-bolag ligger på ca 45 resp. 30 procent.

Next Big Four har en jämnare uppdragsstruktur med ca 11, 14 och 17 procent bland de tre bolagskategorierna. De mindre revisionsbyråerna har en marknadsandel på nära 60 procent bland de minsta företagen, medan andelen faller med företagsstorlek. Marknadsandelen ligger på 40 procent för 11/25-bolagen och 13 procent för A-revbolagen.

Största dominansen i Norrland för storbyråerna

De sju största byråerna har tillsammans den klart högsta marknadsandelen i Norrlandslänen. I Jämtlands län ligger andelen på hela 75 procent och för övriga Norrlandslän utom Norrbotten mellan 60 och 70 procent. Hög marknadsandel gäller också Kalmar län.

Övriga revisionsbyråer har den starkaste ställningen på Gotland – nära 75 procent av revisionsuppdragen. I övrigt är de ”överrepresenterade” i Hallands, Västra Götalands, Stockholms, Skåne och Uppsala län med en marknadsandel mellan 60 och 65 procent.

Vart tionde bolag har revisionsanmärkning

Av de totala revisionsuppdragen är det nära 30000 bolag som ännu inte haft något bokslut. För de resterande 230000 bolagen har vart tionde oren revisionsberättelse. Ca 80 procent av de orena revisionsberättelserna är tillstyrkta med kommentar (TK) och 20 procent ej tillstyrkta (ET; någon av ”att-satserna” är ej tillstyrkt; se tabell 3).

Tabell 3. Revisionsanmärkningar i procent av antalet uppdrag 2000.

Storleksgrupp

10/24-bolag

11/25-bolag

A-revbolag

Totalt

TK

ET

TK

ET

TK

ET

TK

ET

Totalt

8,8

2,1

4,3

0,8

1,9

0,5

8,1

1,9

 The Big Three

7,1

1,8

3,4

0,6

1,5

0,5

6,0

1,5

 Next Big Four

8,5

1,5

3,9

0,7

3,2

0,4

7,6

1,3

 Övriga

9,7

2,4

5,5

1,0

2,2

0,5

9,4

2,3

Andelen revisionsanmärkningar faller markant med stigande företagsstorlek. För 10/24-bolagen har 8,8 procent tillstyrkt med kommentar och 2,1 procent ej tillstyrkt. För de största – A-revbolagen – är motsvarande andelar 1,9 resp 0,5 procent.

Andelen revisionsanmärkningar skiljer sig också mellan de olika byråstorlekarna. I det här fallet visar de små byråerna en högre andel för varje bolagskategori. För t.ex. 10/24-bolag har 9,7 procent fått tillstyrkt med kommentar och 2,4 procent ej tillstyrkt. Motsvarande andelar är 7,1 resp. 1,8 procent för de bolag som revideras av The big three.

De mindre byråerna lönsammast – de större har högsta tillväxten

Totalt finns det ca 800 aktiebolag som är klassificerade som revisionsbyråer och som har minst 0,5 mkr i nettoomsättning 1999 och 2000. Medianvärdet för avkastningen på totalt kapital ligger båda åren på 12 procent, medan nettomarginalen har minskat från 7,0 till 6,4 procent (se tabell 4).

Tabell 4. Nyckeltal 1999–2000 för revisionsbyråer (AB), medianvärden.

Storleksgrupp

Antal AB

Avkastning tot. kapital

Nettomarginal

Soliditet

Förändring nettoomsättning

1999

2000

1999

2000

1999

2000

1999

2000

0–4 anställda

610

11,9

11,6

7,1

6,3

46

49

5

4

5–9 anställda

144

14,4

14,6

7,7

7,6

41

43

7

9

10–19 anställda

37

8,8

11,5

5,1

6,0

27

35

6

4

20 – anställda

18

11,4

9,8

6,5

5,8

28

23

12

16

Totalt

809

12,0

12,0

7,0

6,4

44

47

6

5

Byråerna med 5–9 anställda visar den bästa lönsamheten med en avkastning på 14,6 och en nettomarginal på 7,6 procent. Den lägsta lönsamheten gäller för revisionsbolagen med minst 20 anställda (avkastning 9,8 och nettomarginal 5,8 procent).

Även soliditeten faller med stigande storlek. De minsta bolagen har en soliditet på 49 procent, nästa grupp 43 och de näst största bolagen 35 procent. De största revisionsbolagen ligger på 23 procent efter en försämring från 28 procent 1999. De mindre storleksgrupperna har däremot genomgående förbättrat soliditeten under 2000.

Den främsta förklaringen till den olikartade soliditetsutvecklingen är skillnaderna i omsättningstillväxt. De mindre storleksgrupperna har en omsättningstillväxt mellan 4–9 procent, medan de största bolagen ligger på 16 procent. Även under 1999 var tillväxten nästan dubbelt så hög för de största bolagen. I stor utsträckning är detta en effekt av de stora byråernas successiva uppköp av mindre revisionsbolag.

Bra lönsamhet jämfört med andra konsultbranscher

Revisionsbolagen hävdar sig mycket väl jämfört med andra liknande branscher. Under 2000 har man den högsta avkastningen på totalt kapital jämfört med redovisningsbyråer, advokatbyråer, organisationskonsulter och datakonsulter. Med undantag för datakonsulterna gällde detta även under 1999. Datakonsulterna hade då 13,1 procents avkastning jämfört med 12,0 procent för revisionsbolagen, men tappade sedan drygt 4 procentenheter i avkastning under 2000 (se tabell 5).

Tabell 5. Nyckeltal 1999–2000 för konsultbranscher (medianvärden).

Storleksgrupp

Antal AB

Avkastning tot. kapital

Nettomarginal

Soliditet

Förändring nettoomsättning

1999

2000

1999

2000

1999

2000

1999

2000

Revisionsbyråer

  809

12,0

12,0

7,0

6,4

44

47

 6

5

Redovisn. byråer

1 641

 9,9

 8,9

4,5

4,2

41

42

 9

6

Advokatbyråer

1 401

10,7

10,3

8,2

7,5

42

45

 6

6

Org. konsulter

2 223

10,9

 9,1

6,5

5,2

44

46

 9

5

Datakonsulter

4 295

13,1

 8,9

6,1

4,1

40

42

12

5

Nettomarginalen ger ungefär samma inbördes resultat mellan branscherna. Advokatbyråerna har båda åren den högsta nettomarginalen och revisionsbolagen kommer som god tvåa. Alla branscher har försämrat marginalen mellan 1999 och 2000 – största försämringen gäller datakonsulterna som går från 6,1 till 4,1 procent.

Samtliga branscher visar samtidigt förbättrad soliditet. Revisionsbolagen toppar med 47 procent medan redovisningsbyråer och datakonsulter ligger lägst med 42 procent. Omsättningstillväxten ligger genomgående på 5-6 procent under 2000. Jämfört med 1999 utmärker sig datakonsulterna även här med en dryg halvering av omsättningstillväxten.

Leif Sundberg är statistiker och verksam vid MM Partner.

Källor och metod

Artikel och tabeller grundar sig på uppgifter från MM Partner, ett dotterbolag inom Bonnier Affärsinformation, specialiserat på ekonomisk marknadsinformation utifrån de officiella årsredovisningarna och registeruppgifter från PRV, SCB och RN.

I avsnitten kring revisorernas och revisionsuppdragens fördelning på byråer har en koncernansats tillämpats för de sju största byråerna/koncernerna. Kopplingen mellan revisionsuppdrag och revisionsbyråer utgår från uppgifter från PRV om ordinarie revisorer och revisorernas byråtillhörighet enligt RN.

Avsnitten kring nyckeltal avser endast aktiebolag. Moder- och dotterbolag har behandlats som egna ”undersökningsobjekt”. Branschklassificering följer MM Partners branschstandard MM-Bransch. Nyckeltalen definieras enl. BAS Nyckeltal.

Genomgående beskrivs utvecklingen i form av medianvärden., dvs. alla ingående bolag har samma vikt oberoende av inbördes storlek och resultaten kan sägas visa vad som är ”normalt” inom resp. redovisningsgrupp.