I det senaste numret av FASB:s nyhetsbrev kommenterar en ledande finansanalytiker företagens användning av nyckeltal baserade på pro forma redovisningar. Pro forma redovisning är inget nytt. Vad som är intressant är att skillnaden mellan det redovisade resultatet enligt resultaträkningen och resultatet enligt pro forma redovisningen ökat dramatiskt de senaste åren. Möjliga orsaker till skillnaden är enligt artikeln:

1) att företag vill dölja förluster under perioden

2) att man vill redovisa mer ”riktiga” vinster än de som kommer fram enligt konservativa, amerikanska redovisningsprinciper eller

3) en strävan att redovisa en vinst som motsvarar de förväntningar som finns på kapitalmarknaden.

I artikeln ges några exempel: General Motors redovisade vinst uppgår till -41 cent per aktie jämfört med pro forma resultatet på +85. För Honeywell är siffrorna -38 respektive +44 och så vidare.

En artikel i Financial Times från den 8/4 är inne på samma tema. FT citerar en anställd på Dresdner Bank enligt vilken den redovisade vinsten för 100 företag på Nasdaq-listan uppgick till en förlust på 68 miljarder USD jämfört med en pro forma vinst på 32 miljarder.

I FASB-artikeln sägs att FASB för närvarande undersöker vad som utgör ”best practice” inom området och att FASB så småningom kommer att lägga fram förslag på hur pro forma siffror skall presenteras. Här arbetar man tillsammans med SEC. SEC har sålunda krävt att företag som presenterar pro forma siffror skall vara tydligare på att förklara hur de beräknats och att det tydligt skall framgå vilka kostnader och vilka transaktioner som utlämnats. SEC har också formellt kritiserat ett företag, TrumpHotels, för en oklar redovisning. Enligt SEC hade företaget gett en felaktig bild av resultatet genom att i rörelseresultatet utelämna en engångskostnad på 81 MUSD i sin pro forma redovisning för Q3 1999 samtidigt som man inkluderade en engångsvinst på 17 MUSD.

Redaktör: Rolf Rundfelt