Balans nr 4 2002

IASBs möte i mars

SIC

IASB har fastställt SIC 32, Intangible Assets – Web Site Costs. Detta är det sista uttalande som tagits fram av den gamla SIC. SIC är numera ersatt av IFRIC med ett något vidare mandat. IFRIC är sålunda inte begränsat till att tolka existerande rekommendationer utan kan också, i viss utsträckning, ”bryta ny mark”.

SIC 32 innebär i korthet att ett företags utgifter för att utveckla en hemsida kan utgöra en sådan internt genererad immateriell tillgång som enligt RR 15, Immateriella tillgångar, skall redovisas som tillgång. Alla utgifter fram till dess att hemsidan tas i bruk omfattas. En förutsättning för att hemsidan skall utgöra en tillgång och en viktig skillnad mellan det slutliga uttalandet och utkastet, är att hemsidan inte i första hand används för att göra reklam för företagets produkter och tjänster. Skulle så vara fallet bedöms utgifterna vara en del av företagets marknadsföringskostnader vilka, i enlighet med RR 15, inte får redovisas som tillgång.

Optioner till anställda

Avsikten är att ge ut ett utkast till rekommendation i november. Av diskussionerna att döma är det mycket som talar för att utkastet, trots protester från, i första hand, det amerikanska näringslivet, kommer att utgå från att värdet av optionerna skall redovisas som kostnad. På marsmötet diskuterades ett antal detaljer i de vanligare optionsvärderingsmodellerna. Preliminära beslut var att basera antagandet om volatilitet på historiskt utfall, mätt över en period som sammanfaller med optionens löptid. En fråga som inte slutgiltigt besvarats gäller optionens löptid. Möjligen kommer IASB att följa det amerikanska förslaget att utgå från en förväntad löptid som är något kortare än den maximala. Värdet på optionen kommer därigenom att bli något lägre vilket skall kompensera för att personaloptioner vanligen har en begränsad likviditet.

Koncernredovisning

Styrelsen diskuterade en rad detaljfrågor som kommer att leda till åtskilliga förändringar i den slutliga rekommendationen. De viktigaste besluten från tidigare möten kvarstår. Intressant är att några av ledamöterna anmält att de kommer att reservera sig mot utkastet. Tydligen är förslaget att ersätta goodwillavskrivningar med nedskrivningar en öm punkt. Det kommer dock sannolikt inte att stoppa utkastet från att publiceras inom kort. Enligt arbetsordningen räcker det med att en enkel majoritet av de 14 ledamöterna stöder beslutet.

Övergång till IAS

Ett utkast till rekommendation som behandlar redovisning i samband med övergång till IAS väntas inom kort. De beslut som fattats tidigare är att ett företag som övergår till IAS exempelvis 2005, skall basera också jämförelsesiffrorna för 2004 på IAS. En omräkning måste därför ske så att det ingående egna kapitalet för 2004 uppfyller IAS-kraven. För de företag som väljer att ha med fler jämförelseår, exempelvis för 2003, är det inte nödvändigt att göra en omräkning till IAS.

En viktig fråga gäller redovisning av samgåenden som redovisas enligt poolningsmetoden före 2004. Antag att två företag går samman 2003. Är de då tvungna att göra om redovisningen enligt förvärvsmetoden när de går över till IAS? Det preliminära svaret är nej. Däremot torde det inte bli möjligt att tillämpa poolningsmetoden 2004 även om den skulle vara tillåten enligt nationella regler.

Redaktör: Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...