Balans nr 4 2002

Aktuell information

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansdepartementet

Promemoria med förslag om sänkt expansionsfondsskatt

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Promemoria med förslag om sänkt expansionsfondsskatt (Fi2002/319). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker att skattelättnader i det aktuella avseendet görs för enskilda näringsidkare. Justeringen bör dock göras genom räntefördelningen i stället för genom expansionsfondsskatten, lämpligen så att underlaget för positiv räntefördelning, som nu beräknas genom att positivt kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan plus 5 procentenheter, höjs till kapitalunderlaget gånger statslåneräntan med tillägg av 10 procentenheter.

Läs svaret i sin helhet på www.far.se

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Bokföringsnämnden

Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten

FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på den rapport om ideella föreningars bokföringsskyldighet som sammanställts av en arbetsgrupp inför Bokföringsnämndens fortsatta handläggning av denna fråga.

Läs svaret i sin helhet på www.far.se