Innehåll

Balans nr 5 2002

Språk & ospråk: Dags för en medveten språkpolitik

Bör språkpolitik vara ett eget politikområde i sverige? Kommittén för svenska språket anser det. Varför är då språket inte längre en självklarhet i vårt land? Jo, språksituationen har förändrats, menar kommittén.

Efter att ha läst förslagen i betänkandet Mål i mun är man beredd att hålla med. Vem förstod för bara något decennium sedan att MBL skulle behöva kompletteras med regler om att förhandlingsunderlag ska finnas på svenska? Vem trodde att man skulle behöva regler om att svenska myndigheter ska ha namn och e-postadresser på svenska?

Engelskan har fått en allt starkare ställning internationellt och därmed blivit ett allt viktigare språk också hos oss. Sverige har blivit ett alltmer mångspråkigt land, och vi har numera fem nationella minoritetsspråk. Och kraven på att kunna kommunicera i både tal och skrift har ökat generellt.

Mål i mun heter alltså kommitténs betänkande. Titeln markerar språkets betydelse för demokratin. Makten i sina olika former utövas i hög grad genom språket, stod det i direktiven. Kommittén utgår ifrån att

  • svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk

  • den offentliga svenskan ska vara korrekt och välfungerande

  • alla ska ha rätt till svenska, modersmål och främmande språk.

Kommitténs handlingsprogram täcker allt från språkundervisning och forskning till språkteknologi, från språkvård och terminologiarbete till språkskydd för konsumenter och arbetstagare. Språket betyder alltså mer än man anat.

Språkteknologin påverkar villkoren för att skriva texter men också möjligheterna att utveckla skrivstöd i olika former. Kommittén menar att det finns mycket att göra här: studera datorkulturens effekter på språket, kvalitetsmärka språkstödsprogram och andra program av språkligt intresse, ta fram maskinöversättning för svenska. Maskinöversättning kan få stor betydelse, inte minst som ett medel för att motverka att vi slutar att använda svenskan på olika områden. Kan vi kanske till och med återta förlorade domäner?

En ny myndighet, Statens språkråd, kommer att se dagens ljus om kommittén får som den vill. Rådet ska i så fall finansieras med medel från andra politikområden: effektiv statsförvaltning, demokrati, IT, tele och post, integration, minoritetspolitik, utbildning, forskning och näringspolitik.

Kommittén lägger förslag till en lag om svenska språket. Det som ska lagregleras är svenska språkets status, inte dess grammatik och lexikon. Statusen ska också hävdas på andra sätt: språklig medvetenhet, attitydpåverkan, debatt. Men man betonar att ambitionen att främja svenskans ställning inte ska uppfattas som att man vill ge svenskan en monopolställning. Svenskan ska samspela med andra språk!

Janet Gardell är språkkonsult och arbetar bl.a. med olika språkvårdsfrågor. Hon tar gärna emot synpunkter och reaktioner.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...