Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2002:10

Fråga om tillämpligheten av aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:6 på fall där åtgärder för ett förvärv påbörjats men förvärvet vid tiden för uttalandet ännu inte genomförts eller beslutats.

Bokföringsnämnden

Under denna vinjett publicerar Balans information om normgivning från Bokföringsnämnden. De allmänna råden i sin helhet finns att läsa på Bokföringsnämndens hemsida, www.bfn.se.

BFNAR 2002:1

Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

beslutat den 8 februari 2002.

Ikraftträdande

Detta allmänna råd träder i kraft den 1 mars 2002.

BFNAR 2002:2

Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

beslutat den 8 februari 2002.

Ikraftträdande

Detta allmänna råd träder i kraft den 1 mars 2002.

BFNAR 2002:3

Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund.

beslutat den 8 februari 2002.

Ikraftträdande

Detta allmänna råd träder i kraft den 1 mars 2002.

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, www.far.se.

Till Rådet för Kommunal Redovisning

Utkast till rekommendation om redovisning av materiella anläggningstillgångar

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över ett utkast från december 2001 till rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning, Redovisning av materiella anläggningstillgångar. FAR får med anledning härav anföra följande.

I utkastet hänvisas till Redovisningsrådets under 1999 publicerade rekommendation RR 12. FAR föreslår att området för Redovisningsrådets verksamhet beskrivs så att dess rekommendationer gäller för i första hand företag vilkas aktier är föremål för offentlig handel eller vilka genom sin storlek har allmänt intresse.

Eftersom det primära syftet med kommunal verksamhet inte är att generera ett framtida ekonomiskt betalningsflöde, utan att bistå kommunmedborgare med service, skall även tillgångar av publik karaktär inkluderas i materiella anläggningstillgångar. Publika tillgångar definieras i utkastet genom en exemplifiering. FAR föreslår att även en mer principiell definition lämnas.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Justitiedepartementet

Remiss av promemoria Delgivning (Ju2002/1756/DOM)

FAR har inbjudits att lämna synpunkter över promemorian Delgivning från Domstolsverkets arbetsgrupp för processrättsliga frågor (promemoria IV, 2002-02-15). FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR har inga invändningar mot förslagen i promemorian. FAR vill dock framföra följande synpunkter såvitt avser frågan om särskild delgivning med aktiebolag (avsnitt 3.3 i promemorian).

Enligt 2 kap. 3 § i den föreslagna nya delgivningslagen skall, när delgivning skall ske med annan juridisk person än staten, någon som har rätt att företräda den juridiska personen sökas. Om flera är gemensamt behöriga, skall någon av dem sökas. Om en behörig ställföreträdare saknas men det finns någon som har rätt att sammankalla dem som skall besluta i den juridiska personens angelägenheter skall denne sökas. (Kursiverat här.) Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med nu gällande rätt.

Således gäller enligt 9 § första stycket delgivningslagen (1970:428) att delgivning med annan juridisk person än staten skall ske genom att handlingen överbringas till någon som har rätt att företräda den juridiska personen eller, om flera är gemensamt behöriga, till någon av dem. Saknas behörig ställföreträdare men finns någon som har rätt att sammankalla dem som skall besluta i den juridiska personens angelägenheter, överbringas handlingen till denne.

Rätt att företräda aktiebolag har bolagets styrelse, verkställande direktör och firmatecknare. Eftersom delgivning kan ske med någon av flera gemensamt behöriga ställföreträdare kan delgivning med aktiebolag ske genom varje firmatecknare, även om denne inte får teckna firman ensam, och med varje styrelseledamot, även om denne inte är firmatecknare. Delgivning får även under vissa förutsättningar ske genom att handlingen i fråga överbringas till en suppleant för en behörig ställföreträdare. Suppleanten skall i sådant fall utan dröjsmål lämna handlingen till någon som har rätt att företräda den juridiska personen.

Saknar aktiebolag behörig ställföreträdare eller suppleant för denne blir 9 § första stycket andra meningen tillämplig. Det organ som i sådant fall har rätt att besluta i aktiebolagets angelägenheter är bolagsstämman.

Enligt 9 kap. 12 § aktiebolagslagen (ABL) är det styrelsen som kallar till bolagsstämma. Om en bolagsstämma som skall hållas enligt ABL, bolagsordningen eller ett stämmobeslut inte sammankallas på föreskrivet sätt, dvs. av styrelsen, skall länsstyrelsen på anmälan av en styrelseledamot, den verkställande direktören, en revisor eller en aktieägare genast på bolagets bekostnad sammankalla stämman.

Av 9 kap. 7 § ABL framgår när ordinarie bolagsstämma skall hållas. Enligt 9 kap. 8 § ABL skall extra stämma hållas när styrelsen finner skäl därtill. Extra stämma skall också hållas när det för angivet ändamål skriftligen hos bolaget begärs av en revisor i bolaget eller ägarna till minst en tiondel av samtliga aktier.

Tolkas nämnda bestämmelser efter bokstaven har endast ett bolags styrelse och länsstyrelsen rätt att sammankalla bolagsstämma, medan revisor m.fl. har rätt att hos bolaget begära att stämman sammankallas och att hos länsstyrelsen anmäla om så ej sker. Delgivning skulle alltså inte kunna ske med revisor utan endast med styrelsen och länsstyrelsen. Fråga uppkommer då om en sådan strikt formell tolkning av de aktuella bestämmelserna i delgivningslagen och ABL måste göras eller om man kan bortse från den distinktion som föreligger mellan rätten att sammankalla stämman och rätten att begära att den sammankallas. Såvitt FAR har sig bekant tillämpar vissa domstolar det senare synsättet (se t.ex. Svea Hovrätts beslut den 19 februari 1991 i mål nr Ö 395/91). Av NJA 1997 s. 207 skulle möjligen även kunna dras den slutsatsen att delgivning med aktiebolag kan ske genom dess revisor. Varken av Svea Hovrätts eller HDs beslut framgår emellertid uttryckligen huruvida man beaktat ovannämnda distinktion.

Tveksamheten om vad som skall anses vara gällande rätt i denna fråga förstärks av det förhållandet att Hovrätten över Skåne och Blekinge i ett fall intagit en i förhållande till i vart fall Svea Hovrätt motsatt ståndpunkt. I mål nr Ö 758/90 har skånska hovrätten sålunda uttalat följande i fråga om tolkningen av 9 § första stycket delgivningslagen: ”Av lagrummet framgår att revisor visserligen genom anmälan till länsstyrelsen under de i lagrummet angivna förutsättningarna kan påfordra att bolagsstämman sammankallas; han kan däremot inte själv sammankalla stämman. Härav följer att någon delgivning av bolaget genom dess revisor inte kan ske med stöd av den åberopade regeln i 9 § första stycket delgivningslagen.”

Med anledning av de motstridiga uppfattningar som domstolarna således redovisat i denna fråga, skulle det enligt FARs mening vara önskvärt med ett förtydligande av delgivningslagens bestämmelser i detta avseende.

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida,

Till Finansdepartmentetet

Företrädaransvar (SOU 2002:8)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Företrädaransvar (SOU 2002:8). Med anledning härav vill FAR anföra följande.

Ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget.

Motivering

Utredningen har enligt direktiven haft två huvuduppgifter, dels att undersöka huruvida bestämmelsen i 12 kap. 6 § SBL behöver formuleras om för att säkerställa att företrädare inte blir betalningsskyldig i större utsträckning än enligt tidigare gällande lagregler, dels att pröva om nu gällande förfarande för att ålägga en företrädare för en juridisk person betalningsansvar är det mest ändamålsenliga.

FAR menar att utredningen presenterat ett väl genomarbetat förslag och på ett berömligt sätt undanröjt den skärpning av personligt betalningsansvar som infördes 1998, utan att för den skull återinföra de subjektiva rekvisiten uppsåt och grov oaktsamhet. Utredningen har, genom att specificera under vilka omständigheter ett betalningsansvar kan utkrävas, formulerat en lagtext som medför att också äldre praxis skall kunna beaktas vid tillämpningen av det nya lagförslaget.

FAR uppskattar vidare att utredarna, i och med förslag om att beslut om betalningsansvar skall fattas av allmän förvaltningsdomstol, krav på muntlig förhandling, möjlighet till utomprocessuella förhandlingar, jämkning av betalningstidpunkten, företrädares ersättningsmöjligheter samt förtydligandet av vid vilken tidpunkt företrädaransvaret inträder, klart redovisat sitt ställningstagande även i dessa frågor.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté